Κατάλογος βραδινών ομιλιών

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ «ΠΙΣΤΕΥΩ» (ΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ)
01 Οι δέκα όροι (τελειότητος) τής εν Χριστώ ζωής (Αγίου Διαδόχου Φωτικής). 17.10.1991.
02 Τί είναι πίστις. Πίστις καί έργα. 24.10.1991.
03 Τά περί υπάρξεως τού ενός καί μόνου αληθινού Θεού. 31.10.1991.
04 Οι ιδιότητες τού Θεού. Μέρος 1ον. Συμπλήρωμα. Η Ευχή γιά ολόυς. 7.11.1991.
05 Οι ιδιότητες τού Θεού. Μέρος 2ον. 14.11.1991.
06 Οι ιδιότητες τού Θεού. Μέρος 3ον. 21.11.1991.
07 Τά αμετάδοτα προσόντα τού Θεού. Ο Θεός Τριάς. 28.11.1991.
08 Ο Θεός Δημιουργός. Κοσμολογία. 12.12.1991.
09 Κοσμολογία Μέρος 2ον. Θεία Πρόνοια. Συντήρησις καί κυβέρνησις τού κόσμου. Προσευχή καί θαύμα. 19.12.1991.
10 Φυσικόν Καί Ηθικόν Κακόν. Οι τρείς κατηγορίες χριστιανών ως πρός τήν ακρόασιν τού λόγου. 9.1.1992.
11 Περί Αγγέλων καί Δαιμόνων. 15.1.1992
12 Περί Διαβόλου. Μέρος 2ον. 23.1.1992.
13 Περί Δαιμόνων. Μέρος 3ον. 301.1992.
14 Περί Δαιμόνων. Μέρος 4ον. 6.2.1992.
15 Η δημιουργία τού ανθρώπου. Περί ψυχής. Τό κατ'εικόνα. 13.2.1992.
16 Περί Παραδείσου. Τά δέντρα. Η Πτώσις. Μέρος 1ον. 20.2.1992.
17 Πτώσις καί συνέπειες. 27.2.1992.
18 Οι δύο φύσεις εν Χριστώ Ιησού. 5.3.1992.
19 Οι συνέπειες τής υποστατικής ενώσεως τών δύο φύσεων,θείας καί ανθρωπίνης,είς τό πρόσωπον τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 12.3.1992.
20 Τό Τριπλούν Αξίωμα Τού Κυρίου. Μέρος 1ον. τό προφητικόν καί τό αρχιερατικόν. 19.3.1992.
21 Τό Τριπλούν Αξίωμα Τού Κυρίου. Μέρος 2ον. τό Βασιλικόν. 26.3.1992.
22 Τό Αγιον Πνευμα. 2.4.1992.
23 Η Θεία Χάρις. 9.4.1992.
24 Πιστεύω Εις Μίαν, Αγίαν Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν. 7.5.1992.
25 Τά Μυστήρια τής Εκκλησίας, Βάπτισμα, Χρίσμα, Μετάνια Ιερωσύνη, Γάμος, Ευχέλαιο. 14.5.1992.
26 α) Τά Μυστήρια τής Εκκλησίας. Μέρος 2ον. Η Θεία Ευχαριστία. β) Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. 22.5.1992.
27 Καί ζωήν τού μέλλοντος αιώνος,αμην.12ο άρθρο Πέρι παραδείσου καί κολάσεως. 28.5.1992.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
28 Εισαγωγή εις τήν Θείαν Λειτουργίαν. 22.10.1992.
29 Τά ιερά σκεύη, καλύματα καί άμφια. 29.10.1992.
30 Ευλογημένη η βασιλεία Τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος,...αμήν.5.11.1992.
31 Η άνωθεν ειρήνη μετά τού θείου ελέους. 12.11.1992.
32 Η Θεία Λειτουργία. Η άνωθεν ειρήνη καί η σωτηρία τής ψυχής. 19.11.1992.
33 Η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός καί τά τελούμενα εν αυτώ. 26..11.1992.
34 Η Θεία Λειτουργία. Η αρχιερωσύνη,ιερωσύνη. 10.12.1992.
34 Η Θεία Λειτουργία. Ο ναός, ο λαός καί η πόλις αύτων. 10.12.1992.
35 Η Θεία Λειτουργία. Οι περιστάσεις τής ζωής καί η Θεία Λατρεία. 17.12.1992.
36 Οι πρεσβείες τής Θεοτόκου καί πάντων τών αγίων στή Θεία Λατρεία. 14.1.1993.
37 Η Θεία Λειτουργία. Τά αντίφωνα καί τό αγγελικό μυστήριο τής μικρής εισόδου. 21.1.1993.
38 Η Θεία Λειτουργία. Η ομολογία πίστεως τών κατηχουμένων, οι μακαρισμοί καί ο τρισάγιος αγγελικός ύμνος. 28.1.1993.
39 Η Θεία Λειτουργία. Οι ευχές τού τρισαγίου ύμνου καί τά ιερά αναγνώσματα. 4.2.1993.
40 Η Θεία Λειτουργία. Περί τής αξίας καί τής ανάγκης τής μελέτης τής Αγίας Γραφής. Κήρυγμα7.2.1993.
40 Η Θεία Λειτουργία. Τό Ευαγγελικόν ανάγνωσμα. 11.2.1993.
41 Η Θεία Λειτουργία. Τό κήρυγμα, η εκτενής δέησις καί η εν Χριστώ αδελφότης. 18.2.1993.
42 Η Θεία Λειτουργία. Οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας στή Θεία Λατρεία, η μέση κατάσταση τών ψυχών καί ο τελωνισμός αυτών. 25.2.1993.
43 Η Θεία Λειτουργία.Η τάξις τών κατηχουμένων καί τών μετανοούντων. 4.3.1993.
44 Η Θεία Λειτουργία. Οι ευχές τών πιστών. 11.3.1993.
45 Η Θεία Λειτουργία. Ο Χερουβικός ύμνος. Μέρος 1ον. 18.8.1993.
46 Η Θεία Λειτουργία. Ο Χερουβικός ύμνος. Μέρος 2ον. 1.4.1993.
47 Η Θεία Λειτουργία. Ο Χερουβικός ύμνος. Μέρος 3ον. Η αξία τής ευχής καί τής ευλογίας τού ιερέως. 6.5.1993.
48 Η Θεία Λειτουργία. Ο Χερουβικός ύμνος. Μέρος 4ον. Τά τίμια δώρα. 13.5.1993.
49 Η Θεία Λειτουργία. Οι εικονισμοί καί τά σύμβολα τής Μεγάλης Εισόδου μαζί μέ τά τέσσερα πνευματικά στοιχεία της.19.5.1993.
50 Η Θεία Λειτουργία. Καμπάνες εικόνες κατακόμβες. 23.9.1993.
51 Η Θεία Λειτουργία. Τά Πληρωτικά. Μερος 1ον. Η αγιότης τής ημέρας καί ο άγγελος φύλακας. 7.10.1993.
52 Η Θεία Λειτουργία. Τά Πληρωτικά. Μερος 2ον. Η αμαρτία, η άφεσις καί τό συμφέρον τής ψυχής.21.10.1993.
52 Συμπλήρωμα. Κήρυγμα τής Κυριακής. Τά τέσσερα ζώα τής Αποκαλύψεως καί η τριπλή αναγωγική καί συμβολική ερμηνία τους.10.10.1993.
53 Επίμετρον. Η Παραθρησκεία τής επιστημολογίας. 4.11.1993.
53 Η Θεία Λειτουργία. Πληρωτικά. Μερος 3ον Ο υπόλοιπος χρόνος καί τά τέλη μας. Η ευχή τής προσκομιδής. 4.11.1993.
54 Η Θεία Λειτουργία. Αγαπήσωμεν αλλήλους...18.11.1993.
55 Η Θεία Λειτουργία. Τάς θύρας,τάς θύρας...16.12.1993.
56 Η Θεία Λειτουργία. Προοίμιον τής αγίας αναφοράς. Μερος 1ον. Στώμεν καλώς... 13.1.1994.
57 Η Θεία Λειτουργία. Προοίμιον τής αγίας αναφοράς. Μερος 2ον. Η Τριαδική αποστολική ευλογία. 20.1.1994.
58 Η Θεία Λειτουργία. Προοίμιον τής αγίας αναφοράς. Μερος 3ον. Άνω σχώμεν τάς καρδίας. 27.1.1994.
59 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα. Μέρος.1ον. Η ευχαριστήριος ευχή καί ο επινίκιος ύμνος.10.2.1994.
60 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα. Μέρος.1ον. Ο Επινίκιος ύμνος καί τό προοίμιον Τού Μυστικού Δείπνου.17.2.1994.
61 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα. Μέρος.2ον. Ο Μυστικός Δείπνος καί η σύστασιςτής Θείας Ευχαριστίας. 24.2.1994.
62 Επίμετρον Η Μακεδονία. 3.3.1994.
62 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα. Μέρος.3ον. Τά Σά εκ τών Σών...3.3.1994.
63 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα. Μέρος.4ον. Ο Καθαγιασμός τών Τιμίων Δώρων.29.9.1994.
64 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα Μέρος.5ον. Οι μνημονεύσεις καί τό θυμίαμα. 6.10.1994.
65 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα Μέρος.6ον. Οι μνημονεύσεις (β). 21.10.1994.
66 Επίμετρον. Τό Αλληλουϊα, εσχατολογικό καί λειτουργικό. Κήρυγμα τής 23.10.1994.
66 Η Θεία Λειτουργία. Η Αγία Αναφορα Μέρος.5ον. Οι μνημονεύσεις (γ). Η ευωδία τού Αγίου Πνεύματος καί η ενότητα τής πίστεως. 3.11.1994.
67 Η Θεία Λειτουργία.Τό Προοίμιον Τής Θείας Μεταλήψεως. Η Κυριακή Προσευχή. Μέρος 1ον. 10.11.1994.
68 Η Θεία Λειτουργία.Τό Προοίμιον Τής Θείας Μεταλήψεως. Η Κυριακή Προσευχή. Μέρος 2ον. 17.11.1994.
69 Η Θεία Λειτουργία.Τό Προοίμιον Τής Θείας Μεταλήψεως. Η Κυριακή Προσευχή. Μέρος 3ον. 23.11.1994.
70 Η Θεία Λειτουργία.Τό Προοίμιον Τής Θείας Μεταλήψεως. Η Κεφαλοκλισία καί η ευχή πρό τής Υψώσεως. 8.12.1994.
71 Η Θεία Λειτουργία. Η Υψωσις . Τά Αγια Τοίς Αγίοις. 15.12.1994.
72 Η Θεία Λειτουργία. Μελιζόμενος καί μή διαιρούμενος. 22.12.1944.
73 Η Θεία Λειτουργία. Επίμετρον. Εσπερινές καί Λειτουργικές απεικονίσεις. 19.1.1995.
73 Η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Κοινωνία. Μετά φόβου Θεού... 19.1.1995.
74 Η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Κοινωνία. Μέρος 2ον. α) Μετά φόβου Θεού... β) Καρποί καί δωρεές Της. 26.1.1995.
75 Η Θεία Λειτουργία. Είδομεν τό φώς τό αθηθινόν. 2.2.1995.
76 Η Θεία Λειτουργία. Απόλυσις καί αντίδωρον. 16.2.1995.
77 Η Θεία Λειτουργία. Τά συνοπτικά τής Θείας Λατρείας.Μέρος.1ον. 23.2.1995.
78 Η Θεία Λειτουργία. Τά συνοπτικά τής Θείας Λατρείας.Μέρος.2ον. 2.3.1995.
79 Η Θεία Λειτουργία. Η ημέρα τού Κυρίου καί ο εκκλησιασμός. 9.3.1995.

ΑΛΛΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
80 Τό Πνευματικό Αλφαβητο. 12.10.1995.
81 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ. Α'.Ο Θεός, εμείς, οι άπιστοι καί η πίστις. 19.10.1995.
82 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ. Β'. Εμείς οι λογισμοί καί τά εργα μας. 2.11.1995.
83 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ. Γ'. Τό δικό μας ψέψα, η αλήθεια καί η δικαιοσύνη τού Θεού. 16.11.1995.
84 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ. Δ'. Η πίστις τού Αβραάμ καί η δική μας πίστις. 23.11.1995.
85 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ. E'. Μέρος 1ον.Διά τού Ιησού Χριστού δικαίωσις καί σωτηρία,διά τού Αδάμ η αμαρτία καί ο θάνατος.7.12.1995.
86 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ. E'. Μέρος 2ον.Η ευλογία τής κααλής κληρονομιάς παρέχεται διά τού θανάτου καί τής αναστάσεως τού Χριστού.14.12.19956.
87 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 6ον. Μέρος 1ον.Διά τού αγίου βαπτίσματος η ταφή καί η ανάστασις τού πιστού εν Χριστώ Ιησού. 18.1.1996.
88 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 6ον. Μέρος 2ον. Τά οψώνια τής αμαρτίας θάνατος. 25.1.1996.
89 Πρός Εφεσίους. Τό αποστολικόν ανάγνωσμα τόυ γάμου Ε' 20. 23. Η υποταγή ως είς Χριστόν. Μέρος 1ον. 8.2.1996.
90 Πρός Εφεσίους. Τό αποστολικόν ανάγνωσμα τόυ γάμου Ε' 20. 23. Μέρος 2ον. 15.2.1996.
91 Πρός Εφεσίους. Τό αποστολικόν ανάγνωσμα τόυ γάμου Ε' 20. 23. Μέρος 3ον. 22.2.1996.
92 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 7ον. Ο εσωτερικός αγώνας κατά τής αμαρτίας. 2.5.1996.
93 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 8ον. Μέρος 1ον. Σάρκα καί πνεύμα, καί η ανάστασις τών νεκρών σωμάτων. 9.5.1996.
94 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 8ον. Μέρος 2ον. α) Η δόξα τών τέκνων τού Θεού. β) Φθορά καί αφθαρσία τής κτίσεως. 16.5.1996.
95 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 8ον. Μέρος 3ον. Ο στεναγμος τής κτίσης καί τά δώρα τού Αγ. Πνεύματος. 23.5.1996.
96 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 8ον. Μέρος 4ον. Οι κατά πρόθεσιν κλητοί. 30.5.1996.
97 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 8ον. Μέρος 5ον. Η δύναμις τής αγάπης τού Θεού. 6.6.1996.
98 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Η αγάπη τού Απ. Παύλου καί οι Διαθήκες τού Θεού. 16.10.1996.
99 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 9ον. Μέρος 2ον. Η οργή καί τό ελεος τού Θεού...23.10.1996.
100 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 10ον.Οι Ιουδαίοι καταφρονήσαντες τήν δικαιοσύνη τού Θεού,αρνήθηκαν τό Ευαγγέλιον.30.10.1996.
101 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 11ον. Μέρος 1ον. Η σωτηρία ανήκει σέ ολους. 6.11.1996.
102 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 11ον. Μέρος 2ον.Τό μπόλιασμα τών Εθνικών καί η σωτηρία τού Ισραήλ.14.11.1996.
103 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 11ον. Μέρος 3ον. Αμεταμέλητα τά χαρίσματα τού Θεού. 15.1.1996.
104 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 12ον. Μέρος 1ον.Η ζώσα θυσία καί η λογική λατρεία. 22.1.1996.
105 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 12ον.Μέρος 2ον.Ο κάθε χριστιανός μέ τό χαρισμά του. 5.2.1997.
106 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ 12ον.Μέρος 3ον. Η κατά Χριστόν αγάπη πρός τούς Εχθρούς. 12.2.1997.
107 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ.13ον. Η κρατική εξουσία καί η αγάπη μας πρός τόν πλησίον. 19.2.1997.
108 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ.14ον. Μέρος 1ον.Οχι κρίσι καί οχι κατάκρισι. 26.2.1997.
109 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ.14ον. Μέρος 2ον. Η Βασιλεία τού Θεού είναι δικαιοσύνη,ειρήνη καί χαρά.5.3.1997.
110 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ.15ον. Μέρος 1ον. Η Μακροθυμία κατά τό παράδειγμα τού Χριστού.15.5.1997.
111 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ.15ον.Μέρος 2ον. Τό Ευαγγελικό λειτούργημα τού Παύλου. 29.5.1997
112 Η πρός Ρωμαίους επιστολή. Κεφ.16ον.Ασπασμοί Συστάσεις καί προσοχή στούς ψευδοδιδάσκαλους. 12.6.1997
113 Οι Μακαρισμοί. Μακάριοι οι πτωχοί τώ πνεύατι... Μέρος 1ον. 22.10.1997
114 Οι Μακαρισμοί. Μακάριοι οι πτωχοί τώ πνεύατι... Μέρος 2ον. 29.10.1997.
115 Οι Μακαρισμοί. Μακάριοι οι πτωχοί τώ πνεύατι... Μέρος 3ον. 5.11.1997.
116 Οι Μακαρισμοί. Μακάριοι οι πενθούντες...19.11.1997
117 Οι Μακαρισμοί. Μακάριοι οι πραείς... Μακάριοι οι πεινώντες... 29.1.1998
118 Οι Μακαρισμοί. Μακάριοι οι ελεήμονες. 11.2.1998.
119 Μακάρισμοι. Μακάριοι οι καθαροί τή καρδιά...Μακάριοι οι ειρηνοποιοί...4.11.1998
120 Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης...Μακάριοι εστέ όταν ονειδίσωσιν υμάς καί διώξωσι...21.1.1999.
121 Καί μακάριος εστίν ός εάν μη...Υμών δέ μακάριοιοι οφθαλμοί...Μακάριος εί Σίμων Βαριωνά...Μακάριος ο δούλοςεκείνος..18.2.1999
122 Οι νερόβραστοι Χριστιανοί ''Μέρος Α' 2.2.2000
123 Οι νερόβραστοι Χριστιανοί ''Μέρος β' 10.2.2000
124 Περι προσοχής. 23.2.2000
125) Η αληθινή μετάνοια κατά τόν Μέγα Βασίλειο καί τόν Ιερό Χρυσόστομο μέ εκτενή εισαγωγή γιά λανθασμένους τρόπους εξομολογήσεως.8.1.2001.
126 Οί μάρτυρες, το μαρτύριον καί ή εποχή μας 13.6.2001
127 Η προφορική ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με καί η κάθαρσις εκ τών παθών (μέρος 1ον). 16.2.2005
128 Η προφορική ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με καί η κάθαρσις εκ τών παθών (μέρος 2ον). 2.3.2005
129 Η Νοερά Προσευχή Η καρδιά καί ο τρόπος τής προφορικής ευχής (μέρος 3ον). 9.3.2005
130 Η Νοερά Προσευχή Τρόποι εκφράσεως τής ευχής καί οί καρποί της (μέρος 4ον). 22.3.2005
131 Η Νοερά Προσευχή Η αξία τής ευχής μέσα από τά πολλά είδη προσευχών (μέρος 5ον). 7.4.2005
132 Ο συνεχιστής τής Παραδόσεως τής Νοεράς προσευχής Οσιότατος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. 18.5.2005
133 Τρείς αγιοπνευματικές εμπειρίες σέ σχέση μέ τήν Δαιμονοκρατούμενη εποχή μας. 1.11.2006
134 α) Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης και η δική μας μετάνοια. 10.1.2007
134 Δαίμονες Δαιμονοκρατία εξορκισμοί (μέρος 1ον). 17.1.2007
135 Δαίμονες Δαιμονοκρατία εξορκισμοί (μέρος 2ον). 31.1.2007
136 Δαίμονες Δαιμονοκρατία εξορκισμοί (μέρος 3ον). 7.2.2007
137 Δαίμονες Δαιμονοκρατία εξορκισμοί (μέρος 4ον). 14.2.2007
138 Περί δαιμόνων δαιμονοκρατίας καί εξορκισμών. (5ον μέρος) 25.4.2007
139 Δαίμονες Δαιμονοκρατία εξορκισμοί (μέρος 6ον). 9. 5 .2007
140 Περί ταπεινώσεως (Α' μερος). 10.10.2007
141 Περί μετανοίας.Η Μετάνοια η αμαρτία καί η συμπεριφορά μας. Τετάρτη. 28.5.2008.
142 Ο Θείος φόβος ώς φώς, οδοδείκτης σωτηρίας. Κοπή Βασιλόπιτας. 12.1.2009.
143 Βιωματικές εμπειρίες τής εν Χριστώ ζωής. Τετάρτη 14.5.2008.
144 Περί Οίκογένειας. Ο Χριστός στήν οικογένειά μας 1ον μέρος. 11.2.2009.
145 Περί Οίκογένειας. Ο Χριστός στήν οικογένειά μας 2ον μέρος. 25.2.2009.
146 Μακάριοι οι ελεήμονες... Μέρος Α'. 7.5.2009.
147 Οι Άγιοι Πάντες καί η Ορθόδοξη Εκκλησία (Μέρος Α') Στόν Ι.Ν.Αγ. Νικολάου Πατρών.22.2.2010
148 Οι αφανείς άγιοι καί τά σημεία τών καιρών. Μέρος α΄.27.10.2010
149 Τα σημεία τών καιρών. Μέρος β΄.3.11.2010
150 Τά σημεία τών καιρών.Μέρος γ΄.22.11.2010
151 Περί τού Αντιχρίστου καί το μυστήριον τού χωρίου πάς Ισραήλ σωθήσεται.Μέρος β'.15.12.2010
152 Τά σημεία τών καιρών. Μέρος ε΄.Κοπή Βασιλόπιτας. 19.1.2011
153 Τά σημεία τών καιρών. Μέρος ΣΤ΄16.2.2011
154 Τά σημεία τών καιρών. Μέρος Ζ΄ Τό πρόσωπο τού Αντιχρίστου. 21.3.2011
155 Ο Αντίχριστος ώς πρόσωπο. Βραδινή ομιλία στόν Ι. Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών.28.3.2011
156 Οδοιπορικόν στήν Θεία Λειτουργία.Άγιος Νικόλαος Πάτρας.7.12.2011
157 Η κατ' οίκον Εκκλησία.Α' ομιλία εις τόν Ι.Ν.Αγίας Μαρίνης Πατρών.25.1.2012
158 Η κατ' οίκον Εκκλησία.Β' ομιλία εις τόν Ι.Ν.Αγίας Μαρίνης Πατρών.25.1.2012
159 Η ζωή τού Χρυσοστόμου καί η εποχή μας. ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 2012
160 Οί Άγιοι Μάρτυρες καί η εποχή μας.26.3.2012
161 Τό μυστήριον τής Ιεράς Εξομολογήσεως καί Μετανοίας.5.3.2012
162 Οι Άγιοι Πάντες μέρος Β'.12.3.2012
163 Ο αόρατος πόλεμος τών Δαιμόνων.10.2012
164 Τά οχτώ θανάσιμα αμαρτήματα.Τετάρτη 21.11.2012
165 Ποιοί οι Δαίμονες καί ποιό τό έργο τους.Τετάρτη.28.11.2012