Πιστεύω

01 Οι δέκα όροι (τελειότητος) τής εν Χριστώ ζωής (Αγίου Διαδόχου Φωτικής). 17.10.1991.

02 Τί είναι πίστις. Πίστις καί έργα. 24.10.1991.

03 Τά περί υπάρξεως τού ενός καί μόνου αληθινού Θεού. 31.10.1991.

04 Οι ιδιότητες τού Θεού. Μέρος 1ον. Συμπλήρωμα. Η Ευχή γιά ολόυς. 7.11.1991.

05 Οι ιδιότητες τού Θεού. Μέρος 2ον. 14.11.1991.

06 Οι ιδιότητες τού Θεού. Μέρος 3ον. 21.11.1991.

07 Τά αμετάδοτα προσόντα τού Θεού. Ο Θεός Τριάς. 28.11.1991.

08 Ο Θεός Δημιουργός. Κοσμολογία. 12.12.1991.

09 Κοσμολογία Μέρος 2ον. Θεία Πρόνοια. Συντήρησις καί κυβέρνησις τού κόσμου. Προσευχή καί θαύμα. 19.12.1991.

10 Φυσικόν Καί Ηθικόν Κακόν. Οι τρείς κατηγορίες χριστιανών ως πρός τήν ακρόασιν τού λόγου. 9.1.1992.

11 Περί Αγγέλων καί Δαιμόνων. 15.1.1992

12 Περί Διαβόλου. Μέρος 2ον. 23.1.1992.

13 Περί Δαιμόνων. Μέρος 3ον. 301.1992.

14 Περί Δαιμόνων. Μέρος 4ον. 6.2.1992.

15 Η δημιουργία τού ανθρώπου. Περί ψυχής. Τό κατ'εικόνα. 13.2.1992.

16 Περί Παραδείσου. Τά δέντρα. Η Πτώσις. Μέρος 1ον. 20.2.1992.

17 Πτώσις καί συνέπειες. 27.2.1992.

18 Οι δύο φύσεις εν Χριστώ Ιησού. 5.3.1992.

19 Οι συνέπειες τής υποστατικής ενώσεως τών δύο φύσεων,θείας καί ανθρωπίνης,είς τό πρόσωπον τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 12.3.1992.

20 Τό Τριπλούν Αξίωμα Τού Κυρίου. Μέρος 1ον. τό προφητικόν καί τό αρχιερατικόν. 19.3.1992.

21 Τό Τριπλούν Αξίωμα Τού Κυρίου. Μέρος 2ον. τό Βασιλικόν. 26.3.1992.

22 Τό Αγιον Πνευμα. 2.4.1992.

23 Η Θεία Χάρις. 9.4.1992.

24 Πιστεύω Εις Μίαν, Αγίαν Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν. 7.5.1992.

25 Τά Μυστήρια τής Εκκλησίας, Βάπτισμα, Χρίσμα, Μετάνια Ιερωσύνη, Γάμος, Ευχέλαιο. 14.5.1992.

26 α) Τά Μυστήρια τής Εκκλησίας. Μέρος 2ον. Η Θεία Ευχαριστία. β) Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. 22.5.1992.

27 Καί ζωήν τού μέλλοντος αιώνος,αμην.12ο άρθρο Πέρι παραδείσου καί κολάσεως. 28.5.1992.