Απομαγνητοφωνημένα πρωινά, κασέτες αριθ. 201-247

-
201 α) Τού Θωμά 15.4.2007

201 β) Μαρτυρίες καί αποδείξεις τής αναστάσεως τού Χριστού. 22.4.2007 Κυρ. Μυροφόρων

201 γ) Η συναίσθησις τής ευθύνης γιά τ'ην αμαρτωλότητά μας. 29.4.2007 Κυρ τού Παραλύτου

202 α) Ανάλυσις καί αναφορά στό εγώ ειμί ο λαλών σοι. Κυρ Σαμαρείτιδος 6.5.2007

202 β) Ο Θεός ακούει τίς προσευχές όλων μας ακόμα καί τών αμαρτωλών. Κυρ Αγ Πατερων 20 .5.2007

202 γ) Οι έσχατοι τών αμαρτωλών διά τής μετανοίας καθίστανται πρώτοι. Α' Κυρ Ματθ. Αγ Πάντων 3.6.2007

202 δ) Οί καλοί λογισμοί μαζί μέ τήν ευχή εκτοπίζουν τίς κακές σκέψεις καί τίς προσβολές τών δαιμόνων. Β' Κυρ Ματθ 10.6.2007

203 α) Η πορεία πρός τό φώς καί οί αντιθέσεις. Τής Μεταμορφώσεως . 6.8.2007

203 β) Ανάλυσις τών αρχικών γραμμάτων τής λέξεως ΘΕΟΜΗΤΩΡ. Κυρ. ΠΡΟ τής Υψώσεως. 9.9.2007

203 γ) Η αναίμακτη σταύρωσί μας καί ό πόλεμος τού διαβόλου. Κυρ. ΜΕΤΑ τήν Υψωσι16.9.2007

203 δ) Η οργή τού Θεού καί οί αμαρτίες μας. Α' Λουκα. 23.9.2007

204 α) Η παρακοή καί ο θάνατος.Ο φόβος τού θανάτου καί η λύτρωσις. 7.10.2007 Κυρ. Γ?Λουκά.

204 β) Ο Σπορεύς Χριστός, τά Μυσστήρια καί η Θεία Λειτουργία.14.10.2007 Κυρ. Δ?Λουκά.

204 γ) Η διαφόρα μεταξύ τών κατά Θεόν καί κατά κόσμον λύπης καί δακρύων. 28.10.2007 Κυρ. Ζ?Λουκά.

204 δ) Οί τρόποι με τούς οποίους βοηθούνται οί ψυχές μετά τόν θάνατον.4.11.2007 Κυρ. Ε?Λουκά.

205 α) Τά σημεία τών καιρών πού προηγούνται τής δευτέρας τού Χριστού Παρουσίας. Η' Λουκά. 11.11.2007

205 β) Η αξία τής ελεημοσύνης κατά τόν ιερό Χρυσόστομο. Θ' Λουκα. 18.11.2007

205 γ) Βίος θαύματα, ομολογία καί μαρτύριον τής αγίας Αικατερίνης. 25.11.2007

205 δ) Ο τυφλός τής Ιεριχούς καί οί ολίγοι σωζόμενοι. Κυριακή ΙΔ' Λουκά. 2.12.2007

206 Α) Ο Χριστός καί η συγκύπτουσα. Ι. ΛΟΥΚΑ. 9.12.2007

206 β) Ο Ιησούς Χριστός φώς. Ιωαν. τού Προδρόμου. 7.1.2008.

206 γ) Πώς διαλύεται τό σκοτάδι τής αμαρτίας από τό φώς τού Χριστού. Στήν κοπή τής Βασιλόπιτας. Δευτέρα μετά τά Φώτα. 14.1.2008.

206 δ) Η αχαριστία πρός τόν ευεργέτην ανθρωπον καί τόν ευεργέτην Θεόν. Κυρ. ΙΒ' Λουκά. 20.1.2008.

207 α) Η σωστή αξιοποίησις τών πρός ημάς χαρισμάτων τού Θεού. Κυρ. ΙΣΤ. Ματθαίου. 3.2.2008

207 β) Ο πνευματικός αγώνας κάνει θαύματα. Κυρ.τής Τυρινής. 9.3.2008

207 γ) Διά τών εντολών βαστάζουμε καί εμείς τή Θεία Χάρι. Α' Χαιρετισμοί. 14.3.2008

207 δ) Η αξία τών χαιρετισμών. Β' Χαιρετισμοί. 21.3.2008

207 ε) Τόν Σταυρόν πού μάς σώζει μάς δίδει ο Θεός. Γ' Χαιρετισμοί. 28.3.2008

208 α) Η ζωή τού Αγ. Δημητρίου καί η δόξα τών αγίων. 26.10.2008.

208 β) Ο βίος καί τά βιώματα τού Αγ. Νεκταρίου. 9.11.2008.

208 γ) Μιά θεϊκή αποκάλυψις περί τής Θεότητος τού Αγίου Πνεύματος. Αποστολικόν ανάγνωσμα. 23.11.2008.

209 α) Ερμηνεία κατηχητικού λόγου Χρυσοστόμου. Κυριακή τών Μυροφόρων. 11.5.2008

209 β) Αγίας Κασιανής. Μεγάλη Τρίτη 2008

209 γ) Μεγάλη Παρασκευή. 2008

209 δ) Κυριακή. 25.5.2008. .mp3

210 α) Κυριακή τών αγίων Πάντων 22.6.2008

210 β) Περί Βατοπαιδίου. Κυριακή 5.10.2008

210 γ) Κυριακή 12.10.2008

211 α) Η ηθική βρωμιά τής εποχής μας καί η διορθωσίς της.7.12.2008

211 β) Μακάριοι οι ακούοντες τόν λόγον τού Θεού καί φυλάσσοντες αυτόν.Χάλασε τό κύτταρο τής κοινωνίας μας η οικογένεια

212 α) Συνεργούντος τού Θεού κατορθώνεται η κτήσις τών αρετών. Κυρ.ΙΒ' Λουκά.18.1.2009

212 β) Ο Βίος τού αγίου Τρύφωνος καί η μίμησις τών αρετών του. Κυρ.ΙΣΤ' Ματθαίου.1.2.2009

213 α) Αποδοχή αμαρτωλότητος,Μετάνοια,Προσευχή,Ομολογία,Άφεσις. Κυριακή τού Ασώτου. 15.2.2009

213 β) Η Δύναμης τής ευχής μέ τό κομποσχοίνι. Α' Χαιρετισμοί. 6.3.2009

213 γ) Η αξία καί η δύναμις τής ΕΥΧΗΣ. Γ' Χαιρετισμοί. 20.3.2009

214 α) Τό κάλεσμα τού Θεού γιά τήν Ιερωσύνη. Αποστολικό ανάγνωσμα. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως 22.3.2009

214 β) Η καθολικη κρίσις στή ζωή τού ανθρώπου καί η λύσις τής Παναγίας. Ε' Χαιρετισμοί. 3.4.2009

214 γ) Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία καί η άκτιστος Θεία Χάρις. Κυρ. Ε' Νηστειών. 4..4.2009

215 α) Ο Χριστός ως Μεσσίας καί Βασιλεύς, αλλά καί η Βασιλεία αυτού,Βασιλεία δόξης.Αίσθησις αυτής καί υποχρεώσεις.Κυρ. Βαΐων, 2009

215 β) Ηλί, Ηλί, λαβά σαβαχθανί (Ματθ 27,46) Γιατί αυτή η κραυγή. . Δευτέρα. 13.4.2009

215 γ) Η πίστις τού ληστού χωρίς αποδείξεις. Μ.Παρασκευή. 17.4.2009

216 α) Η μυστηριακή καί πνευματική κοινωνία. Β' Χαιρ.25.3.2005

216 β) Μερικά αίτια στή γέννηση τών παθών καί η καταπολέμησίς τους.Γ' Χαιρ.1.4.2005

216 γ) Ανάλυσις καί αξία τών χαιρετισμών. Δ' Χαιρ.8.4.2005

216 δ) Περί αληθινής μετανοίας. Κυρ. Δ' Νηστειών. 10.4.2005

217 α) Κήρυγμα πού ελέχθη τό 1998. Σήμερα τό μισό. 12.6.2005

217 β) Η ομολογία πίστεως,δρόμος σωτηρίας καί αγιασμού. Κυρ. Αγ. Πάντων. 26.6.2005

217 γ) Παραβολή τών μυρίων ταλάντων. Κυρ.ΙΑ' Ματθαίου. 4.9.2005

217 δ) Τά τρία είδη σταυρών. Κυρ.πρό.Υψ. 11.9.2005

218 α) Η μυστική δύναμις τού Σταυρού καί η μαρτυρική ομολογία τού αγ. Αδραλίωνος. Κυρ. Μετά Υψ. 18.9.2005

218 β) Ο κανόνας πίστεως καί ο παπά Αναστάσης ο ομολογητής καί μάρτυρας. Κυρ.Α' Λουκά. 25.9.2005

218 γ) Κήρυγμα χωρίς σημειώσεις. Δευτ. αγ. Πνεύματος.20.6.2005

218 δ) Η ζωή καί τό μαρτύριον τής αγ. Αναστασίας τής Ρωμαίας. 29.10.2005

219 α) Η ζωή καί τό έργο τού αγ. Γρηγορίου τού Δεκαπολίτου. Κυρ. Θ' Λουκά. 20.11.2005

219 β) Η προσευχή ώς πνευματική καί λειτουργική λατρεία. Κυρ. ΙΓ' Λουκά. 27.11.2005

219 γ) Τό επίσημο ένδυμα στό Βασιλικό Δείπνο είναι τό τής ταπεινώσεως. Κυρ. ΙΑ' Λουκά. 11.12.2005

220 α) Ο λειτουργικός χρόνος, ο ερχόμενος Κύριος καί η δική μας πνευματική συμμετοχή. Κυρ. πρό Χριστ. 18.12.2005

220 β) Η ζωή τού Μ. Βασιλείου περιληπτικά καί τό έθιμο τής Βασιλόπιττας. κόψιμο Βασιλόπιττας. 1.1.2006

220 γ) Η διπλή γιορτή τού Τιμ. Προδρόμου. 7.1.2006

221 α) Τού Ζακχαίου. Κυρ. ΙΕ' Λουκά.29.1.2006

221 β) Μνήμη τού αγ. Νεομάρτυρος Αντωνίου τού Αθηναίου. Κυρ. ΙΣΤ' Ματθαίου. 5.2.2006

221 γ) Τελώνου καί Φαρισαίου. 12.2.2006

222 α) Η αξία πού έχει τό σώμα μας ως έμψυχος Ναός τού Αγίου Πνεύματος. Κυρ. τού Ασώτου. 19.2.2006

222 β) Τό θαυμαστό όραμα αγίου Γέροντος τό 614 μ.χ. Κυρ. Απόκρεων. 26.2.2006

222 γ) Ο π. Αρσένιος ο ασκητής καί οί καταπληκτικοί αγώνες του. Κυρ. Δ' Νηστειών. 2.4.2006

223 α) Διά πρεσβειών τής Υπ. Θεοτόκου ο Ιησούς Χριστός γιά μάς σοφία Θεού,δικαιοσύνη,καί αγιασμός καί απολύτρωσις. Μέρος Α

223 β) Διά πρεσβειών τής Υπ. Θεοτόκου ο Ιησούς Χριστός γιά μάς σοφία Θεού,δικαιοσύνη,καί αγιασμός καί απολύτρωσις. Μέρος Β

223 γ) Διά πρεσβειών τής Υπ. Θεοτόκου ο Ιησούς Χριστός γιά μάς σοφία Θεού,δικαιοσύνη,καί αγιασμός καί απολύτρωσις. Μέρος Γ

224 α) Η αξία καί η δύναμις τής Νοεράς προσευχής. Κυρ. Μετά Φώτα. 8.1.2006

224 β) Η αγάπη πρός τούς εχθρούς. Κυρ. ΙΒ' Λουκά. 15.1.2006

225 α) Η προσευχή στήν ορθόδοξη πίστι μας καί η διαφορά της από τά άλλα θρησκεύματα. Κυρ. Ε' Νηστειών. 9.4.2006

225 β) Ο Κύριος ως προσευχόμενος. Κυρ. Βαϊων πρωί. 16.4.2006

225 γ) Ένα έκτακτο γεγονός.(αφήγησις τού κ.Νικ Θεολογίτη στό Ρ.Σ.τής Εκκλησίας τής Ελλάδος). Κυρ. Μυροφώρων. 7.5.2006

226 α) Οί συνέπειες τής αμαρτίας στήν Π.Δ. καί τήν Κ.Δ.β) Τό πάθημα τής ανυπακοής τού ανωνύμου Προφήτου. Κυρ. Παραλύτου. 14/5/2006

226 β) Η δύναμις τής προσευχής καί ειδικά τής νοεράς καί οι ανεκλάλητοι στεναγμοί τού Αγίου Πνεύματος.

227 α) Ο οργανωμένος πόλεμος κατά τής Ορθοδόξου Εκκλησίας προβάλλοντας τά απόκρυφα Ευαγγέλια τών πρώτων αιώνων Μ.Χ.Κυρ.Τυφ

227 β) Η πτωχεία τού Ιησού Χριστού. Κυρ. αγ. πατέρων. 4.6.2006

227 γ) Τά άγρια θηρία ως υποτακτικοί τών αγίων τού Θεού. Κυρ. αγ. Πάντων. 18.6.2006

228 α) Δοξαστικό Εσπερινού Αποκαθηλώσεως (Σε τον αναβαλλόμενον) 2006

228 β) Κήρυγμα Εσπερινού Αποκαθηλώσεως (Μ.Παρασκευή) 21.4.2006

228 γ) Ευαγγέλιο Κυριακής Μυροφόρων. 7.5.2006

228 δ) Κήρυγμα Κυριακής Μυροφόρων. 7.5.2006

229 α) Αφανείς ταπεινοί καί αγιασμένοι Λειτουργοί τού Υψίστου. Κυρ. ΠΡΟ τής υψώσεως 13.9.2009

229 β) Η αγάπη καί τά σπλάγχνα οικτιρμών μίμησις στό κατά δύναμην. Κυρ. Β' Λουκά 4.10.2009

229 γ) Βίος καί δράσις του. Μνήμη αγίου Λουκά. Κυρ. 18.10.2009

229 δ) Πώς ενεργεί η αγάπη. Κυρ. Α' Λουκά. 15.11.2009

230 α) Η ζωή τού αγίου Νικολάου σέ συνδιασμό μέ δύο ιστορίες. 6.12.2009

230 β) Εκ τού Αποστολικού αναγνώσματος. Ο θυμός, η οργή καί η ακαθαρσία είναι θανάσιμα αμαρτήματα. 13.12.2009
230 γ) Ποιά τά αληθηνά πνευματικά Χριστούγεννα. Κυρ. ΠΡΟ τών Χριστουγέννων. 20.12.2009
230 δ) Η Εκκλησία Κιβωτός σωτηρίας καί πηγή Θείων Χαρισμάτων. Κυρ. ΠΡΟ τών Φώτων. 3.1.2010
231 α) Ο πνευματικός αγώνας καί τό σκοτάδι τής αμαρτίας. Κυρ. ΜΕΤΑ τά ΦΩΤΑ. 10.1.2010
231 β) Μιά επιστολή, η μετάνοια καί η πρόνοια τού Θεού. Κοπή Βασιλόπιττας. 13.1.2010
231 γ) Οι τρείς μορφές φαρισαϊσμού καί υποκρισίας.Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου.24.1.2010
232 α) Η νηστεία, οι Αγγελοι καί η συγγνώμη. Κυρ.Τυρινής.14.2.2010
232 β) Η βαστάζουσα αγκαλιά τού Θεού,αιώνια χαρά γιά τίς σωζόμενες ψυχές.Α' Χαιρετισμοί.19.2.2010
232 γ) Ο Αγιος καί τό Ακτιστον Φώς. Κυρ. Β' Νηστειών.Γρηγ. Παλαμά.28.2.2010
232 δ) Ο ύμνος πρός τήν Παναγία καί η δική μας δοξολογία. Γ'. Χαιρετισμοί.7.3.2010
233 α) Οι καλοί λογισμοί μαζί μέ τήν ευχή εκτοπίζουν τίς κακές σκέψεις καί τίς προσβολές τών δαιμόνων.Κυρ.Β' Ματθαίου.21
233 β) Τό μαρτύριο τής Λεμονιάς η Θεία Χάρις καί η μετάνοια.Κυρ. Ασώτου 31.1 2010
233 γ) Η αναγωγική ερμηνεία τής Ευαγγελικής περικοπής.Κυρ. τού Απόκρεω 7.2.2010
234 α) Τά χάλια μας καί οι καλοί ποιμένες. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως.7.3.2010
234 β) Υιός καί υιοί Παρακλήσεως. Κυρ. Δ' Νηστειών.14.3.2010
234 γ) Τά τέσσερα στάδια αγάπης καί η έμπρακτη συγχωρητικότητα.Ε' Χαιρερισμοί.19 3.2010
234 δ) Ο άδης χώρος βασάνων καί φρίκης.Κυρ. Βαϊων πρωί.28.3.2010
235 α) Η ώρα τής κρίσεως τών δέκα παρθένων καί ο Νεομάρτης Γεώργιος (1437). Μεγ. Δευτέρα 2010
235 β) Η ταπείνωσις, η μετάνοια καί η αγάπη τής πόρνης γυναικός. Μεγ. Τρίτη.2010
235 γ) Η νήψις τών ποδών καί τό αφανέρωτον τής πράξεως τού Κυρίου.Μεγ.Τετάρτη.2010
235 δ) Εσταυρώθης δι' εμέ. Μεγ. Παρασκευή.2010
236 α) Συσχετισμός τής κολυμπήθρας τής Βηθεσδά μέ τήν τού Αγίου Βαπτίσματος. Κυρ. Τού Παραλυτικού.10.5.2009
236 β) Η αδυναμία τού τυφλού καί η δικές μας πνευματικές αδυναμίες.Κυρ. τού Τυφλού.24.5.2009
236 γ) Ο Χριστός καί η βεβαιωμένη ελπίδα τής σωτηρίας μας.Κυρ. Γ' Ματθαίου.28.6.2009

237 α) Καλοί καί κακοί λογισμοί καί η καλλιέργεια τών αγαθών λογισμων.Κυριακή Β' Ματθαίου.21.6.2009

237 β) Οι δωρεές τής Θείας Χάριτος. Κυριακή Ζ' Ματθαίου.26.7.2009
237 γ) Οι μετανοούντες καί η ενέργεια τού Θείου Φωτός. Κυριακή Η' Ματθαίου.2.8.2009
238 α) Ο σκληρός αγώνας γιά τήν κάθαρση από τά πάθη μας. Κυριακή ΠΡΟ τής Υψώσεως.13.9.2009
238 β) Τά σπάχνα οικτιρμών τού Θεού είθε νά γίνουν καί δικό μας κτήμα.Κυριακή Β' Λουκά.4.10.2009
238 γ) Η ζωή καί τό έργο τού ευαγγελιστού Λουκά. Μνήμη Ευαγγελιστού Λουκα.18.10.2009
238 δ) Η καρδιά τό κέντρο τής όλης ζωής τού Χριστού.Κυριακή Η' Λουκά.15.11.2009
239 α) Κυρ. ΠΡΟ τού Σταυρού.12.9.2010
239 β) Κυρ. Β΄Λουκά.3.10.2010
239 γ) Οι συναντήσεις μέ τό Χριστό ως Σωτήρα καί φώς.Κυρ. Γ΄Λουκά.10.10.2010
240 α) Η Ευχή καί κυρίως η προφορική.Κυρ. ΣΤ' Λουκά.24.10.2010
240 β) Πότε καί πώς πάσχει η αιμορρεούσα ανθρωπότητα.Κυρ. Ζ' Λουκά.7.11.2010
240 γ) Η επτάριθμος είσοδός μας στά Άγια τών Αγίων και δη στή Βασιλεία τού Θεού.21.11.2010.στά ΕΙΣΟΔΙΑ
241 α) Οι μυροφόρες καί οι θαυμάσιες απεικονήσεις τους. Κυρ. Τών Μυροφόρων. 18.04.2010
241 β) Η οφέλεια τών προσευχών μας γιά τούς νεκρούς. 23.05.2010. Τής Πεντηκοστής
241 γ) Εμείς η ομολογία καί οι Άγιοι τού Θεού. 30.05.2010. Κυρ. Α'. Ματθαίου
241 δ) Πίστις Ταπείνωσις Μετάνοια καί η διεφθαρμένη εποχή μας. 26.06.2010. Κυρ. Β' Ματθαίου
242 α) Ο βίος τού Αγίου Σπυρίδωνος. Κυρ. Αγ. Σπυρίδωνος. 12.12.2010
242 β) Τά μυστήρια τού Θεού κατά τούς Πατέρες. Σύναξις τής Υπεραγίας Θεοτόκου. 26.12.2010
242 γ) Ο Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος πρώτος θεόπτης τής Αγίας Τριάδος. Σύναξις Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. 07.01.2011
243 α) Τό πλήρωμα τής Θεότητος, κυριώτερη δωρεά τού Χριστού στόν κόσμο. Κυρ. μετά τά Φώτα. 09.01.2011
243 β) Η συνεργασία τού Αγίου Συμεών τού Θεοδόχου μέ τό Άγιον Πνεύμα καί η δική μας δυνατότητα. Κυρ. ΙΖ΄Ματθαίου. 06.02.2011
243 γ) Η αυτοδικαίωσή μας, εμπόδιο στό κάλλος τής Θεότητος.(ιστορία τού Ρουμάνου αγρότη στήν φυλακή). Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου. 13.02.2011
244 α) Τό παρελθόν στόν λειτουργικό χρόνο γίνεται παρόν μέ τήν συμμετοχή μας στήν ζωή τού Χριστού. Απόδοσις τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 01.08.2009
244 β) Ο Σταυρός τού Χριστού όπλο πανίσχυρο τής εκκλησίας. Κυρ. Μετά τήν Ύψωσιν. Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ. 02.09.2009
244 γ) Η δική μας συγκατάθεση απαραίτητη προϋποθεση στόν αγώνα κατά τών παθών.Κυρ. ΙΓ' Λουκά. Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ. 03.11.2009
245 α) Η κάρτα τού πολίτη καί οι πνευματικές αναγωγές τής Ευαγγελικής περικοπής. Κυρ. τής ΑΠΟΚΡΕΩ. 27.02.2011
245 β) Παραινέσεις. Καθαρά Δευτέρα. 07.03.2011
245 γ) Τών Αγίων Τεσσαράκοντα (Α' Προηγιασμένη) 09.03.2011
245 δ) Η χαρά ως αρετή τών πιστών αγωνιζομένων χριστιανών. Α' Χαιρετισμοί. 11.03.2011
245 ε) Χρήσιμα σχόλια. Α' Νηστειών (τής Ορθοδοξίας) 13.03.2011
246 α) Τό άκτιστον φώς καί οι υποχρεώσεις μας. Κυρ. Β' Νηστειών. 20-03-11
246 β) Η παγκοσμιοποίησις καί η Ορθόδοξις θέσις. Γ' Προηγιασμένη. 23-03-11
246 γ) Η καθολική κρίσις στή ζωή μας καί η βοήθεια τής Παναγίας. Γ' Χαιρετισμοί. 25.03.2011
246 δ) Κύριε πρίν εις τέλος απόλωμαι σώσον με. Ε' Προηγιασμένη. 07.04.2011
247 α) Η αποκάλυψις τού Θεού καί η στάσις τών Χριστιανών. (Δ' εσπ. Προηγ Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ) 30.03.2011
247 β) Χαίρε Πανάμωμε...(Δ' Χαιρ. Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ) 01.04.2011
247 γ) Κύριε φώτισόν μου τό σκότος. Δ' Κυριακή Νηστειών. (Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ) 03.04.2011