Ανάλυση της Θείας Λειτουργίας

-
28 Εισαγωγή εις τήν Θείαν Λειτουργίαν. 22.10.1992.
29 Τά ιερά σκεύη, καλύματα καί άμφια. 29.10.1992.
30 Ευλογημένη η βασιλεία Τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος,...αμήν.5.11.1992.
31 Η άνωθεν ειρήνη μετά τού θείου ελέους. 12.11.1992.
32 Η Θεία Λειτουργία. Η άνωθεν ειρήνη καί η σωτηρία τής ψυχής. 19.11.1992.
33 Η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός καί τά τελούμενα εν αυτώ. 26..11.1992.
34 Η Θεία Λειτουργία. Η αρχιερωσύνη,ιερωσύνη. 10.12.1992.
34 Η Θεία Λειτουργία. Ο ναός, ο λαός καί η πόλις αύτων. 10.12.1992.
35 Η Θεία Λειτουργία. Οι περιστάσεις τής ζωής καί η Θεία Λατρεία. 17.12.1992.
36 Οι πρεσβείες τής Θεοτόκου καί πάντων τών αγίων στή Θεία Λατρεία. 14.1.1993.
37 Η Θεία Λειτουργία. Τά αντίφωνα καί τό αγγελικό μυστήριο τής μικρής εισόδου. 21.1.1993.
38 Η Θεία Λειτουργία. Η ομολογία πίστεως τών κατηχουμένων, οι μακαρισμοί καί ο τρισάγιος αγγελικός ύμνος. 28.1.1993.
39 Η Θεία Λειτουργία. Οι ευχές τού τρισαγίου ύμνου καί τά ιερά αναγνώσματα. 4.2.1993.
40 Η Θεία Λειτουργία. Περί τής αξίας καί τής ανάγκης τής μελέτης τής Αγίας Γραφής. Κήρυγμα 7.2.1993.
40 Η Θεία Λειτουργία. Τό Ευαγγελικόν ανάγνωσμα. 11.2.1993.
41 Η Θεία Λειτουργία. Τό κήρυγμα, η εκτενής δέησις καί η εν Χριστώ αδελφότης. 18.2.1993.
42 Η Θεία Λειτουργία. Οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας στή Θεία Λατρεία, η μέση κατάσταση τών ψυχών καί ο τελωνισμός αυτών. 25.2.1993.
43 Η Θεία Λειτουργία.Η τάξις τών κατηχουμένων καί τών μετανοούντων. 4.3.1993.
44 Η Θεία Λειτουργία. Οι ευχές τών πιστών. 11.3.1993.
45 Η Θεία Λειτουργία. Ο Χερουβικός ύμνος. Μέρος 1ον. 18.3.1993.
46 Η Θεία Λειτουργία. Ο Χερουβικός ύμνος. Μέρος 2ον. 1.4.1993.
47 Η Θεία Λειτουργία. Ο Χερουβικός ύμνος. Μέρος 3ον. Η αξία τής ευχής καί τής ευλογίας τού ιερέως. 6.5.1993.
48 Η Θεία Λειτουργία. Ο Χερουβικός ύμνος. Μέρος 4ον. Τά τίμια δώρα. 13.5.1993.
49 Η Θεία Λειτουργία. Οι εικονισμοί καί τά σύμβολα τής Μεγάλης Εισόδου μαζί μέ τά τέσσερα πνευματικά στοιχεία της.19.5.1993.
50 Η Θεία Λειτουργία. Καμπάνες εικόνες κατακόμβες. 23.9.1993.
51 Η Θεία Λειτουργία. Τά Πληρωτικά. Μερος 1ον. Η αγιότης τής ημέρας καί ο άγγελος φύλακας. 7.10.1993.
52 Η Θεία Λειτουργία. Τά Πληρωτικά. Μερος 2ον. Η αμαρτία, η άφεσις καί τό συμφέρον τής ψυχής.21.10.1993.
52 Συμπλήρωμα. Κήρυγμα τής Κυριακής. Τά τέσσερα ζώα τής Αποκαλύψεως καί η τριπλή αναγωγική καί συμβολική ερμηνία τους.10.10.1993
53 Επίμετρον. Η Παραθρησκεία τής επιστημολογίας. 4.11.1993
53 Η Θεία Λειτουργία. Πληρωτικά. Μερος 3ον Ο υπόλοιπος χρόνος καί τά τέλη μας. Η ευχή τής προσκομιδής. 4.11.1993
54 Η Θεία Λειτουργία. Αγαπήσωμεν αλλήλους...18.11.1993
55 Η Θεία Λειτουργία. Τάς θύρας,τάς θύρας. 16.12.1993
56 Η Θεία Λειτουργία. Προοίμιον τής αγίας αναφοράς. Μερος 1ον. Στώμεν καλώς... 13.1.1994.
57 Η Θεία Λειτουργία. Προοίμιον τής αγίας αναφοράς. Μερος 2ον. Η Τριαδική αποστολική ευλογία. 20.1.1994.
58 Η Θεία Λειτουργία. Προοίμιον τής αγίας αναφοράς. Μερος 3ον. Άνω σχώμεν τάς καρδίας. 27.1.1994.
59 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα. Μέρος.1ον. Η ευχαριστήριος ευχή καί ο επινίκιος ύμνος.10.2.1994.
60 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα. Μέρος.1ον. Ο Επινίκιος ύμνος καί τό προοίμιον Τού Μυστικού Δείπνου.17.2.1994.
61 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα. Μέρος.2ον. Ο Μυστικός Δείπνος καί η σύστασιςτής Θείας Ευχαριστίας. 24.2.1994.
62 Επίμετρον Η Μακεδονία. 3.3.1994.
62 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα. Μέρος.3ον. Τά Σά εκ τών Σών...3.3.1994.
63 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα. Μέρος.4ον. Ο Καθαγιασμός τών Τιμίων Δώρων.29.9.1994.
64 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα Μέρος.5ον. Οι μνημονεύσεις καί τό θυμίαμα. 6.10.1994.
65 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα Μέρος.6ον. Οι μνημονεύσεις (β). 21.10.1994.
66 Επίμετρον. Τό Αλληλουϊα, εσχατολογικό καί λειτουργικό. Κήρυγμα τής 23.10.1994.
66 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα Μέρος.5ον. Οι μνημονεύσεις (γ). Η ευωδία τού Αγίου Πνεύματος καί η ενότητα τής πίστεως. 3.11.1994.
67 Η Θεία Λειτουργία.Τό Προοίμιον Τής Θείας Μεταλήψεως. Η Κυριακή Προσευχή. Μέρος 1ον. 10.11.1994.
68 Η Θεία Λειτουργία.Τό Προοίμιον Τής Θείας Μεταλήψεως. Η Κυριακή Προσευχή. Μέρος 2ον. 17.11.1994.
69 Η Θεία Λειτουργία.Τό Προοίμιον Τής Θείας Μεταλήψεως. Η Κυριακή Προσευχή. Μέρος 3ον. 23.11.1994.
70 Η Θεία Λειτουργία.Τό Προοίμιον Τής Θείας Μεταλήψεως. Η Κεφαλοκλισία καί η ευχή πρό τής Υψώσεως. 8.12.1994.
71 Η Θεία Λειτουργία. Η Υψωσις . Τά Αγια Τοίς Αγίοις. 15.12.1994.
72 Η Θεία Λειτουργία. Μελιζόμενος καί μή διαιρούμενος. 22.12.1944.
73 Η Θεία Λειτουργία. Επίμετρον. Εσπερινές καί Λειτουργικές απεικονίσεις. 19.1.1995.
73 Η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Κοινωνία. Μετά φόβου Θεού... 19.1.1995.
74 Η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Κοινωνία. Μέρος 2ον. α) Μετά φόβου Θεού... β) Καρποί καί δωρεές Της. 26.1.1995.
75 Η Θεία Λειτουργία. Είδομεν τό φώς τό αληθινόν. 2.2.1995.
76 Η Θεία Λειτουργία. Απόλυσις καί αντίδωρον. 16.2.1995.
77 Η Θεία Λειτουργία. Τά συνοπτικά τής Θείας Λατρείας.Μέρος.1ον. 23.2.1995.
78 Η Θεία Λειτουργία. Τά συνοπτικά τής Θείας Λατρείας.Μέρος.2ον. 2.3.1995.
79 Η Θεία Λειτουργία. Η ημέρα τού Κυρίου καί ο εκκλησιασμός. 9.3.1995.