Κατάλογος Πρωινών κηρυγμάτων

001 β) Αγρυπνία τής Οσίας Ξένης. 24.2.1986.
002 α) Αγίου Ξενοφώντος καί συνοδείας αυτού. Άγιες Οικογένειες. 26.1.1986.
002 β) Η παραβολή τού Ασώτου κατά τόν Άγιον Γρηγόριον τόν Παλαμάν. 2.3.1986.
002 γ) Η Αιωνιότης. Τών Απόκρεω. 9.3.1986.
003 α) Ευαγγελισμός. 25.3.1986.
003 β) Β' Κυρ. Νηστειών. 30.3.1986.
003 γ) Δ' Κυρ. Νηστειών. 13.4.1986.
003 δ) Συμπλήρωμα Περί Νηστείας. Ιωάννου Χρυσοστόμου. 1986
004 α) Τό τριπλό ποτήριον. Ε' Κυριακή Νηστειών.1986.
004 β) Τί σημαίνει γιά μάς τό ΟΝΑΡΙΟΝ αναγωγικά.Κυριακή ΒΑΪΩΝ πρω?.1986.
004 γ) Ιδού ο Νυμφίος έρχεται. Κυριακή ΒΑΪΩΝ βράδυ.1986.
004 δ) Η Αγία Κασσιανή καί η αμαρτωλός γυνή. Μεγάλη ΤΡΙΤΗ βράδυ.1986
004 ε) Πάτερ άφες αυτοίς. Μεγάλη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.1986.
004 ζ) Συμπλήρωμα.1) Μνήσθητί μου Κύριε.2) Διψώ...Μεγάλη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.1986.
005 α) Κυριακή τού ΘΩΜΑ. 11.5. 1986.
005 β) Κυριακή τών ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ.18.5.1986.
005 γ) Κυριακή τού ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ.25.5.1986.
005 δ) Κυριακή τής ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. 1.6.1986.
006 α) Πράξις διπλού θαύματος καί δημιουργίας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός τής Π. Διαθήκης καί Δημιουργός.8.6.1986. Κυρ,τού Τυφλού.
006 β) 1) Σχέσις μέ τό έργο τής ενσάρκου Οικονομίας.2)Υπεράνω τών Αγγέλων.3) Σχέσις μέ τήν Πεντηκοστή.15.6.1986. Τής ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ.
006 γ) Ομολογία Μαρτύριον α) τών Προφητών β) Τών Αποστόλων γ) Τών Αγίων πάντων.κ.λ.π. 29.6.1986. Πέτρου καί Παύλου.
006 δ) Περί Υπακοής α) η υπακοή τής δημιουργίας β) τό δράμα τής ανυπακοής γ) τί είναι υπακοή.6.7.1986. Κυρ. Β' Ματθαίου.
007 α) Τού παραλυτικού αιρωμένου υπό τεσσάρων,μέ δικαιολογητικόν προοίμηον καί ερμηνεία γιά τούς 4.3.8.1986. ΣΤ' Ματθαίου.
007 β) Περί τής Θείας ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ.10.8.1986
007 γ) Κοίμησις καί Μετάστασις τής ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Συμπληρωματικά γιά τό γεγονός τής Κοιμήσεως καί Υμνολογικα.15.8.1986.
008 α) Κυριακή ΠΡΟ τής Υψώσεως.7.9.1986.
008 β) ΥΨΩΣΙΣ τού Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ. 14.9.1986.
008 γ) Κυριακή ΜΕΤΑ τής Υψώσεως.21.9.1986.
008 δ) Α' Λουκά . 28.9.1986.
009 α) Υπέρβασις Δικαιοσύνης καί Ισότητος. 5.10.1986. Β' Λουκα.
009 β) Τό κήρυγμα ως Θεϊκη προέλευσις καί Θεϊκής Παντοδυναμίας.12.10.1986. Δ' Λουκά τού Σπορέως.
009 γ) Συνέχεια περί Κηρύγματος Λογοποιήσεως.Φωτοτόκος.Αστραπητόκος. Φωτοβόλος. κ.λ.π. 19.10.1986. Γ' Λουκά.
010 α) Ο Άγιος Δημήτριος καί τό Μαρτύριον αναγωγικώς. 26.10.1986.
010 β) Ο ανώνυμος πλούσιος καί ο πτωχός Λάζαρος καί η λύσις τής Ανισότητος.2.11.1986. Ε' Λουκά.
010 γ) Η αγιότης τού Αγίου Νεκταρίου καί η αγιότης γιά όλους μας. 9.11.1986.
010 δ) Αναγωγική ανάλυσις κατά τόν Άγιον Γρηγόριον Παλαμάν.23.11.1986. Τά ΕΙΣΟΔΙΑ τής ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
011 α) Ο Απόστολος Ανδρέας καί τό Φώς τό Αληθινόν κατά τόν Άγιον Συμεών τόν Ν.Θεολόγον.3011.1986.
011 β) Η αργία τού Σαββάτου καί ο θείος Σαββατισμός. Μνημόνιον μακαριστού Γέροντος Εφραίμ. 7.12.1986. Ι' Λουκά.
011 γ) Τού Μεγ. Δείπνου καί οι τρείς (3) κατηγορίες. 14.12.1986. ΙΑ' Λουκά.
011 δ) Τού Αγίου Στεφάνου.27.12.1986.
012 α) Ο Ασκητικός χαρακτήρας τής Ορθοδόξου Εκκλησίας ΚΟΙΝΟΣ γιά Εγγάμους καί αγάμους.4.1.1987.ΠΡΟ τών ΦΩΤΩΝ.
012 β) Τά Άγια ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 6.1.1987.
012 γ) Η Μετάνοια σέ σχέσι μέ τή Θεία Χάρι. 11.1.1987. Κυρ. ΜΕΤΑ τά ΦΩΤΑ.
012 δ) Τών 10 Λεπρών. 18.1.1987.Κυρ. ΙΒ' Λουκά.
013 α) Αγρυπνία Αγ. Αντωνίου καί περί ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ. 17.1.1987.
013 Β) Αγρυπνία Αγ. Αντωνίου καί περί ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ. Συμπλήρωμα. 17.1.1987.
014 α) Ενότης στήν Οικογένεια στήν κοινωνία στήν Εκκλησία καί σ'όλη τήν ανθρώπινη φύσι καί πώς τήν ζούν οι Άγιοι.1.2.1987. Κυρ. τής Χαναναίας.
014 β) Ευσέβεια Ευσεβισμός β) Έργα καί δικαίωσις γ) Αυτοδικαίωσις καί Αυτομεμψία (Πρωτολογία).8.2.1987.Κυρ.Τελ.καί Φαρισαίου.
014 γ) Ασωτία καί νέκρωσις ο άσωτος άνθρωπος έξω από τόν Θεανθρωπον Ι.Χριστόν.Ο άσωτος υιός ίσον άσωτος νούς.15.2.1987.Κυρ. τού Ασώτου.
014 δ) Η Θεολογία τής Πατρότητος τού Ι.Χ. εν σχέσει μέ τούς αγίους καί τό ανθρώπινο γένος. Τά έργα ίσον Φώς.19.2.1987. Αγρυπνία Αγ.Φιλοθέης
015 α) Οι προειδοποιήσεις πρό τής Κρίσεως καί οι συνέπειες. 22.2.1987. Κυριακή τών Απόκρεω.
015 β) Η υποκρισία σάν προσωπείο στήν Εκκλησία καί στή ζωή μας.1.3.1987. Κυριακή τής Τυρινής.
015 γ) Περί αγιογραφίας καί εικονογραφίας.8.3.1987.α) Η εικόνα κριτήριο τής Πνευματικότητος τής Εκκλησίας.β) Σχέσις εικόνας Εκκλησίας.1.3.1987.
016 α) Περί ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1964,ελαφρά διασκευασμένο.1987.
016 β) Περί ΝΗΨΕΩΣ. Τά στάδια τής αμαρτίας μέσω τής προσβολής τών λογισμών.1987.
017 α) Οι έξη προτάσεις τού Αγιορείτικου τόμου. 15.3.1987. Αγ. Γρ. Παλαμά Β' Νηστειών.
017 β) Διά τά υπέρ νοητά τού Αγ. Γρ. Παλαμά. Πρόσθετα. 15.3.1987.
017 γ) Η διασπαστική ενέργεια τής αμαρτίας καί η ενοποιός δύναμις τού Σταυρού.22.3.1987. Σταυροπροσκυνήσεως Γ' Νηστιών.
017 δ) Υιός καί Υιοί Παρακλήσεως. 29.3.1987. Δ' Κυρ. Νηστειών.
018 α) Οι συμβολισμοί α)ο πώλος τού όνου β)τα βάϊα τών φοινίκων γ)τά κλαδιά τής Ελαίας δ)η απόθεση τών ενδυμάτων ε)τό ΩΣΑΝΝΑ τών παίδων.12.4.1987.
018 β) Ο διπλός συμβολισμός τής νύχτας καί η μεταβολή της εις ημέρα φωτός. Κυρ. Τών Βα?ων βράδυ. 12.4.1987.
018 γ) Τό εσφαγμένον Αρνίον ως Νυμφίος Ι. Χριστός εις τούς γάμους μετά τής Νύμφης Εκκλησίας καί τής νύμφης ψυχής.Μ.Τρίτη. 14.4.1987.
018 δ) Οι σσυμβολισμοί στόν Προφήτη Ωσηέ.Συμπλήρωμα .Μ.Τρίτη. 14.4.1987.
019 α) Η Εκκλησία στά χρόνια τής σκλαβιάς καί τής επαναστάσεως τού 1821.25.3.1987.
019 β) Η Εκκλησία στά χρόνια τής σκλαβιάς καί τής επαναστάσεως τού 1821 Συμπλήρωμα. 25.3.1987.
019 γ) Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία καί η Άκτιστος Θεία Χάρις στή ζωή τής Εκκλησίας απολογητικώς,στή ζωή τής Οσίας καί στή ζωή τη δική μας.5.4.1987.
019 δ) Η Δίκη τού Ιησού Χριστού. Οι ΕΞΗ Παρανομίες. Μεγ. Εβδομάς.1987.
020 α) Η σχέσις τής Θείας Χάριτος μέ τό Αναστάσιμο καί Άκτιστο Θείον Φώς. 26.4.1987.Κυρ.τού Θωμά.
020 β) Τό Αναστάσιμον Υποστατικόν Θείον Φώς καί η Καινή Κτίσις.3.5.1987. Κυρ.τών Μυροφόρων.
020 γ) Η Τριαδική Θεότης ως Φώς Άκτιστον καί Αναστάσιμον, πού καθίσταται προσωπικό βίωμα καί στούς αγωνιζομένους πιστούς Χριστιανούς.17.5.1987.
021 α) Ανάλυσις Ευαγγελικού αποσπάσματος κατά τούς Αγίους Πατέρας.17.2.1985. ΑΠΟΚΡΕΩ.
021 β) Μακαρισμοί Συμεών Νέου Θεολόγου.17.2.1985.
021 γ) Κυρ.Καλού Σαμαρείτου. Η' Λουκά.10.11.1985.
021 δ) Λόγος στό ετήσιο μνημόσυνο τού μακαριστού Εφραίμ τού Ξηροποταμηνού.1.12.1985.
022 α) Η Εικόνα τού Θεού μέσα μας.Οι νέοι εικονομάχοι.Τί θά πή Ορθοδοξία.23.3.1986.Κυρ. τής Ορθοδοξίας.
022 β) Αλληλοεξάρτησις σωματικής καί Νοεράς αισθήσεως.Προϋποθέσεις τής πνευματοποιήσεως καί μεταμορφώσεως τών αισθήσεων.Κυρ.24.5.1987.
022 γ) Οι άγιοι Πατέρες φορείς τής Ιεράς Παραδόσεως καί κοινωνοί τής Θείας Χάριτος φώς γιά όλους εμάς.Κυρ.31.5.1987.
023 α) Οι Μάρτυρες καί οι Όσιοι, ομολογηταί πίστεως καί παράδειγμα πρός μήμησι από ημάς.14.6.1987. Κυρ. τών Αγ. Πάντων.
023 β) Η προέκτασις τής υπακοής φθάνει μέχρι συντριβής τού Αντιχρίστου. 21.6.1987. Κυρ.β' Ματθαίου.
023 γ) Η αξία τής Υπακοής καί η κρίσις τής πνευματικής Πατρότητος. 28.6.1987. Κυρ. Γ' Ματθαίου.
024 α) Τό μυστήριον τής ενεργείας τού Σταυρού καί οί επίτοκες μητέρες σέ σχέση μέ τήν Χάριν Του.13.9.1987.
024 β) α) Οι δύο έννοιες τής ψυχής. 20.9.1987. Κυριακή μετά τήν Ύψωσιν
024 γ) β) Η σωτηρία τής ψυχής ως πορεία από τό κατ' Εικόνα εις τό καθ' ομοίωσιν γ) Ο θάνατος τής ψυχής η αμαρτία 1) διά τού σκοτισμού τού νού.27.9.1987.
025 α) Ταύτησις δικαιωσύνης καί φιλανθρωπίας β) Σχέσις δικαιωσύνης καί Ελευθερίας γ) Η δικαιωσύνη ως πρόσωπο εν τώ Θεανθρώπω Ι. Χριστώ.4.10.1987.
025 β) Λόγος ΛΓ' Γέροντος Ιωσήφ. 4.10.1987.
025 γ) Τί είναι οί Άγιοι καί οί πέντε λόγοι από τήν μαρτυρία πού έδωσαν.11.10.1987. Δ' Λουκά τού Σπορέως.
025 δ) Δαιμονολογία καί Πνευματικότης καί εξορκισμοί.25.10.1987. ΣΤ' Λουκά.
026 α) Εξ αφορμής κάποιου γεγονότος. Ποία πρέπει νά είναι η Ορθόδοξη αγωγή καί παιδεία 1ον)Εν σχέσει μέ τήν Εκκλησία.2ον)Μέ τήν Θεία Λατρεία.18.10.87
026 β) Δαιμονολογία είδη καί πόλεμοι δαιμόνων. Δαιμονοκρατεία καί αυτεξούσιον.α) Διαγωγή Γαδαρηνών.β) Η αντικοινωνικότητα τών δαιμονισμένων.1.11.87
027 α) Μερική θεολογία τών δακρύων καί τά είδη των. 8.11.1987. Ζ' Λουκά Ταξιαρχών.
027 β) Η εν Χριστώ ζωή όχι μόνον πηγή ζωής, αλλά καί πηγή Θεολογίας. 15.11.1987. Η' Λουκά καλού Σαμαρείτου.
027 γ) Η στάσις τής Εκκλησίας έναντι τού πλούτου. Η ισονομία καί ισοτιμία εξαρτώνται από τήν χρήσι τών αγαθών.29.11.1987. ΙΓ' Λουκά
028 α) Διά τήν ζωήν καί δράσιν τού Αγίου Νικολάου. 6.12.1987.
028 β) Τόν Θεόν σάν Πρόσωπο τόν βίωσαν οί άγιοι ιδιαιτέρως στήν Θεία Λειτουργία.12.12.1987. Αγρυπνία Αγ. Σπυρίδωνος.
028 γ) Τό Ευαγγέλιον ως ζωή καί εν Χριστώ σωτηρία. 13.12.1987. ΙΑ' Λουκά.
029 α) Η προετοιμασία τών προπατόρων γιά τόν ερχομό τού Μεσσία καί η δική μας Θεολογική προετοιμασία γίνεται διά τής μετανοίας.20.12.1987.Κυρ.πρό Χρισ.
029 β) Στοιχεία τής προσωπικότητος τού Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.27.12.1987.Κυρ. Μετά τά Χριστούγεννα. Αγ. Στεφάνου.
029 γ) Τό μυστήριον τής ανομίας σέ σχέσι μέ τόν χρόνο καί τήν μετάνοια. 3.1.1998.Κυρ. Προ τών Φώτων.
030 α) Τά φυσικά καί Υπερφυσικά χαρίσματα ως καρπός τού Αγίου Πνεύματος.Σκοπός καί ενέργειες τών χαρισμάτων.Τό Μέγα χάρισμα.10.1.1988.Κυρ Μετά τά Φώτα.
030 β) Ο Υιός καί Λόγος είναι ΦΩΣ Μάς τό βεβαιώνει η καινή Διαθίκη καί οί πατέρες,τό φώς νικά τό σκότος Αποκάλυψις τού Θεού Φωτός.17.1.1988.Κυρ.ΙΒ' Λουκά.
031 α) Ποιές ήσαν καί ποία η σπορά τών αγ. Μητέρων στίς παιδικές καρδιές τών τρειών ΙΕΡΑΡΧΩΝ. 30.1.1988. Αγρυπνία τρειών Ιεραρχών.
031 β) Ποιά η ευσέβεια κατά τούς Αγ. Πατέρας, ποιά τα στοιχεία τής δικής μας ευσέβειας καί πότε είμεθα αληθινά ευσεβείς.31.1.1988. Τελώνου & Φαρισαίου.
031 γ) Ο Θεός ημών είναι προσωπικός Ζών Θεός αλλά καί Θεός Ζώντων καί αυτό βιώνεται καί από αξίους Χριστιανούς. 21.2.1988. Κυρ. τής Τυρινής.
032 α) Η Ελευθερία ως ένωσις μέ τόν Ιησούν Χριστόν. Η τραγικότητα τής Ελευθερίας εξ αιτίας τών παθών.14.2.1988. Κυρ. τών Απόκρεω.
032 β) Ο Λευκός Ίππος τής Αποκαλύψεως καί η εξωτερική ιεραποστολή.28.2.1988. Κυρ. τής Ορθοδοξίας.
033 α) Ο Σταυρός είναι η Βασιλεία Τού Θεού. Ο Σταυρός στή Θεία Λειτουργία. Καί ολίγα τινά περί τού Αρχιερατικού Αξιώματος τού Κυρίου.13.3.1988.Γ' Κυρ.τών Νηστειών.
033 β) Ο Ευαγγελισμός τής Παναγίας εν σχέσει μέ τήν δυνατότητα τής προσωπικής μας αγιότητος. 25 Μαρτίου 1988. Τού Ευαγγελισμού.
033 γ) Συμπλήρωμα . Η αναζήτησις Τού Πνευματικού Πατρός Ιερέως κατά τόν Αγ Συμεών Νέον Θεολόγον.25.Μαρτίου 1988 τού Ευαγγελισμού
034 α) Χαίρε Καύχημα σεβάσμιον ΙΕΡΕΩΝ Ευλαβών. Περί Ιερωσύνης 1ος. 18.3.1988. Δ' Χαιρετισμοί.
034 β) Ιωάννου τής Κλίμακος. Περί Ιερωσύνης 2ος. 20.3.1988. Δ' Κυρ. τών Νηστειών.
034 γ) Μαρίας Αιγυπτίας. Περί Ιερωσύνης 3ος. 27.3. 1988. Ε' Κυρ. τών Νηστειών.
035 α) Οι άρχοντες τών Ιουδαίων καί ο όχλος. Ο λαός τού Θεού διά τού Ι. Χριστού ως τού Μοναδικού Ποιμένος.Οι σημερινοί άρχοντες τών Εθνών....3.4.1988.Τών Βα?ων.
035 β) Σήμερον κρεμάται....Δένδρον ανυπακοής καί ο Παλαιός Αδάμ. Τό δένδρον Υπακοής ο Τίμιος Σταυρός καί ο νέος Αδάμ ο Ιησούς Χριστός. Μεγ Παρασκευή 1988.
035 γ) Πασχάλειος εμπειρία καί μάρτυρες Αναστάσεως. Ενα ΓΕΓΟΝΟΣ Θαύμα...24.3.1988.Κυρ. τών Μυροφόρων.
036 α) Η αξία τής Ελεημοσύνης η πρακτική εφαρμογή καί η πνευματική προέκτασίς της μέ τρείς αξιοθαύμαστες ιστορίες. 1.5.1988. Κυρ. τού Παραλύτου.
036 β) Τό πνεύμα τού Πύθωνος καί οί δύο μέθοδοι τών πονηρών πνευμάτων μέ δύο γεγονότα θαυμαστά.1) Αγίου Νεκταρίου. 2) Τό δαιμονόπληκτον βρέφος.15.5.1988.
037 α) Λόγος περί υποταγής εκ τού Οσίου Εφραίμ τού Σύρου. 5.6.1988. Κυρ τών Αγ. Πάντων
037 β) Περί τηρήσεως τού νού καί τής προσβολής τών λογισμών καί μερική διάκρισις αυτών. 19.6.1988. Κυρ. Γ' Ματθαίου
037 γ) Οι πολλαπλές κατηγορίεςτών οκτώ θανασίμων λογισμών μέ τούς καρπούς αυτών μέ τρία αληθινά παραδείγματα. 26.6.1988
037 δ) Μικρό συμπλήρωμα.26.6.1988
038 α) Δύο εκ τών θανασίμων λογισμών Γαστριμαργίας καί φθόνου Ψυχικά καί σωματικά πάθη Τό τριμερές τής ψυχής Λογιστικόν Θυμικόν καί Επιθυμητικόν.3.7.1988.
038 β) Η συμβολή Τού Ακτίστου Θαβωρείου Φωτός στή καταπολέμησι παθών καί θανασίμων λογισμών.6.8.1988. Τής Μεταμορφώσεως.
038 γ) Γιά 12 λόγους επιτρέπεται ο μερικός πόλεμος τών παθών καί Λογισμών. 14.8.1988. ΙΑ' Ματθαίου.
039 α) Ανάλυσις επιστολής Γέροντος Εφραίμ σχετικά μέ τήν στάσι μας έναντι τών πειρασμών. 11.9.1988. Κυρ. Πρό τής Υψώσεως.
039 β) Η καύχησις τού Σταυρού. Τό μυστήριο τού Σταυρού ΠΡΟ καί ΜΕΤΑ τήν Θυσία καί τήν Πεντηκοστή. 14.9.1988. Τής Υψώσεως.
039 γ) α.Η Εκκλησία Ναός ως Σώμα Ι. Χριστού. β. Η Εκκλησία Ναός ως ιδιαίτερος τόπος συνάξεως. γ.Τό σώμα τού πιστού Χριστιανού ως Εκκλησία...25.9.1988.
040 α) Η απλότης ως ιδιότης τού Θεού. Ο Θεός είναι απλούς. Η απλώτης τού χριστιανού καί τά χαρακτηριστικά τής απλότητος.Εκ τού Αποστόλου.23.10.1988.
040 β) Μέ τρείς τρόπους η συμμετοχή μας στή γιορτή ενός Αγίου. Αγρυπνία Αγ. Δημητρίου. 26.10.1988.
040 γ) Βιογραφικά στοιχεία τριών αγίων εγγάμων ανδρογύνων. Κοσμική αγαμία καί Μοναχισμός. Εκ τού Συναξαριστού. 30.10.1988.
041 α) Οι αντιφάσεις τών Χριστιανών απέναντι στόν μοναχισμό. Ο ασκητικός χαρακτήρας τής Εκκλησίας. Ζ' Λουκά.6.11.1988.
041 β) Τά 7 στάδια τών λογισμών μέ τίς τραγικές συνέπειες, καί τρόποι αντιμετωπίσεως. Θ' Λουκά. 20.11.1988.
042 α) Ενέργειες λογισμών καί μερικοί τρόποι αντιμετωπίσεως. ΙΓ' Λουκά. 27.11.1988.
042 β) Αλληλουχία, δεσμός καί γέννησις τών διαφόρων παθών μέ παραδείγματα. ΙΑ' Λουκά. 11.12.1988.
042 γ) Συμβουλές τού Αγίου εκ τής φιλοκαλίας περί τής καλής εργασίας τών αρετών. Αγρυπνία Αγ. Αντωνίου. 18.1.1989.
043 α) Η Νοερά Προσευχή ως κατ' εξοχήν καθαρτική δύναμης εναντίον τών κακών λογισμών. 15.1.1989.Λουκά
043 β) Βιογραφικά στοιχεία καί κάποια διδασκαλία τού Οσίου Εφραίμ καί περί τών εξη λουτρών τής ψυχής.28.1.1989 Αγρυπνία Αγ Εφραιμ
043 γ) Η μετάνοια εν σχέσει μετά τών Θείων ενεργημάτων τού Πνευματικού Λόγου καί τό πόλεμο κατά τών κακών λογισμών.29.1.1989.Λουκά
044 α) Γιατί ήλθεν ο Ι. Χριστός εις τόν κόσμον. Κυρ. μετά τά Χριστούγεννα. 29.12.1985.
044 β) Τί έγινε για μάς ο Ι. Χριστός καί πώς μάς οδήγησε στή θέωσιν. Συμπλήρωμα τά Χριστούγεννα 1988.
044 γ) γιά ποιούς λόγους εβαπτίσθη ο Κύριος καί πνευματική αναφορά στίς ευχές τού Μεγ. Αγιασμού με μιά αληθινή ιστορία.Κυρ.μετά τά Φώτα.8.1.1989.
044 δ) Συμπλήρωμα μέ λόγον εκ τού Ιππολύτου. Κυρ. μετά τά Φώτα.8.1.1989.
045 α) Οι τρόποι τών πολέμων τών δαιμόνων μ' ένα ζωντανό παράδειγμα καί ότι η Θεία Χάρις προηγείται τών πειρασμών.ΙΣΤ' Ματθαίου. 5.2.1989.
045 β) Περί δαιμόνων καί η υπαρξίς των. Τρόποι αντιμετωπίσεως διά τών εξορκισμών καί η πρέπουσα διαγωγή τών πιστών Χριστιανών. ΙΖ' Ματθ.12.2.1989.
046 α) Οι εξορκισμοί απ' τή 1η μέρα τής γεννήσεως τού παιδιού καί μέσα στά Μυστήρια τής Εκκλησίας.Τά είδη τών μαγειών.Δύο γεγονότα φρίκης.Τελώνου+Φαρισαίου.192.1989.
046 β) Οι ενέργειες τών δαιμόνων στή Κ. Διαθήκη. Τρόποι ενεργείας τών ακαθάρτων πνευμάτων διά μέσου τής Σατανολατρείαςκαί τού Πνεύμα Πύθωνος. Ασώτου.26.2.1989.
047 α) Οι δαίμονες σάν πρόσωπα μέ τόν ποικιλότροπο πόλεμο εναντίον τών πιστών. Η φοβερά ώρα τής Κρίσεως γιά τούς δαίμονες αλλά καί γιά μάς.Κυρ τών Απόκρεω.5.3.1989.
047 β) Μιά από τίς αιτίες εξορίας τών πρωτοπλάστων ήτο καί η κατάλυσις τής Νηστείας. Ανάλυση σχετικών χωρίων εκ τής Αγ Γραφής. Κυρ. τής Τυρινής. 12.3.1989.
048 α) Χαίρε τών δαιμόνων πολυθρήνητον τραύμα. Σέ ποιούς επιτρέπεται η δαιμονοκρατεία. μιά βοβερή ιστορία μέ δαιμονοβατράχους. Α' Χαιρετισμοί. 1989.
048 β) Χαίρε κατάπτωσις τών δαιμόνων. Η Θεοκτονία τού διαβόλου καί η ταπείνωσις τής Παναγίας. Παντού καί πάντοτε στρωμμένες οι παγίδες τών δαιμόνως.Β' Χαιρετισμοί. 1989.
049 α) Καί τούς ζοφώδεις δαίμονας ολοτελώς εκμειώσασα. 4 παράδοσις τής εξουσίας από τούς πρωτοπλάστους στόν δαίμονα. Γ' Χαιρετισμοί. 1989.
049 β) Χαίρε ώς βροντής τούς εχθρούς καταπλήτουσα.Εισαγωγή καί αυτοτιμωρία τού Σατανά. Ο πόλεμος εκ δεξιών καί η πλάνη. Δ' Χαιρετισμοί. 1989.
050 α) Ο εθνικός καί θρησκευτικός χαρακτήρας τής επαναστάσεως τού 1821.Ο ρόλος τής Εκκλησίας στά χρόνια τής σκλαβιάς 25 Μαρτίου 1989
050 β) Η τριπλή κάθαρσις εν σχέσει μέ τήν καρδιακή προσευχή καί μέ τήν Ιερά εξομολόγηση.2.4.1989 Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως
050 γ) Εάν μή Κύριος οικοδομήση οίκον τών αρετών μάτην κοπιώμεν. 1979 Αγιος Βασίλειος
051 α) Χριστού βίβλον έμψυχον...1982 . 1983.
051 β) Χαίρε τών δογμάτων αυτού τό κεφάλαιον. 1982 . 1983.
051 γ) Χαίρε δί ής η χαρά εκλάμψη, χαίρε δί ής η άρα εκλείψει. 1982 . 1983.
051 δ) Χαίρε τού πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις. 1982 . 1983.
051 ε) Χαίρε τών δακρύων τής Εύας η λύτρωσις. 1982 . 1983
051 ζ) Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς, χαίρε βάθος δυσθεώρητον καί αγγέλων οφθαλμοίς. 1982 . 1983
052 α) Β '& Γ' Χαιρετισμοί.Περί Ελευθερίας Ιδού ή δούλη Κυρίου. 1986
052 β) Δ' Χαιρετισμοί. Αιτία τής τών πάντων Θεώσεως. 1986
052 γ) Δ' Χαιρετισμοί. Αιτία τής τών πάντων Θεώσεως Συμπλήρωμα.. 1986
053 α) Αγγελος πρωτοστάτης. ΑΓΓΕΛΟΛΟΓΙΑ. 1985.
053 β) Ακατανόητον βάθος ύψος αρρητον απεορόγαμε.1985.
053 γ) Ακατανόητον βάθος ύψος αρρητον απεορόγαμε.1985.
053 δ) Χαράς αιτία χαρίτωσον ημών τόν λογισμόν. Α' χαιρετισμοί. 1986.
053 ε) Ειπείν τή Θεοτόκω...Η Παναγία μας ώς μυστήριο Λειτουργικό. Α' χαιρετισμοί. 1987.
054 α) Χαίρε κλίμαξ γήθεν πάντας ανυψώσασα χάριτι. Β' Χαιρετισμοί. 13.3.1987.
054 β) Οι πάντες χαίροντες εψαλλον. Δ' Χαιρετισμοί. 27.3.1987.
054 γ) Εύρύχωρον σκήνωμα τού Λόγου Χαίρε 'Αχραντε. Ε' Χαιρετισμοί. 3.4.1987.
055 α) Δύναμις τού Υψίστου. Α' Χαιρετισμοί. 26.2.1988.
055 β) Χαίρε πύλη μόνη ήν ο Λόγος διώδευσε...καί ωφέλιμος διήγησις. Β' Χαιρετισμοί. 4.3.1988.
055 γ) Ωφέλιμος αληθινή ιστορία σχετικήμέ τήν έκτρωση, τή δύναμη τών Χαιρετισμών καί τό θαύμα τής πίστεως. Γ' Χαιρετισμοί. 11.3.1988.
056 α) Η έξωσις τού Αδάμ. Α' κήρυγμα. Κυρ. τής Τυρινής. 28.2.1982.
056 β) Η έξωσις τού Αδάμ. 8ον κήρυγμα. Κυρ. τής Ορθοδοξίαςς. 7.3.1982.
057 γ) Η εξωσις τού Αδάμ. Ανάλυσις εκ τής Γενέσεως τής Παλαιάς Διαθήκης.
057 δ) Η εξωσις τού Αδάμ. Ανάλυσις εκ τής Γενέσεως τής Παλαιάς Διαθήκης.
057 ε) Η εξωσις τού Αδάμ. Ανάλυσις εκ τής Γενέσεως τής Παλαιάς Διαθήκης
057 στ') Η εξωσις τού Αδάμ. Ανάλυσις εκ τής Γενέσεως τής Παλαιάς Διαθήκης
058 α) Στοιχεία από τόν βίον τής Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας. Ε' Νηστειών. 16.4.1989
058 β) Τα τέσσερα χαρακτηριστικά τού Αδη, Ταύτησις Αδου Αιωνίου κολάσεως καί δευτέρου θανάτου. Τών βαϊων. 23.4.1989
058 γ) Η ακηδία καί ή αμέλεια ώς ή ακαρπος συκή καί ώς υπνος θανάτου. Τών Βαϊων βράδυ. 23.4.1989
059 α) Η νεκρανάστασις μιάς νησιώτικας. Η περιγραφή τού Παραδείσου μέσα σέ μιά άρρητη ποικιλία μορφών τού ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Κυρ. τού Θωμά. 7.5.1989.
059 β) Η Θεομήτωρ υπήρξεν εκείνη πού πρώτη είδε άγγιξε καί κατεφίλησε τόν Αναστάντα εκ νεκρών Ι. Χριστόν. Κυρ. τών Μυροφόρων. 14.5.1989.
060 α) Τά θαύματα τού Κυρίου επί τής φύσεως κ.λ.π. Τί είναι θαύμα καί γιατί. Θαυματουργικές Εικόνες. Ένα αληθινό θαύμα στό Σαραβάλι Πάτρας στίς 21.4.1989.Τού Παραλύτου.21.5.1989.
060 β) Τά θαύματα σάν αποτελεσματικά σημεία σωτηρίας ψυχών καί δόξης Αγίου Θεού. ένα θαύμα σέ μιά λειτουργία μέ τόν Άγιο Σεραφειμ τού Σάρωφ. Σαμαρείτιδος.28.5.1989.
061 α) Οι δυσκολίες στό θαύμα . Οι επίσημες διαμαρτυρίες τής Εκκλησίας πρός τό κράτος .Πόσες περίπου καί γιατί. ΟΙ 4 κατηγορίες θαυμάτων. Τού Τυφλού. 4.6.1989.
061 β) Από τό χριστιανικό περιοδικό Αστραπή περιγραφή καί σχόλια γιά τό θαύμα στό Σαραβάλι τών Πατρών. 6.7.1989.
062 α) Περί χαράς Αρχή καί τέλος τής Χαράς είναι ο Κύριος Ιησούς. Η αναζήτησις της καί η εν Χριστώ χαρά μέσα στό πόνο καί περί χαρμολύπης. Τών Αγίων 318 Θ. Πατέρων. 11.6.1989.
062 β) Λόγος εγκωμιαστικός. Ήθη καί έθιμα τού 15βγουστου στήν παλαιά Αθήνα. Η ιστορία τής ανευρέσεως τής εικόνας τής Τήνου. Κοίμησις Θεοτόκου. 15.8..1989.
063 α) Ποίοι είναι οι Άγιοι καί εις ποίας κατηγορίες διαιρούνται. Κατά πρώτον είναι (6) αναλύονται οι τρείς 1) Απόστολοι 2) Μάρτυρες 3) Προφήτες. Αγ. Πάντων.25.6.1989.
063 β) Οι άλλες τρείς κατηγορίες τών Αγίων. Ιεράρχες Όσιοι καί Δίκαιοι μέ σχετικές αναλύσεις Παραδείγματα δικαίων εκ τής Π. Διαθήκης. Β' Ματθαίου. 2.7.1989.
064 α) Δέσμες αγίων όπως οι Αγ. Ανάργυροι, οι Μυροβλύτες, οι Σττυλίτες καί οι τών Μακάριων.7η κατηγορία, οι διά Χριστόν Σαλοί. Θ Μεταμόρφωσις.6.8.1989.
064 β) Ζεύγη εγγάμων Αγίωεν τώ κόσμω, όπως Ζαχαρίας καί Μαρία, Κόννος καί Άννα καί τής Αγ. Γοργονίας εν ολίγοις. Η' Ματθαίου. 13.8.1989.
065 α) Περί Νοεράς Προσευχής (τό κατά δύναμιν) 1ον) Στάδιο. Η Προφορική.8.10.1989
065 β) Περί Νοεράς Προσευχής (τό κατά δύναμιν) 2ον) Στάδιο. Η Προφορική.15.10.1989
066 α) Περί Νοεράς Προσευχής (τό κατά δύναμιν) 3ον) Τρόπος καρποί κ.λ.π. 29.10.1989
066 β) Περί Νοεράς Προσευχής (τό κατά δύναμιν) 4ον) Δυσκολίες καί είδη φαντασίας. 5.11.1989
066 γ) Περί Νοεράς Προσευχής (τό κατά δύναμιν) 5ον) Θαύματα καί τρόπος προσ Προφήτου Ηλία. 12.11.1989
067 α) Περί Νοεράς Προσευχής (τό κατά δύναμιν) 6ον) Είς οσμήν Ευοδίας. 19.11.1989
067 β) Περί Νοεράς Προσευχής (τό κατά δύναμιν) 7ον) Είναι μέσον καί όχι σκοπός. ενέργειες τής ΕΥΧΗΣ. 26.11.1989
068 α) Περί Νοεράς Προσευχής (τό κατά δύναμιν) 8ον) Εμπόδια κάθαρσις καθαρότης νοός καί καρδίας. 10.12. 1989
068 β) Περί Νοεράς Προσευχής (τό κατά δύναμιν) 9ον) Τρόπος καί πρακτική μέθοδος εμπόδια, πάθη Υπερουράνιες δωρεές
069 α) Περί μετανοίας. 14.1.1990. Κυρ. Φωτα
069 β) Το δεύτερο μέρος τού κηρύγματος πού αναφέρεται στή Νοερά Καρδιακή Προσευχή. Αγρυπνία Αγ. Αντωνίου.17.1.1990.
069 γ) Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός σήμερα.Τόν άρτον τής κάθε ημέρας. Ο άρτος ώς ευλογία Θεού
070 α) Περί αποκρύψεως αμαρτημάτων στήν εξομολόγησι μέ μιά αληθινή ιστορία. Αγρυπνία Αγ. Χαραλάμπους. 10.2.1990.
070 β) Εμείς μπροστά στό φοβερό Κριτήριο τής Δευτέρα Παρουσία τού Κυρίου. Κυρ. Απόκρέω. 18.2.1990.
070 γ) Περί τής διπλής Νηστείας καί συμπλήρωμα από τόν Αγ. Χρυσόστομο. Κυρ. τής Τυρινής. 25.2.1990.
071 α) Τί είναι Ορθοδοξία. Κυρ.Ορθοδοξίας. 4.3.1990.
071 β) Περί Ησυχαστών καί Αγ. Γρηγορίου τού Παλαμά. Περί Ησυχίας καί περί Ανδρείαςσάν γενική καί περιεκτική αρετή. Κυρ. Β' Νηστειών. 11.3.1990.
071 γ) Η ανδρεία καί η καθαρότης νοός ρυθμισταί τής πνευματικής ζωής, μέ δύο αγιογραφικά παραδείγματα. Κυρ. Γ' Νηστειών. 18.3.1990.
072 α) Πάσαι αι γενεαί υμνολογούν τήν παρθένον ως ΘΕΟΤΟΚΟΝ καί ως συνεργόν εις τό έργον σωτηρίας τών ανθρώπων. Ευαγγελισμός. 25.3.1990
072 β) Διά τών μακαρισμών μιμούμεθα τούς Αγίους καί διά τών Αγίων τήν Υπεραγία Θεοτόκον. Ε' Χαιρετισμοί τού Ακαθίστου Ύμνου.
072 γ) Διά τής Θείας χάριτος η Οσία ως Νύμφη Χριστού καί ως Θρόνος Χερουβικός. Ε' Κυρ. Νηστειών τής Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας.
073 α) Η νοθεία τής πίστεως μέσα από συμβιβασμούς, υποχωρήσεις καί συσχηματισμούς. Ο Χριστιανισμός Εκπτώσεως. Κυρ. Τού Θωμά.1990.
073 β) Ερχόμενος ο Κύριος ως Σωτήρας. β) Ερχόμενος ο Κύριος διά τού Κηρύγματος Θείας Κοινωνίας καί προσευχής γ) Ερχόμενος ο Κύριος ως κριτής. Κυρ. Τών Βα?ων 1990
073 γ) Ο λευκός θάνατος τών ναρκωτικώνμέ αίτια τό διαλελυμένο σπίτι καί τήν κλονισμένη πίστι. Κυρ. Τών Μυροφόρων 1990.
074 α) Η Θεία όρασις τού Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Οι θλίψεις τής πρώτης εκκλησίας καί τό όνομα χριστιανός, Ευργετικά αποτελέσματα. Τής Σαμαρείτιδος 1990.
074 β) Τά Πανάχραντα Χέρια Τού Κυρίου υμών Ιησού Χριστού μέσα απ' τήν Αγ. Γραφή. Κυρ.Τού Τυφλού. 1990
075 α) Τί είναι αγιασμός καί άγιος Ποιός καί τί είναι. Κυρ. Αγ. Πάντων. 1990
075 β) Ο Όσιος Ευχάριστος. Β' Ματθαίου. 1990
075 γ) Καί οι συνέπειες τής αγιότητος μέσα στό κόσμο. Γ' Ματθαίου 1990.
075 δ) Περί τής Ελπίδες τών μελλόντων αγαθών. 1990.
076 α) Είμεθα Χριστιανοί καί ποίοι είναι οι αληθινοί Χριστιανοί. Δ' Ματθ. 1.7.1990.
076 β) Τό μεγαλείο τών Αγίων Μαρτύρων καί η χαρά τών Αγγέλων στή θέα τών μαρτυρίων. Κυρ. Ε' Ματαίου Αγ. Προκοπίου 8.7.1990.
076 γ) Εγκώμια Τών Πατέρων πρός τήν Υπεραγίαν ΘΕΘΤΟΚΟΝ ΤΕ.ΡΙ.ΡΕΜ. Ιωακείμ καί Άννας 9.9.1990.
077 α) Ο τίμιος Σταυρός τρόπαιον νίκης καί σύμβολον χαράς. Κυρ. μετά τήν Ύψωσι 16.9.1990.
077 β) Η αμαρτία σκοτάδι αλλά ο κόπος τής αρετής μαζί μέ τό Χριστό καθιστούν τό Χριστιανό Φώς γιατί καί ο Θεός Φώς εστί. Α' Λουκά 23.9.1990.
077 γ) Ο χρυσός κανόνας τό κλειδί τής αγάπης, η λύσις όλων τών προβλημάτων. Β' Λουκά 30.9.1990
078 α) Η διπλή μνήμη Θεού καί θανάτου σέ άμεση σχέσι μέ τήν αγάπη καί τήν τήρησι τών εντολών. Γ' Λουκά 7.10. 1990.
078 β) Η ανάγκη τής ευσεβούς μελέτης τών Αγίων Γραφών καί ο σκοπός τής κατά Θεόν Ιεράς μελέτης. Δ' Λουκά 14.10.1990.
078 γ) Η αρνητική στάσις τών Γαδαρηνών. Η δική μας καί η τού Σωτήρος Χριστού. ΣΤ' Λουκα. 21.10.1990.
079 α) Πίστις καί Ελπίδα στό κηρυχθέν Ευαγγέλιον πάση τή κτίσει. Η δόξα καί ο ύμνος τής κτίσεως. 28.10.1990.
079 β) Ο κόσμος τής αμαρτίας καί τό κοσμικόν φρόνημα. Η κατά Χριστόν στάσις μας μέσα στό κόσμο καί οι συνέπειες αμφοτέρων.4.11.1990.
079 γ) Η επιθυμία τών οφθαλμών καί η αλαζονεία τής ζωής. 11.11.1990.
080 α) Τό Θεανθρώπινο πλήρωμα καί η χριστοποίησις μας. Τά πάντα διά τής Χάριτος καί τής παναγαθότητος τού Θεού. ΚΓ' 18.11.19990.
080 β) Η σωτηρία μας διά Χάριτος Θεού καί δια πίστεως αλλά ..Θεού τό δώρον. Αρνητική στάσις καί θετικά έργα τής πίστεως. ΚΓ' 2ον μέρος 25.11.1990.
080 γ) 'Αδοντες καί ψάλλλοντες εν τή καρδία τό Όνομα τού Ιησού εν υπομονή πολύ.ΚΣΤ' 2.12.1990.
081 α) Τύπος καί Ουσία στήν Αγ. Γραφή, στή Θεία Λατρεία, στή ζωή. Ι' Λουκά. 9.12.1990.
081 β) Τό δείπνο τής Θείας Χάριτος καί τό δικόμας οικογενειακό τραπέζι ως προέκτασις τών εν τή ζωή δείπνων τού Θεανθρώπου Ι. Χριστού. ΙΕ' Λουκά 16.12.1990.
081 γ) Ο πόλεμος Συνέπειες καί αίτια. Η θέσις τού Ευαγγελίου καί οι εκλεκτοί τού Θεού ως λύσις. ΙΕ' Λουκά. 20.1.1991.
082 α) Οί τραγικές συνέπειες τής υποκρισίας ως γένημα τής υπερηφάνειας. Μιά τραγική εικόνα. Κυρ. Τελώνου 1991.
082 β) Τό πρότυπον τού μετανοούντος Χριστιανού κατά τόν Αγ. Συμεών. Καί μερική συμβολική ερμηνεία τής παραβολής. Κυρ. Ασώτου 1991.
082 γ) Η ημέρα τής κρίσεως ημέρα επιφανής.Πόται δέν θά κριθούν καί γιατί...κατά τόν Αγ. Συμεών τόν Ν. Θεολόγον. Κυρ. τών Απόκρεω. 1991.
083 α) Στώμεν καλώς εν οίκω Θεού ημών. Α' Χαιρετισμοί 1991.
083 β) Χαίροις Παμμακάριστε μετά τού ...μακαριούσι με. Β' Χαιρετισμοί. 1991.
083 γ) Γιά τήν αμέλεια ως Ακηδία, Θέσεις τής Αγ. Γραφής καί τών πατέρων, Όπλα αντιμετώπησις τού πάθους. Β' Κυρ. Νηστειών. 1991
084 α) Ο θόρυβος τής γλώσσας ως πολυλογία πηγή πολλών κακών.Τι είναι σιωπή,η αξία καί η ωφέλιά της.Η αναγωγή τής σιωπής στή σιγή τού νού.Κυρ.Γ' ΝΗΣΤΕΙΏΝ.1991.
084 β) Χαίρε Κιβωτέ χρυσωθείσα τώ Πνεύματι.Οι ολέθριες συνέπειες τών γυναικών,γονέων καί νέων,μακριά από τήν Εκκλησία ....Δ' Χαιρετισμοί. 1991.
084 γ) Η κατά Θεόν Ελπίδα άγκυρα ασφαλής καί βεβαία. Κυρ. Δ' Νηστειών. 1991.
085 α) Πηγή καί μορφή τού ψεύδους. Προεκτάσεις καί ολέθριες συνέπειες. Επιπολαιότης καί άγνοια. Ε' Χαιρετισμοί. Ακάθιστος Ύμνος.1991
085 β) Η κατά Θεόν Θεοφιλής πνευματική καί σωματική βία. Ε' Νηστειών. Μαρίας τής Αιγυπτίας. 1991.
085 γ) Ο Χριστός ως Μεσσίας καί Βασιλεύς αλλά καί η Βασιλεία Αυτού Βασιλεία Δόξης.Αίσθησις αυτής και υποχρεώσεις. Κυρ. τών Βα?ων 1991.
086 α) Τί είναι τό φοβερόν πάθος τής ζήλειας καί τού φθόνου.Πώς προκαλείται καί τί ζημιές δημιουργεί.Ένα τραγικό γεγονός. Α' μέρος . Κυρ. τού Θωμά 1991.
086 β) Τά ολέθρια αποτελέσματα τού φθόνου καί τής ζήλειας καί οι δυό πλευρές θεραπείας των. Β' μέρος. Κυρ. Μυροφόρων 1991.
086 γ) Ο ήλιος εσκοτίσθη, η γή εσείσθη, αι πέτραι εσχισθησαν, μνημεία ηνεώχθησαν, τό καταπέτασμα τού Ναού εσχίσθη... Μεγ. Παρασκευή (Αποκαθήλωσις).
087 α) Οδός ταπεινώσεως.Τί είναι καί από τί διακρίνεται καί εις τί συνίσταται η ταπείνωσις.
087 β) Οδός ταπεινώσεως.Τί είναι ταπείνωσις.Μορφές εκδηλώσεις καί γνωρίσματα τού ταπεινού φρονήματος μέ Γεροντικές ιστορίες. 12.5.1991.
087 γ) Οδός ταπεινώσεως. Πρακτικές εφαρμογές τής ταπεινώσεως. 19.5.1991.
087 δ) Οδός ταπεινώσεως. Συμπλήρωμα λόγοι ταπείνωσις.1991
088 α) Τί είναι ΛΗΘΗ πόθεν πηγάζει,ποιές οι τραγικές συνέπεις. Τροποι θεθαπείας... Κυρ. Αγ. Πάντων. 2.6.1991.
088 β) Τί είναι προαίρεσις καί τί προηγείται αυτής καί ποία η αξία της .Ελευθερία καί προαίρεσις. Πηγιές κακής προαιρέσεως. Κυρ. Β' Ματθαίου.9.6.1991.
088 γ) Προαίρεσις καί κρίσις Θεου. Η σχέσι της πρός τούς πνευματικούς αγώνες. Μόρφωσις αγαθής προαιρέσεως. 2ον μέρος. Κυρ. Γ' Ματθαίου. 16.6.1991.
088 δ) Σόδομα καί Γόμορα. Γιατί στήλη άλατος τραγικές οι συνέπειες εκ τής σαρκικής διαστροφής. Κυρ. Δ' Ματθαίου. 23.6.1991.
089 α) Περί τής Άγνοιας ως κάκιστον πάθος τής ψυχής ποικιλία καί πηγιές τά είδη αυτής . Η επαινετή αγνωσία καί περί ψευδωνύμου γνώσεως. Ιούνιος 1991.
089 β) Μιά αληθινή ιστορία γιά τήν δύναμη τής προσευχής καί τής ελεημοσύνης. Γεν. Θεοτόκου. 8.9.1991.
089 γ) Τό μεγάλο Μυστήριο τής Ιερας Εξωμολογήσεως καί μετανοίας μέ μιά αληθινή αγιορείτικη ιστορία. Α' Λουκά. 22.9.1991.
090 α) Οι πειρασμοί σάν θεραπεία τής ανέσεως αλλά καί κτίσεως τών αρετών. Β' Λουκά. 29.9.1991.
090 β) Η μνήμη τού θανάτου αποτελεσματικό φάρμακο θεραπείας τής αναπαύσεως. Ο αυτοέλεγχος η μόνη οδός γιά τήν διπλή σωστική μνήμη θανάτου και κρίσεως. Γ' Λουκά 13.10.1991
090 γ) Η σημασία καί η αξία τού κηρύγματος ως λόγον Θεού. Δ' Λουκά. 13.10.1991.
091 α) Η ενότητα τών δύο Θυσιαστηρίων. Τά ακατάλυπτα τής Θείας Λειτουργίας. ΣΤ' Λουκά. 20.10.1991.
091 β) Γιά τήν μεγαλόψυχη υπομονή,τούς τρόπους καί τούς καρπούς της μέ μιά θαυμαστή ιστορία. Ε' Λουκά. 3.11.1991.
091 γ) Η Μυστηριακή κοινωνία καί ένωσις μέ επτά δωρεές. Η δέ πνευματική μέ τρείς θαυμαστές προεκτάσεις. Η' Λουκά. 10.11.1991.
092 α) Τά τριαδικά Χαρίσματα τού εν Τριάδι Θεώ κατά τό μέτρον τής δωρεάς τού Χριστού. Κυρ. ΚΕ' 17.11.1991.
092 β) Ποιός είναι ο αληθινά σοφός καί συνετός εις αυτή τήν ζωή καί πώς εξαγοράζεται ο χρόνος καί ο καιρός τής ζωής μας. Κυρ. ΚΣΤ' 24.11..1991.
092 γ) Μόνο μαζύ μέ τόν Χριστό αποκτάμε Θεοδύναμη γιά νά νικήσουμε Διάβολο αμαρτία καί θάνατο. Κυρ. ΚΖ' 1.12.1991.
093 α) Ανάλυσις τής Βυζαντινής εικόνας τής Γεννήσεως Αναγωγική καί συμβολική ερμηνεία τών επί μέρους παραστάσεων. Ι' Λουκά. 8.12.1991.
093 β) η δόξα τού Θεού είναι καί δόξα γιά τόν πιστό Χριστιανό.Η άρνησις αυτής τής Δόξης τού Θεού είναι αυτοθέωσις καί δαιμονολατρεία. ΙΑ' Λουκά.15.12.1991.
093 γ) Τό δράμα τής πτώσεως τών πρωτοπλάστων καί η αναίρεσις τής αμαρτίας από τήν Σάρκωσι τού Λόγου εν Βηθλεέμ τή πόλει. Κυρ. Μετά τά Χριστούγεννα 29.12.91
094 α) Γιά τούς τρείς Ουρανούς τού Ουρανοβάλιωμονος Αποστόλου Παύλου. Κυρ. μετά τά Φώτα. 12.1.1992.
094 β) Τό ύψος τής Ιερωσύνης πού φαίνεται καί μέσα από τά σύμβολα τών ιερών αμφίων. ΙΒ' Λουκά 19.1.1992.
094 γ) Οι κίνδυνοι πού υπάρχουν εκ δεξιών στήν προσευχή καί στήν κάθε αρετή αν δέν προηγηθεί η κάθαρσις. ΙΔ' Λουκά. 26.1.1992.
095 α) Οι αναγωγικές ερμηνείες καί οι συμβολισμοί προσώπων καί ζώων. Κυρ. Υπαπαντής. 2.2.1992.
095 β) Η πνευματική πείνα καί δίψα τού πιστού καθώς επίσης η πνευματική ασθένεια καί φυλακή...τά πάντα αναγωγικός ερμηνευόμενα. Κυρ.Αποκρ.1.3.1992.
095 γ) Η ουνία καί ουνίτες όργανα τού Βατικανού εχθροί τής ορθοδοξίας. Κυρ. ΙΖ' Ματθαίου. 9.2.1992.
096 α) Χαίρε δι ής η αρά εκλημσην. Α' Χαιρετισμοί. 1992
096 β) Προσοχή στίς προσβολές τών ουδετέρων λογισμών καλλιέργεια τού άκακου ζήλου καί νέκρωσις τού ιού της ακαθαρσίας . Β' Νηστειών 22.3.1992.
096 γ) Απολογητικόν πρός παραστρατημένον τέκνον γιά τό ότι η Παναγία μας αληθής Θεοτόκος. Γ' Χαιρετισμοί. 1992.
097 α) Η σημασία τού Σταυρού στό μέσον τής Μεγάλης Σαρακοστήςγιά τόν Χριστιανό. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως. 1992.
097 β) Η Θεοτόκος ως Φαεινός Αστήρ εμφαίνων τόν Ήλιον Χριστόν συμβολίζει εν τή Αποκαλύψει τήν δόξα τής Εκκλησίας. Δ' Χαιρετισμοί. 1992.
097 γ) Η ματωμένη πορεία μας μαζύ μέ τόν Κύριον μέχρι τόν Γολγοθά. Ε' Κυρ. Νηστειών. 1992.
097 δ) Οι πολυποίκιλες ενέργιες τής Θείας Χάριτος. 1992
098 α) Οι λίθοι κεκράξωνται.Οι επτά τρόποι μέ τούς οποίους οι λίθοι εκέκραξαν. Κυρ. τών Βα?ων. 1992.
098 β) Οι θρόμβοι αίματος 1) Πρόβλεψις τών παθών. 2) Η λύπη γιά τίς αμαρτίες μας.3) Η πρόγνωσις τής αχαριστίας μας. Μεγ. Δευτ. βράδυ.1992.
098 γ) Οι πέντε αιτίες τώ ΔΙΨΩ. 1) Σωματική. 2) Η πλήρωσις τών Αγ Γραφών. 3) Ψυχική. 4) Μεταφορική. 5) Παραβολική. Μεγ. Τρίτη βράδυ. 1992
098 δ) Οι σωματικοί καί ψυχικοί πόνοι τού Εσταυρωμένου Κυρίου. Μεγ. Παρασκευή πρω?. 1992.
099 α) Πιστεύω... είς Μία Αγίαν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν. (Περί Εκκλησίας). Α' τήν 17.5.1992.
099 β) Πιστεύω... είς Μία Αγίαν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν. (Μια). Β' τήν 24.5.1992.
099 γ) Πιστεύω... είς Μία Αγίαν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν.(Αγία Καθολική καί Αποστολική). Γ' τήν 31.5.1992.
100 α) Η τιμιτική προσκύνησις τών Ιερών Εικόνων καί η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος. Δ' Λουκά. 11.10.1992.
100 β) Η συγχώρησις καί η αγάπη πρός τούς εχθρούς είναι Ευαγγελική επιταγή καί η σπουδαιότητα της γιά τήν σωτηρία μας. Κυρ. Αγ.
101 α) Περί μετανοίας καί εξομολογήσεως. Κυρ. Α' Λουκά. 27.9.1992.
101 β) Οι βλαβερές επιδράσεις τής τηλεοράσεως β)Τό φοβερόν αμάρτημα τής βλασφημίας τών θείων.γ)Η αντίδρασις ακόμα καί τών ιερών σκηνωμάτων στήν ασέβεια καί αμετανοησία.4.10.1992
102 α) Υποχρεωτική η μελέτη τής Αγ. Γραφής καί η αξία της. Κυρ. ΣΤ' Λουκά. 25.10 1992.
102 β) Συμπληρωματικά γιά τήν ωφέλεια εκ τής μελέτης τών Ψαλμών. Κυρ. ΣΤ' Λουκά. 25.10 1992.
102 γ) Γιά τήν Μέση κατάστασι τών ψυχών καί η ωφέλεια τής Θ. Λειτουργίας τών μνημοσύνων τών τρισαγίων τής ελεημοσύνης κ.λ.π. Κυρ. Ε' Λουκά. 1.11.1992.
103 α) Πότε καί πώς πάσχει η αιμορροούσα ανθρωπότης. Κυρ. Ζ' Λουκά. 8.11.1992.
103 β) Ηκατά κόσμον καυχησιολογία καί η καύχησις εν τώ Σταυρώ τού Κυρίου ημών Ι. Χριστού. Κυρ. Η' Λουκά 15.11.1992.
103 γ) Τί είναι ο άνθρωπος καί ποιός ο σκοπός του.Περί ψυχής καί αναπλάσεως τού όλου ανθρώπου. Κυρ. Θ' Λουκα.22.11.1992.
104 α) Οι τρείς κατηγορίες ανθρώπων πού αρνούνται τήν πρόσκληση τής πίστεως. ΙΑ' Λουκά. 13.12.1992.
104 β) Η κατά Χριστόν Ορθόδοξη προετοιμασία τών Χριστουγέννων. Κυρ. Πρό τών Χριστουγέννων.20.12.1992.
104 γ) Υπάρχει αγιασμός καί Άγιοι. Η δική μας στάσις συνήθως αρνητική. Κυρ. Μετά τά Φώτα. 10.1.1993.
105 α) Περί Αντιχρίστου καί τών πέντε ενδεικτικών σημείων τών καιρών.(1ον μέρος). Αγ. Αντωνίου. 17.1.1993.
105 β) Περί τού ονόματος τού Αντιχρίστου τού αριθμού 666 καί τού νοητού χαράγματος αυτού διά τών παθών. (2ον μέρος). ΙΖ' Ματθαίου. 31.1.1993.
105 γ) Τό πώς καθίσταται Μακάριος ο χριστιανός όταν μάχεται κατά τού Αντιχρίστου. ΙΖ' Ματθαίου 31.1.1993.
106 α) Τά σπλάγχνα οικτιρμών Τού Θεού Πατρός πρός τόν άσωτον άνθρωπον μέσα από ειδικούς συμβολισμούς. Κυρ. Ασώτου. 14.2.1993.
106 β) Χαίρε ανόρθωσις τών ανθρώπων... Οι τραγικές συνέπειες τής πτώσεως τού ανθρώπου καί η ανόρθωσις του διά τής ενανθρωπήσεως τού Θεου Λογου.Β' Χαιρ.1993.
106 γ) Η αμέλεια καί η τραγική συνέπεια της στή σωτηρία τής ψυχής μας. Κυρ. Β' Νηστειών. 14.3.1993.
107 α) Η μετάθεσις τών χριστιανών απ' τή γή στόν ουρανό... Γ' Χαιρετισμοί 1993.
107 β) Η ζωντανή ενεργουμένη πίστις έχει σάν συνέπεια τήν πρός τά έξω ομολογία. Κυρ. Γ' Νηστειών. (Σταυροπροσκυνήσεως).
107 γ) Η άσπορος σύλληψις καί η άφθορος κύησις τής Παρθένου Μαρίας. 25 Μαρτίου 1993. (Ο Ευαγγελισμός)
108 α) Η πνευματική αναγέννησις καί οι δερμάτινοι χειτώνες. Δ' Χαιρετισμοί 1993.
108 β) Οι υποσχέσεις καί οι επαγγελίες πρός τόν άνθρωπον τηρούνται πάντοτε. Δ' Κυριακή Νηστειών 1993.
108 γ) Εσταυρόθης δι εμέ...Η Σταύρωσις είναι προσωπική γιά τόν καθένα από μάς χωριστά. Μεγ. Παρασκευή 1993.
108 δ) Πώς θά βρεθούμε στό χορό τών σεσωσμένων διά αίματος τού Αρνίου Ι.Χριστού. Κυρ. Μυροφόρων 1993.
109 α) Η έκ νεκρών Ανάστασις τού Ι. Χριστού μέσα απ' τούς πατέρας καί Ι.Ε Α' Κορινθ, σέ σχέσι μέ τήν Ι. Παράδοσι καί τά Μυστήρια τής Εκκλησίας.Κυρ Παραλύτου.9.10.1992.
109 β) Μαρτυρίες τής Θεότητος τού Ι. Χριστού. Κυρ. Σαμαρείτιδος. 16.5.1993
109 γ) Υπέρ τής ογδόης, Ποία η σημασία τής 8ης ημέρας σέ σχέσι μέ τήν Κυριακή. Κυρ. Β' Ματθαίου. 206.1993.
109 δ) Περί τής 4ης φυλακής τής νυχτός καί η αξία της στή ζωή μας. Κυρ. Θ. Ματθαίου. 8.8.1993.
110 α) Τό ιστορικό γεγονός τής υψώσεως. Η σημασία καί η αξία τού σημίου τού Σταυρού. Εμφανήσεις καί θαύματα διά μέσου τών Αγίων. Κυρ. Πρό τήν Ύψωση. 1993
110 β) Τό ιστορικό γεγονός τής υψώσεως. Η σημασία καί η αξία τού σημίου τού Σταυρού. Εμφανήσεις καί θαύματα διά μέσου τών Αγίων. Κυρ.Μετά τήν Ύψωση. 1993
110 γ) Οι πολλαπλές καί ποικιλόμορφες ενέργειες τής Θείας Χάριτος. Α' Λουκά 25.9.1993.
110 δ) Η αξία τών πρεσβειών τής Υπεραγίας Θεοτόκου. Κυρ. 15 Αυγούστου 1993.
111 α) Η θετική καί αρνητική ακρόασις τού Θείου λόγου. Κυρ. Δ' Λουκά. 17.10.1993.
111 β) Ο ψυχικά νεκρός καί ο ευσεβισμός. 24.10.1993. Αποκάλυψις. Γ' 1.
111 γ) Οι κύνδινοι εκ τής ψυχικής νεκρώσεως. 7.11.1993. Αποκάλυψις. Γ' 1.
111 δ) Η πνευματική εγρήγορσις καί προσοχή καί οί κυμματοθραύστες τής Ορθοδοξίας. 14.11.1993. Αποκάλυψις. Γ' 2.
112 α) Η επτάριθμος πνευματική είσοδος τών Χριστιανών στά Άγια Τών Αγίων. Τών Εισοδίων Τής Θεοτόκου. 1993.
112 β) Η τελειότης τών έργων καί η τριάριθμος μνήμη...28.11.1993. Αποκάλυψις Γ' 3.
112 γ) Η μετάνοια ως η πλέον αναγκαία κατάστασις τής ψυχής μας. 5.12.1993. Αποκάλυψις Γ' 3.
112 δ) Τά θαύματα τού Αγίου καί οι ημέρες μας. 12.12.1993. Αγίου Σπυρίδωνος.
113 α) Η τριαδική καί πνευματική συμμετοχή μας στίς γιορτές τού δωδεκαημέρου. Κυρ. μετά τά φώτα. 9.1.1994
113 β) Καί ού μετενόησαν. 16.1.1994. Αποκάλυψις Θ' 21.22.
113 γ) Γιά τό κεκρυμμένο μάννα καί τίς δύο αναγωγικές ερμηνείες. 30.1.1994. Αποκάλυψις Β' 12.17.
113 γ) Ο δεύτερος θάνατος καί η αιώνιος κόλασις. 23.1.1994. Αποκάλυψις Β' 10.11.
114 α) Ο έπαινος καί οι παρατηρήσεις τού Θεού στόν επίσκοπο Θεατείρων γιά τήν ΙΕΖΑΒΕΛ. 6.2.1994. Αποκάλυψις Β' 21.
114 β) Η αμετανοησία εν σχέσει μέ τίς ψευδοπροφήτισσες τίς πλανεμένες καί τήν διαστροφή τής αμαρτίας. 13.2.1994. Αποκ Β' 21 μέρος 2ον.
114 γ) Η αξία τών ολίγων καί τού μικρού ποιμνίου αλλά καί η τήρησις τών Παραδόσεων. 27.2.1994. Αποκ Β' 24.
114 δ) Τά λευκά ιμάτια τής ψυχής καί ποία η επιβράβευσις αυτών. 6.3.1994. Αποκάλυψις Γ' 4.
115 α) Ο Θεός Άγιος Πιστός καί Αληθινός. 13.3.1994. Αποκάλ. Γ' 7.
115 β) Τά τρία μέτωπα πολέμου εναντίον τής Ορθοδοξίας. Κυρ. Ορθοδοξίας. 1994.
115 γ) Η αλήθεια κατά τήν Αγ. Γραφή,το δόγμα καί τήν Χριστιανική ηθική. 27.3.1994. Αποκάλυψη Γ'7 μέρος 2ον.
115 δ) Ο Ι. Χριστός είναι τό κλειδί τής σωτηρίας. 3.4.1994. Αοκαλυψη Γ' 7.8.
116 α) Ανάλυσις Δοξαστικού υποστίχων εσπερινού. 25.3.1994. Τού Ευαγγελισμού.
116 β) Ακατανόητον βάθος ύψος άρρητον απειρόγαμε. Γ' Χαιρετισμοί. 1994.
116 γ) Οι πνευματικοί θάλαμοι τής ΘΕΟΤΟΚΟΥ καί η Νοερά Προσευχή. Δ' Χαιρετισμοί. 1994.
116 δ) Η άφλεκτος βάτος καί η Θεία Κοινωνία. Ε' Χαιρετισμοί. 1994.
117 α) Ο επανευαγγελισμός,ο κόπος ημών καί η ευλογία τού θεού. Τά δύο κακά σημεία τής Συναγωγής. 10.4.1994 Αποκ Γ' 8.9.
117 β) Οι τρείς ερμηνείες τού εσχάτου πειρασμού κατά τούς Πατέρας. 17.4.1994 Αποκ. Γ' 10.
117 γ) Η ιερά Παράδοσις ( Αποστολική. Προφορική. Γραπτή. Εκκλησιαστική καί Πατερική ). 22.5.1994. Αποκ. Γ' 11.
117 δ) Ο χλιαρός. Η χλιαρότης καί οί τρείς τρόποι αποκαταστάσεως. 29.5.1994. Αποκάλ. Γ' 15.18.
118 α) Η παράδοσις γιά τήν σημερινή ημέρα εν σχέσει μέ τήν πράξι λατρείας τής Μαρίας καί τής διαγωγής Ιούδα καί όχλου. Κυρ. Βα?ων 1994.
118 β) Τί μάς προσφέρη η Μεγ Εβδομάδα καί τό γιατί. Κυρ. Βα?ων (βράδυ).
118 γ) Παραβολικές ερμηνείες γιά τίς λαμπάδες.1) Οι σβησμένες.2) Οι κρυμμένες.3) Οι βρώμικες.4) Οι διαβολικές.5) Οι στραβοχυμένες.6) Οι ολοφώτεινες,άσβεστες καί καραρές.Μ.Δευτερα.
118 δ) Άλλους έσωσεν.... Μεγ. Παρασκευή (πρω?).
119 α) Η Από αγάπη παιδεία τού Κυρίου καί πέντε τρόποι διά τών οποίων ο Θεός θυροκτυπά τήν πόρτα τής καρδιάς μας. 26.6.1994. Αποκ Γ' 19 . 20
119 β) Η Εικόνα τού δείπνου τής αποκαλ έχει γιά κέντρον της τήν Θεία λατρεία πρόλογο τό δείπνο τής Θείας Χάριτος καί επίλογο τό εσχατολογικό συμπόσιο.3.7.94
119 γ) Εν τώ Θρόνω μου. Αποκ Γ' 21
120 α) Όστις θέλει... Οι τρόποι τής αυταπαρνήσεως τού ΕΓΩ μας. Κυρ. μετά Υψωσ. 1994.
120 β) Η ιερότητα τού χρόνου καί ο τρόπος χρήσεώς του. Γ' ΛΟΥΚΑ 9.10.1994.
120 γ) Πηγή κάθε πειρασμού η αμαρτία. Κυρ. Εκ τού Αποστ. 30.10.1994.
121 α) Η διαφορά φυσικής καί υπερφυσικής θεωρίας. Κυριακή 13.11.1994.
121 β) Τά πάθη ώς εμπόδια τής πνευματικής θεωρίας. Κυριακή 20.11.1994.
121 γ) Η ελπίδα ως προυπόθεση τής πνευματικής θεωρίας. Κυριακή 27.11.1994.
121 δ) Η πνευματική θεωρία σάν γέφυρα γιά τίς χαμένες μνήμες τού αρχαίου κάλλους. Κυριακή 11.12.1994.
121 ε) Περί αισθήσεων. Επίμετρον.
122 α) Μερικά γνωρίσματα τών Ιερών ακολουθιών καί τής Θ. Λατρείας.
122 β) Η αγνότητα τής Παναγίας καί η δική μας ηθική καθαρότητα.
122 γ) Μέ τόν Ευαγγελισμό αποκαλύπτεται τό από αιώνος απόκρυφον Μυστήριον τής σωτηρίας τού ανθρώπου.
122 δ) Ο Αγγελικός βίος τής Παναγίας καί η δική μας καθαρότης.
123 α) Οι τέσσερες παράγοντες σωτηρίας...Κυριακή Β' Νηστειών. 19.3.1995.
123 β) Η Τιμητική προσκύνησις τών ιερών εικόνων... Κυριακή Α' Νηστειών. 12.3.1995.
123 γ) Η άρσις τού σταυρού καί η ανδρεία,σέ αντίθεση μέ τό πνεύμα τής δειλίας. Κυριακή Γ' Νηστειών. 26.3.1995.
123 δ) Η ουρανόδρομος κλίμαξ Ιωάννου τού Σιναϊτου. Κυριακή Δ' Νηστειών. 2.4.1995.
124 α) Η ράβδος τών αμαρτωλών καί οι θλίψεις τών δικαίων. Στούς αναβαθμούς.
124 β) Ο οίκος τής ψυχής καί ο οίκος τών αρετών. Στούς αναβαθμούς.
124 γ) Ο φόβος τού Θεού καί η τήρησις τ?ων εντολών. Στούς αναβαθμούς.
124 δ) Ο εισαγωγικός καί τέλειος φόβος τού Θεού καί η ουρανόδρομος κλίμαξ. Στούς αναβαθμούς.
125 α) Η Αρχιερωσύνη του Χριστού σε σχέση με την αρχιερωσύνη της Π.Διαθήκης.Ε'Νηστειών 9 .4.1995
125 β) Το '' ωσαννά'' των παιδιών έλενγχος και δοξολογία απέναντι στη δική μας στάση.Των Βα?ων 1995
125 γ) Ποιός ο Εσταυρωμένος.Μ.Παρασκευή 1995
125 δ) Το Πάσχα και η Ανάσταση κατά τον Άγιο ΠΡΟΚΛΟΝ. Κυρ. του Θωμά1995
126 α) Η αγάπη προς τον Θεόν δια τη τηρήσεως των εντολών.Κυρ. Βα?ων 1995
126 β) Ανάλυση της παραβολής των δέκα Παρθένων.Μ.Δευτέρα 1995
126 γ) Η μεγάλη ευωδία της μετάνοιας απο την αμαρτωλή γυναίκα και η κακοσμία της ψυχής του Ιούδα.Μ.Τρίτη 1995
126 δ) Η νήψη των πόδων, η ταπείνωση και το άδηλον των ενεργειών του Θεού.Μ. Τετάρτη 1995
127 α) Γενικά για τους αναβαθμούς, β) Η αναγκαιότητα των θλίψεων και η καταφυγή μας στο Θεό. 7.5.1995
127 β) Το μεγαλείο του μοναχισμού και ο δικός μας στο κόσμο ασκητικός και πνευματικός αγώνας. 14. 9.1995
127 γ) Μια είναι η Τιμή και η Δόξα του Τριαδικού Θεού.21.5.1995
127 δ) Πως οι θεϊκές εντολές ανεβάζουν τον χριστιανό στα ύψη των θείων αρετών.
128 α) Από τις τραγικές συνέπειες της αμαρτίας μόνο η δεξιά του Σωτήρος Ιησού Χριστού μας σώζει .28.5.1995
128 β) Δια του Αγίου Πνέυματος ο ανακαινισμοός ανθρώπων και αισθητής κτίσεως.4.6.1995
128 γ) Το μεγαλείο της Ορθόδοξης Θείας Λειτουργίας.18. 6 1995
128 δ) Η φοβερή κρίση του Θεού και η ώρα του θανατου μας.25.6 1995
129 α) Η ανάγκη της αυτογνωαίας και η ωφέλεια της.Α' Λουκά 24.9.1995
129 β) Το έλεος του Θεού, από τι ελκύεται και πως το εμποδίζει η αμαρτία. Στους αναβαθμούς (4ον)1.10.1995
129 γ) Μόνον με τη βοήθεια του Θεού εξουδετερώνεται η δύναμη και η κακία του σατανά.8.10.1995
129 δ) 1) Μόνον ο Θεός μας λυτρώνει από τις παγίδες των δαιμόνων.2) Τα πέντε στάδια της αμαρτίας.15.10.1995
130 α) Από τη τυρανική αιχμαλωσία των παθών μόνον ο Ιησούς Χριστός μπόρει μα μας λυτρώσει .22.10.1995 Αναβαθμούς (5ον)
130 β) Η πνευματική σπορά των αρετών επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του Θεού και τα θερμά μας δάκρυα.5.11.1995
130 γ) Η οικογένεια και ο πνευματικός πατέρας ωφείλουν να είναι κατάκαρποι όπως οι κληματαρίες. 12.11.1995
130 δ) Τα πάθη μας πολεμούν από τη μικρή ηλικία μέχρι το θανατό μας.19.11.1995
131 α) Οι εχθροί της πίστεως και της εκκλησίας θα κατακαούν σαν το ξερό χορτάρι. Κυρ. 26.11.1995
131 β) Οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στη σωτηρία της ψυχής και στη πνευματική οικοδομή της. Κυρ.10.12.1995
131 γ) Θερμή η προσευχή μας καί σταθερή η ελπίδα μας μόνο στο Θεό, και Σωτήρα μας Ι. Χριστό. 17.12.1995
131 δ) Όταν η καρδιά υψωδή στό Θεό τά τού κόσμου αγαθά θεωρούνται σκύβαλα. 7.1.1996.
132 α) Η καλή και η κακή σπορά και τα αποτελέσματά της.31.12.1995
132 β) Οι αναγωγικές ερμηνείες των Ευαγγελικών λόγων του Κυρίου.Κυρ.των Απόκρεω 1996
132 γ) Ο άρρηκτος σύνδεσμος Σταυρικής Θυσίας και Αναστάσεωςκαι αγώνας μέχρι τέλος.17.3.1996 Γ' Νηστειών
132 δ) Για όλους μας υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. 31.3.1996 Ε' Νηστειών
133 α) Ο Άδης χώρος βασάνων και φρίκης και το προοίμιον της καταλύσεώς του.Κυρ. Βα?ων 1996
133 β) Η ραθυμία και τα καταστρεπτικά της αποτελέσματα .Κυρ. Βα?ων .1996
133 γ) Ανάλυση της 8ης ωδής...Μεγ. Δευτέρα 1996
133 δ) Η αδικημένη ποιήτρια και ανάλυση του δοξαστικού... Μεγ. Τρίτη 1996
134 α) Οι δέκα καλοί μας φίλοι (αρετές). 21.4.1996
134 β) Οι δέκα κακοί μας φίλοι (πάθη). 21.4.1996
134 γ) Οι σπουδαιώτεροι τών φίλων. Οι τέσσερες γενικές αρετές 1) φρόνηση 2) Σωφροσύνη 3) Ανδρεία 4) Δικαιοσύνη. 5.5.1996.
135 α) Η ουσία καί η λατρεία τού Θεού. Κυρ. τής Σαμαρείτιδος.12.5.1996
135 β) Οι εμπειρίς τών Πατέρων δικά μας ψίχουλα. 26.5.1996.
135 γ) Περί Παραδείσου καί τής Βασιλείας τού Θεού. 1ον μέρος 16.6.1996.
135 δ) Περί Παραδείσου καί τής Βασιλείας τού Θεού. 2ον μέρος 23.6.1996.
136 α) Ο λόγος τού Θεού ήτο Θεολογικός αποκαλυπτικός καί βαθειά πνευματικός σωτήριος. Κυρ. Δ' Λουκά 1996.
136 β) Η καθολικότητα τής Ορθοδόξου εκκλησίας καί τό λάθος τής απολυτοποιήσεως τών πνευματικων οδηγών. ΚΥΡ. Η' Λουκά 1996.
136 γ) Ποιός ο άνθρωπος καί ποιός ο προορισμός του. Κυρ. Θ' Λουκά.
136 δ) Τό χρήμα,τά υλικά αγαθά καί η καλή χρήσις των. Κυρ. ΙΓ' Λουκά.1996.
137 α) Ο τύπος καί η ουσία τής Κυριακής αργίας. Κυρ. Ι' Λουκά 1996.
137 β) Τά τέσσερα δείπνα Τής Θ. Ευχαριστίας,τής Θ. Χάριτος,τής Βασιλείας τού Θεού καί τής Κρίσεως.Κυρ.ΙΑ' Λουκά 1996.
137 γ) Τό χρήμα,τά υλικά αγαθά καί η καλή χρήσις των (Ολόκληρον). Κυρ. ΙΓ' Λουκά 1996.
138 α) Τρείς αληθινές ιστορίες Ορθοδόξων Χριστιανών πού συνεχώς προσηύχοντο κι αγρυπνούσαν. Κυρ. πρό Χριστουγ.1996.
138 β) Η αξία τής μετανοίας καί η Θεία Χάρις. Κυρ. μετά τά Φώτα 1997.
138 γ) Προσοχή γιατί ΛΙΓΟΙ οι σωζόμενοι. Κυρ. ΙΒ' Λουκά.1997.
138 δ) Πρότυπον αγιασμένης οικογένειας ή τού Αγίου Ξενοφώντος.Κυρ. 26.1.1997.
139 α) Οι ενέργειες τού Αγίου Πνεύματος στόν Θεοδόχο Συμεών είναι καί δικές μας. Υπαπαντής. 1997.
139 β) Πίστις, Έργα, Μυστήρια καί Θεία Χάρις. Τής Χαναναίας. 1997.
139 γ) Τό δέκατον τής ελεημοσύνης. Τελώνου καί Φαρισαίου.1997
139 δ) Οι στεναγμοί τού Αγίου Πνεύματος. Επίμετρον 1997.
140 α) Η αγάπη μας πρός τόν Θεό πρέπει νά είναι μεγαλύτερη από τού βρέφους πρός τήν μητέρα του. Μάρτιος 1997.
140 β) Τό Άγιον Πνεύμα είναι πλούτος Θεογνωσίας καί θησαυρός πνευματικής θεωρίας καί σοφίας. Μάριος. 1997.
140 γ) Τά φοβερά κακά πού προκαλούναι από τήν δόλια γλώσσα. Μάρτιος. 1997.
140 δ) Η πνευματική ανάβασις σωτηρία τής ψυχής. Μάρτιος. 1997.
141 α) Τό άγγελμα τού Αρχαγγέλου πρός τήν Θεοτόκο είναι καί δικό μας κάλεσμα. Α' Χαιρετισμοί. 1997.
141 β) Η μύησις τής Παναγίας μας ήταν αποκάλυψις γιά μάς. Β' Χαιρετισμοί. 1997.
141 γ) Μικρά αποσπάσματα πατέρων τής Εκκλησίας γιά τήν Θεοτόκο. Γ' Χαιρετισμοί. 1997
141 δ) Η ανάπλασις καί αναγέννησις τής ανθρωπίνης φύσεως διά Ι. Χριστού.ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ. Δ' Χαιρετισμοί. 1997.
142 α) Η λυτρωτική μας πορεία κατά μίμηση Χριστού μέσα από τά Μυστήρια καί τίς εντολές. Κυρ. τών Βαϊων ( βράδυ ) 1997.
142 β) Αμέλεια καί αδιαφορία θάνατος γιά τήν ψυχή. Μεγ. Δευτ. (βράδυ) 1997.
142 γ) Η μετάνοια είναι τό πνευματικό μύρο πού ευωδιάζει τήν ψυχή καί τήν ζωή μας. Μεγ. Τρίτη (βράδυ) 1997.
142 δ) Πάτερ άφες αυτοίς ου γάρ οίδασι τί ποιούσιν. Μεγ. Παρασκευή. 1997.
143 α) Η πνευματική πείνα καί δίψα μέ δύο ιστορίες. Κυρ. τών Απόκρεων. 1997.
143 β) Η αξία τής ψυχής καί ο σταυρός τής χριστιανικής ζωής. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως. 1997.
143 γ) Η Ανάστασις Τού Χριστού καί ο θάνατος. Κυρ. Μυροφώρων. 1997.
143 δ) Πρωτότοκος τών νεκρών εγένετο... Κυρ. τού Παραλύτου. 1997.
144 α) Η δεξιά τού Θεού μάς φυλάγει από τόν Επτάριθμο πόλεμο τών δαιμόνων. Απρίλιος. 1997
144 β) Τό Άγιο Πνεύμα ως Ζωή Θείος έρως καί φώς. Μάϊος. 1997.
144 γ) Η δόξα τής ανθρωπίνης φύσεως στό πρόσωπο τού Χριστού. Τής Αναλήψεως. 1997.
144 δ) Τό δεύτερο μέρος περί τού Αγ. Πνεύματος ως Ζωή, Φώς, Αγάπη, Χρηστότης κ.λ.π. Δεκέμβριος. 1997
145 α) Η πνευματική πείνα, δίψα, ασθένεια, γυμνότης κλπ. Κυρ. τών Απόκρεων. 1998.
145 β) Περί νηστείας. Κυρ. τής ΤΥΡΙΝΗΣ. 1998
145 γ) Τό μέσον τής σαρακοστής σε σχέση μέ τό δαιμονικό μεσημβρινό πνεύμα. Κυρ. Σταυροπροσκηνήσεως. 1998.
145 δ) Ένα αληθινό γεγονός καί ένα δίδαγμα. 27.3.1998
146 α) Δέν ξέρουμε νά εξομολογούμαστε. Κυρ. Δ' Νηστειών. 1998.
146 β) Μέ ποιό τρόπο είμαστε αληθινοί συνοδοιπόροι μέ τόν Χριστό. Κυρ. Ε' Νηστειών. 1998.
146 γ) Οι προσωπικές αποδείξεις τής νίκης μας κατά τής αμαρτίας καί τού θανάτου. Βαϊων ( πρωϊ ) 1998.
146 δ) Η ακαρπία τών σημερινών Χριστιανών καί οι κίνδυνοι γιά τίς ψυχές. Βαϊων ( βράδυ ) 1998.
147 α) Η αμαρτία καί οι συνέπειες. Κυρ. τού Παραλύτου.1998.
147 β) Η αξιοπιστία τού Θεού καί η δική μας αναξιοπιστία. Κυρ. τής Σαμαρείτιδος. 1998
147 γ) Τα τέσσερα βλέμματα στήν Αρχιερατική Προσευχή τού Κυρίου μας Ι. Χρισού. Κυρ. τών Αγ. Πατέρων. 1998.
147 δ) Εμείς, η ομολογία καί οι Άγιοι τού Θεού. Κυρ. Αγ. Πάντων. 1998.
147 ε) Συμπλήρωμα ταπεινής ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. 1998.
148 α) Τά χάλια μας καί η διόρθωσή τους. Κυριακή 20.9.1998.
148 β) Τά χάλια μας καί η διόρθωσή τους. Κυριακή 27.9.1998.
148 γ) Τά χάλια μας καί η διόρθωσή τους. Κυριακή 4.10.1998.
149 α) Πώς τά πάθη μας εμποδίζουν τήν καλή σπορά. Καί μιά αληθινή ιστορία. Κυρ. τού σπορέως. 11.10..1998.
149 β) Ποιές οι προϋποθέσεις γιά νά γίνη η καρδιά μας γή καλή καί γόνιμη. Κυρ. 18.10.1998.
149 γ) Η προσευχή καί τό καλό παράδειγμα τών γονέων στά παιδιά. Τών Αγ. Αναργύρων. 1.11.1998.
149 δ) Οι Άγιοι Άγγελοι καί τό έργο τους. Τών Αρχαγγέλων. 8.11.1998.
150 α) Επιθανάτιες καταστάσεις άλλοτε πανευφρόσυνες καί άλλοτε οδυνηρές μέ τήν παρουσία τελωνείων. Κυριακή 22.11.1998
150 β) Επιθανάτιες καταστάσεις άλλοτε πανευφρόσυνες καί άλλοτε οδυνηρές μέ τήν παρουσία τελωνείων. Κυριακή 29.11.1998
150 γ) Επιθανάτιες καταστάσεις άλλοτε πανευφρόσυνες καί άλλοτε οδυνηρές μέ τήν παρουσία τελωνείων. Κυριακή 6.12.1998
150 δ) Επιθανάτιες καταστάσεις άλλοτε πανευφρόσυνες καί άλλοτε οδυνηρές μέ τήν παρουσία τελωνείων. Κυριακή 13.12.1998
151 α) Η υποκρισία καί ο φαρισαϊσμός. Κυρ. Τελ. Φαρισ. 1999
151 β) Γιά τήν πρώτη στολή α) Η στολή τών πρωτοπλάστων πρίν αμαρτήσουν β) Η στολή τού Βαπτίσματος γ) Η στολή τής μετανοίας. Κυρ. Ασώτου 1999
151 γ) Η φοβερά κρίσις τού Κυρίου καί η δική μας στήν εδώ ζωή αμετανόητη στάσι μας. Κυρ. Τελ. Φαρισ. 1999
151 δ) Η νηστεία οι Αγγελοι καί οι αλλες αρετές. Κυρ. ΤΥΡΙΝΗΣ. 1999
152 α) Χαίρε τών δογμάτων αυτού τό κεφάλαιον. Α' Χαιρετ. 1999.
152 β) Η μόδα τής αμαρτίας καί ο κατακλυσμός της. Β' Χαιρετ. 1999.
152 γ) Πώς οδηγούμαστε στή Θεία Γνώσι καί ποίοι οι οφέλημοι καρποίτης. Γ' Χαιρετ. 1999
152 δ) Οι καταστρεπτικές συνέπειες τού ψεύδους μέσα από τόν Παπισμό καί τόν Προτεσταντισμό. Δ' Χαιρετ. 1999.
153 α) Η νηστεία καί η προσευχή ώς όπλα κατά τής επιδράσεως τών δαιμόνων πάνω μας καί στή ζωή μας. Α' Κυρ. Νηστειών. 1999.
153 β) Η ηθική καθαρότητα μέτρο γιά τή δική μας καθαρότητα. Τού Ευαγγελισμού. 1999.
153 γ) Πώς τά φριχτά πάθη τού Χριστού είναι φώτα φωτιστικά σωτήρια καί λυτρωτικά. Κυρ. Βαϊων βράδυ. 1999.
154 α) Η λογική, οι αισθήσεις καί η καρδιά όργανα μέ τά οποία ερευνάται καί ψηλαφείται η Ανάστασις. Κυρ. τού Θωμά. 1999.
154 β) Τά πάντα στήν Εκκλησία μας σφραγίζονται από τήν ζωντανή πίστι μας στόν Θεάνθρωπον Κύριον. Κυρ. Μυροφόρων. 1999.
154 γ) Εμείς βλέπουμε τά φαινόμενα αλλά ο Θεός διαβάζει τις καρδιές. Εμείς τά προσωπεία,εκείνος τίς ψυχές. Κυρ. τού Παραλύτου. 1999.
155 α) Οι αποδείξεις τής Θεότητος τού Ι. Χριστού μέσα από τό Ευαγγέλιον. Κυρ. Σαμαρείτιδος. 1999
155 β) Οι έξη φάσεις στίς σχέσεις μεταξύ πνευματικού καί φυσικού φωτός απέναντι στό πνευματικό σκοτάδι. Κυρ. τού τυφλού. 1999
155 γ) Οι εξωτερικοί καί οι εσωτερικοί εχθροί τής Εκκλησίας. Οι προβατόσχημοι λύκοικαί η ευθύνη ποιμένων καί ποιμενομένων.Κυρ. Αγ.Πατέρων.1999.
155 δ) Οι δύο κόσμοι Τού Θεού καί τού διαβόλου. Ποιά η στάση μας. Κυρ. Ε' Λουκά. 1999
156 α) Η δαιμονοκρατία καί ή εποχή μας καί οί τραγικές συνέπειές της στήν ζωή μας. Κυρ 10η Ματθαίου.
156 β) Η πανάσπιλος καί πάναγνη ψυχή τής Παναγίας καί η δικήμας κλήσις γιά ηθική καθαρότητα. Ο Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου.
156 γ) Η Μαρία Αιγυπτία ως πρότυπον μετανοίας αλλά καί η Θεοφιλής βία στή προσωπική μας ζωή. Ε'. Κυρ. τών Νηστειών.
156 δ) Η σωτηρία μας μέσα στήν Εκκλησία καί διά τής Εκκλησίας πούναι ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. συμπλήρρωμα.
157 α) Η αθλιότητα της ραθυμίας και ο τρόπος της διορθώσεως.Κυρ. Μεγ. Δευτέρα βράδυ 1999
157 β) Η μετάνοια,η αγάπη και η ταπείνωση της πόρνης γυναικός πρότυπα για όλους μας.Μεγ. Τρίτη βράδυ 1999
157 γ) Οι επτά λόγοι εμφανίσεως των Προφητών Μωυσέως και Ηλία και το άκτιστο φως στον π.Πα?σιο. Της Μεταμορφώσεως 1999
157 δ) Έλεγχος για την ψευδοστάση μας έναντι του Θεού και εκζήτηση του Θείου ελέους.ΣΤ' ΛΟΥΚΑ 1999
158 α) Το Μέγα χάσμα είναι αυτό πού χωρίζει στα δύο την αιωνιότητα Στο Παράδεισο και στην Κόλαση.Κυρ. Ε' Λουκά 1999
158 β) Ο έλεγχος της αχαριστίας και υποκρισίας και η αναζήτησητης σωτηρίας.Κυρ.Ζ' Λουκά 1999
158 γ) Η βασική αρετή της αγάπης στην ολοκληρωμένη της εφαρμογή ως ανεξικακία,κ.λ.π.Κυρ. Η' Λουκά 1999
158 δ) Τα Εισόδια της Θεοτόκου και η δική μας επτάριθμος είσοδος . 21.11.1999
159 α) Πως μας δένει ο διάβολος και πως μας λύνει ο Χριστός. Κυρ. Ι' Λουκά 1999
159 β) Η πρόσκληση του Θεού για σωτηρία και οι αδικαιολόγητες αρνήσεις μας.Κυρ. ΙΑ' Λουκά 1999(Του Μεγάλου Δείπνου)
159 γ) Τελικά πόσοι θα σωθούν Λίγοι ή πολλοί. Αλλά και ο τρόπος της δικής μας σωτηρίας. Κυρ. ΙΒ' Λουκά 2000
159 δ) Η ΕΥΛΑΒΕΙΑ και πώς αποκτάται κατά τον π.Πα?σιο. Κυρ. ΙΔ' Λουκά
160 α) Των Τριών Ιεραρχών. Οι τρεις Ιεράρχες και οι Άγιες Μητέρες τους ΕΜΕΛΕΙΑ ,ΝΟΝΑ και ΑΝΘΟΥΣΑ. 30.1.2000
160 β) (αποστολικόν ανάγνωσμα) Οι δωρεές του Θεού και οι χαμένες ευκαιρίες.Κυρ. ΙΣΤ' Ματθαίου 2000
160 γ) Η Χαναναία, η πίστις της, η προσευχή και η ταπείνωσίς της. Και λίγα λόγια γιά την ευχή ,Κύριε Ι. Χρ. ελέησόν με. Κυρ. ΙΖ' Ματθαίου 2000
160 δ) Οι τέσσερις μορφές φαρισα?σμού και υποκρισίας. Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου 2000
161 α) Η αληθινή μετάνοια, η αμετανοησία μας και οι καρποί τους. Κυρ. Ασώτου 2000
161 β) Η πύλη της μετάνοιας και η αποδοχή της αμαρτωλότητός μας και μιά συγκλονιστική εμπειρία εν Αγίω Πνεύματι.Κυρ. ΑΠΟΚΡΕΩ 2000
161 γ) Η μετάνοια, το έλεος του Θεού, η αμαρτία μας και ο φόβος της Δικαίας Κρίσεως του Κυρίου. Κυρ. ΤΥΡΙΝΗΣ 2000
162 α) Η Παναγία μας ως Όρθος φαεινός προαναγγέλει την ανατολή του Ηλίου της Δικαιοσύνης. Α' Χαιρετισμοί του 2000
162 β) Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας μας. Β' Χαιρετισμοί του 2000
162 γ) Το ακατανόητον μυστήριο της συλλήψεως και ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου. ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ Γ' Χαιρετισμοί του 2000
162 δ) Ο επικήδειος μιας ψυχής και η ομολογία της στα 30 χρόνια της αρρωστειάς της
163 α) Η νοητή Περιστερά Παναγία και ο Χριστός, χορηγός της ειρήνης. Δ' Χαιρετισμοίτου 2000
163 β) Η Θεοφιλής βία και άσκηση σε σχέση με την επιμέλεια της ψυχής.Ε' Κυρ.Νηστειών
163 γ) Η επιείκια και η πραότητα ως Θεοαρετές. Οφείλουμε και μείς να τις κάνουμε βίωμα στη ζωή μας. Κυρ. Βα?ων (πρω?) 2000
163 δ) Η μετάνοια της πόρνης γυναικός, πρότυπον και για τη δική μας μετάνοια.Μεγ. ΤΡΙΤΗ βράδυ
164 α) Ο πνευματικός και πρακτικός τρόπος συμμετοχής του χριστιανού στη γιορτή ενός Αγίου. Αγρυπνία Αγίου Δημητρίου 2000
164 β) Κλάματα και δάκρυα μόνο για τις αμαρτίες μας και η έμπρακτη μετάνοια της ανηψιάς του Όσ. Αβραμίου. Ζ' Λουκά 2000
164 γ) Η ακακία και η αγαθότητα του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος.
164 δ) Τι είναι η Καινή κτίσις και πώς συμμετέχουμε εμείς εις αυτήν.ΚΒ' Κυρ. Αποστολ. αναγν. 2000
164 ε) Τι είναι η μαζί με τον Ι. Χριστό συνανάστασις και συνενθρόνησις στη Βασιλεία του Θεού. ΚΓ' Κυρ. αποστολ. ανάγν. 2000
164 ζ) Ο βίος του Οσίου Ιακώβου του Πορφυριώνη (περιληπτικά)
165 α) Το Μαρτύριο, οι Μάρτυρες, οι Άγγελοι και η προτροπή γιά νέους Αγίους.4.12.2000 Αγ. Βαρβάρας
165 β) Το δέσιμο και η τυραννία του Σατανά ως εξουσία στον άνθρωπο δια μέσω των παθών μας. Ι'Λουκά 2000
165 γ) Το πνευματικό νόημα των Χριστουγέννων και με ποιούς τρόπους βιώνεται από μας τους Χριστιανούς.Κυρ. Προ των Χριστουγέννων
166 α) Η έννοια του χρόνου και ο προορισμός μας μέσα από αυτόν στην αιωνιότητα. Κυρ. 31.12.2000
166 β) Η Παρακλητική σαν βιβλίο της εκκλησίας. Η οφέλεια εξ' αυτής και η αχαριστία. Κυρ. Των 10 λεπρών 2001
166 γ) Η ζωή και το έργο του και οι πολύτιμες συμβουλές του γιά κατάνυξι και μετάνοια. Κυρ. 28.1.2001 του θείου Εφραίμ.
166 δ) Η άσπλαχνη διαγωγή του πρεσβυτέρου υιού και η δική μας θέση. Κυρ. του ΑΣΩΤΟΥ 2001.
167 α) Στη 2α Παρουσία του Χριστού, οι μεν ευσεβείς και δίκαιοι στη δόξα του Θεού, οι δε αμετανόητοι αμαρτωλοί στην αιώνια κόλαση.Κυρ.Των Απόκρεω 2001
167 β) Το πνευματικό νόημα της Μεγάλης Σαρακοστής και η επιστροφή μας στον Παράδεισο.Κυρ. ΤΥΡΙΝΗΣ 2001
167 γ) Μιά αληθινή ιστορία για την αξία της νηστείας που συνοδεύεται από προσευχή , πίστη ,μετάνοια ,εγκράτεια και συντριβή.Κυρ.Β' Νηστειών 2001
167 δ) Συμπληρωματικά περί νηστείας του Ιερού Χρυσοστόμου
168 α) '' Χαίρε δι' ης η χαρά εκλάμψει''. Η πνευματική χαρά και τα στοιχεία της. Α' Χαιρετισμοί 2001
168 β) Προέκτασις της κατά Θεόν χαράς μέσα από τις θλίψεις και τη χαρά του συνανθρώπου μας. Β' Χαιρετισμοί 2001
168 γ) Η Θεοτόκος, το δόγμα και η στερέωσιη της πίστεως από τους υμνολογούντας Χριστιανούς.Γ' Χαιρετισμοί 2001
168 δ) Ο Άγιος Σέργιος , η Θεοτόκος οι Χαιρετισμοί και η εξομολόγησις. Δ' Χαιρετισμοί 2001
169 α) Η ψυχοσωματική μας ασθένεια και η θεραπεία της από τον Χριστό. Κυρ. Του Τυφλού 2001
169 β) Ποιά είναι η αληθινή δόξα του Χριστού πού είναι και η δική μας σωτηρία και δόξα Η Σταυρική Του θυσία.Κυρ. Των Αγ. Πατέρων 2001
169 γ)Τα προνόμια των Χριστιανών έναντι των δικαίων της Παλ. Διαθήκης και οι υποχρεώσεις μας για την σωτηρία μας. Κυρ. Αγ.Πάντων 2001
169 δ) Ο έμφυτος ηθικός νόμος αλάθνθαστος κριτής τών αβάπτιστων.Η συνειδησης όμως ως φωνη Θεου είναι ασυγκρίτως πιό αυστηρη καί απαιτητική
170 α) Η Παναγία Τριάδα πρότυπον της οικογένειας, των προσωπικών και κοινωνικών μας σχέσεων. Κυρ. 23.9.2001
170 β) Η Παναγία Τριάδα πρότυπον της οικογένειας, των προσωπικών και κοινωνικών μας σχέσεων. Κυρ.30.9.2001
170 γ) Η Παναγία Τριάδα πρότυπον της οικογένειας, των προσωπικών και κοινωνικών μας σχέσεων. Κυρ. 7.10.2001
171 α) Όλα για την αγάπη του Θεού (συνέχεια των διαπροσωπικών σχέσεων και ανάλυσις του ΣΤ'κεφα. στίχοι 9 .1 της Αποκαλύψεως).Κυρ.14.10.2001
171 β) Όλα για την αγάπη του Θεού (συνέχεια των διαπροσωπικών σχέσεων και ανάλυσις του ΣΤ'κεφα. στίχοι 9 . 1 της Αποκαλύψεως).Κυρ.21.10.2001
171 γ) Τα τρία συμπεράσματα από τα γεγονότα της τρομοκρατίας. Κυρ. 28.10.2001
171 δ) Η Ευχή. ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡIΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
172 α) Η ιστορία για τα ΤΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ πολύ διδακτική. Κυρ.μετά του Σταυρού 2001
172 β) Η κυριαρχία του Αρχιτρομοκράτη ΔΙΑΒΟΛΟΥ σε άτομα, λαούς,έθνη και κυβερνήσεις λαών.Κυρ. Η' ΛΟΥΚΑ 2001
172 γ) Μαρτύριον, θαύματα και διδάγματα εκ της Αγίας Αικατερίνης. 25.11.2001
172 δ) Η συγκύπτουσα, ο Αρχισυνάγωγος και οι καμπουριασμένες μας ψυχές. Ι' Λουκά 2001
173 α) Περί θρησκευτικού και διαχριστιανικού συγκριτισμού. Κυρ. 13.1.2002
173 β) Περί οικουμενισμού και η απειλή του για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κυρ. 20.1.2002
173 γ) Περί οικουμενισμού και η απειλή του για την Ορθόδοξη Εκκλησία. 27.1.2002
173 δ) Περί οικουμενισμού και η απειλή του για την Ορθόδοξη Εκκλησία.3.2.2002
174 α) Η αξία και η δύναμις των Χαιρετισμών ως παρακλητική προσευχή.Α' Χαιρετισμοί 2002
174 β) Η ορθόδοξη Χριστιανική πίστις και τα διάφορα πιστεύματα.Β' Χαιρετισμοί 2002
174 γ) Η δόξα του Σταύρου και τι προσκυνούμε στο Τίμιο Σταυρό.Σταυροπροσκυνήσεως 2002
174 δ) Η δύναμις των πρεσβειών της Θεοτόκου. Δ' Χαιρετισμοί 2002
175 α) Εποικοδομητικοί οι σχολιασμοί για την ταπείνωση σε ομιλία του γέροντος μου. Κυρ. 14.4.2002
175 β) Συνέχεια περί ταπείνωσεως, φωτός και αληθείας με μια αληθινή ιστορία για το νεκρό παιδάκι που δάκρυσε.Κυρ. Ε' Νηστειών 2002
175 γ)'' Ο Κύριος εγγύς ''.Με πόσους τρόπους είναι ο Κύριος ''εγγύς'' και η δική μας στάσις...Κυρ. Βα?ων 2002
176 α) Την παραλυσία της ψυχής μας ούτε την βλέπουμε, ούτε την αναγνωρίζουμε, ούτε και την πιστεύουμε. Κυρ. Παραλύτου 2002
176 β) Η ζωή και το έργον της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και οι δικές μας βαθύτερες υποχρεώσεις.Κυρ. Σαμαρείτιδος 2002
176 γ) Ο Κύριος πάντοτε μπροστά μας για να μας χαρίσει το φώς Του το αληθινόν...Κυρ.Του Τυφλού 2002
177 α) Περί Ιερωσύνης και Θείας Λειτουργίας στην Πάτρα 15.12.2002
177 β) Περί Ιερωσύνης και Θείας Λειτουργείας στην Αγία Βαρβάρα Αμφιάλης 22.1.2003
177 γ) Περί Ιερωσύνης και Θείας Λειτουργείας της Υπαπαντής 2.2.2003 (πρωϊνό κήρυγμα)
178 α) Δύο θαυμαστές ιστορίες που έχουν άμεση σχέσι με τον θάνατο και την κρίση του Αγίου Θεού. Κυρ. Απόκρεω 2.3.2003
178 β) Η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου για το άκτιστον φώς και οι δικές μας υποχρεώσεις. Κυρ. Β' Νηστείοων 23.3.2003
178 γ) Η Αρχιερωσύνη του Χριστού και η Ιερωσύνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κυρ. Ε' Νηστειών 13.4.2003
178 δ) Ο χαρμόσυνος χαρακτήρας της γιορτής και οι υποχρεώσεις των Χριστιανών. Κυρ.Των Βα?ων 2003.
179 α) Η πρακτική εφαρμογή των χρυσών κανόνων του Ευαγγελίου και ιδιαιτέρως της αγάπης. Κυρ. Β' Λουκά 2003
179 β) Η σπορά του λόγου του Θεού και πνευματική καρποφορία της. Κυρ. Δ' Λουκά 2003
179 γ) Η κόλασις ως κατάστασις μέσα μας και η θεραπεία της.Επίσης και η περί μέσης καταστάσεως των ψυχών.Κυρ.Ε' Λουκά 2003
179 δ) Ο σκοπός τής ζωής μας είναι ο αγιασμός και η θέωσις. Κυρ. Αγίου Νεκταρίου 2003
180 α) Ο βίος του Αγίου και οι δικές μας υποχρεώσεις. Κυρ. Αγ. Ανδρέου
180 β) Η καμπούρα της ψυχής και η αληθινή ταπείνωσης που γεννάται εκ της αγάπης προς τον Θεόν. Κυρ.Ι' Λουκά 2003
180 γ) Η πίστις, τα έργα και το δείπνον της Θείας αγάπης.Κρ. ΙΒ' Λουκά 2003
180 δ) Πώς θα γιορτάσουμε πνευματικώ τώ τρόπω τα Χριστούγεννα. Κυρ.Προ Χριστουγέννων 2003
181 α) Το φώς του Χριστού είναι το μόνο που διαλύει τα σκοτάδια της ψυχής μας. Κυρ. μετά τα Φώτα 15.1.2004
181 β) Πώς ένας μοναχός σώζει την μητέρα του από την κόλαση και ποιά η δική μας οφειλομένη προετοιμασία μέσω τησ μετανοίας. Κήρυγμα στο κόψιμο της πίτας 15-1-2004
182 α) Η μετάνοια σε σχέση με την ταπείνωση και οι παραγόμενοι εν Χριστώ καρποί τους. Κυρ. ΙΕ' Λουκά 2004
182 β) Η φαρισαϊκή διαγωγή μας σκοτώνει την εν Χριστώ σωτηρία μας. Κυρ. του Τελώνου και Φαρισαίου 2004
182 γ) Η κατακριτέα διαγωγή του πρεσβύτερου υιού σε σχέση με την αληθινή μετάνοια του Ασώτου και την αγάπη του Θεού πατρός. Κυριακή του Ασώτου 2004
183 α) Η τροπική αποξένωσις από τα πράγματα του κόσμου και της αμαρτίας και ο μύθος του Αισώπου. Γ' Χαιρετισμοί 2004
183 β) Η μεγίστη αξία των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου αλλά και η ελπίδα μας.Δ' Χαιρετισμοί 2004
183 γ) Στην κλίμακα των αρετών προηγείται η υπακοή στις Ευαγγελικές εντολές και έπονται οι υπόλοιπες. Δ' Κυριακή Νηστειών 2004
184 α) Τί είδαν και τί έγραψαν οι ξένοι ιστορικοί για την Ελληνική επανάσταση. Ευαγγελισμός 2004
184 β) Μορφές δαιμονικής και κοσμικής βίας σε σχέση με την κατά Θεόν βία, την πνευματική, με πρώτο παράδεινμα την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ε' Νηστειών 2004
184 γ) Οι εύκολες μεταπτώσεις του θρησκευομένου λαού, ως όχλος και μάζα. Κυριακή των Βαϊων 2004
184 δ) (Αποστολικόν ανάγνωσμα) Οι προϋποθέσεις εκλογής των 7 Διακόνων και τα δικά μας πνευματικά προσόντα. Κυριακή Μυροφόρων 2004
185 α) Η Θεία Κοινωνία του Ιούδα και η δική μας σωστή προετοιμασία. Μεγάλη Τετάρτη βράδυ 2004
185 β) Οι τρείς λόγοι γιά τούς οποίους είπεν ο Κύριος, Πάτερ άφες αυτοίς καί η δική μας κραυγή στούς λόγους τού Κυρίου Θεέ μου,Θεέ μου, ίνα τί μέ εγκατέλειπες. Μ.Παρ. 2004
185 γ) Οι σχέσεις των σωματικών μετά των πνευματικών αισθήσεων της ψυχής. Κυριακή του Τυφλού 2004
186 α) Η αποκάλυψις του ονόματος του Θεού, δηλ. της φύσεώς Του. Κυρ. Αγ. Πατέρων 2004
186 β) (Αποστολικόν ανάγνωσμα) Ή δούλος του Χριστού απελεύθερος, ή δούλος τών παθών.Κυρ. Δ' Ματθαίου 2004
186 γ) Η πίστης και η μετάνοια ως βασικές αρετές για την σωτηρία μας . Κυρ. Προ της Υψώσεως 2004
186 δ) Η ευλάβεια και η Θεοσέβεια ως ειδικές αρετές που πρέπει να κοσμούν τον αγωνιζόμενο πιστό Χριστιανό. Κυρ. Μετά της Υψώσεως 2004
187 α) Η ζωή και η δράσις του Μ.Αθανασίου παράδειγμα προς μίμηση. Κυρ. Αγίου Aθανασίου 2004
187 β) Η συναίσθησις της αμαρτωλότητας και ο χορτασμός της ψυχής μας καθίστανται και ζωή για τον πλησίον.Κυρ. των Απόκρεω 2004
187 γ) Ποιά τα όπλα του σκότους και ποιά του φωτός διά των οποίων νικάται η αμαρτία, ο διάβολος και ο κόσμος των παθών.Κυρ. Της Τυρινής 2004
188 α) Η αίσθησις οτι είμεθα υιοί τού Υψίστου περνά μέσα από τήν πίστη, τά μυστήρια, τήν κάθαρσι, καί τήν ευχή Κυρ. Β' Λουκά 2004
188 β) Η προσβολή τών λειτουργικών κειμένων από τη δημοτική γλώσσα καί ο αγιασμός τών ποιμένων Κυρ Γ' Λουκά 2004
188 γ) Ο ευαγγελικός λόγος του είναι ο ίδιος ο σεσαρκωμένος Κύριος. Κυρ. Δ' Λουκά 2004
188 δ) Η Αποστολική ζωή και το μαρτύριο Ιακώβου του Αδερφόθεου με γενική περίληψη της επιστολής του. 24.10.2004
189 α) Το φώς του Θεού και η πρακτική εφαρμογή τών Ευαγγελικών εντολών. Κυριακή Ε Λουκά.
189 β) Η ζωή της Αγίας Μάρθας Λαυρεντίευνας και παραινέσεις της. 7.10.2004
189 γ) Πώς η αγάπη οδηγεί στη μετάνοια , στη κάθαρση, στό φώς και στη σωτηρία. Κυριακή Η Λουκά 2004
189 δ) Η επτάριθμη πνευματική είσοδος του Χριστιανού και η πνευματική της καλλιέργεια. Τα Εισόδεια της Θεοτόκου 2004.
190 α) Μισό Κήρυγμα για τα Χριστούγεννα . 18.2.2004
190 β) Η πνευματική θεραπεία επιτυγχάνεται διά της καθάρσεως εκ των παθών.Κυριακή Μετά τα Φώτα 2005
190 γ) Το μέγιστο κακό της αχαριστίας. Κυριακή ΙΒ Λουκά 2005
190 δ) Η επίκλησις του ονόματος του Ι.Χριστού στη αποτύφλωσι και το φως του Θεού. Κυριακή ΙΔ Λουκά 2005
191 α) Πως καθιερώθηκε η κοινή γιορτή και ωφέλιμα διδάγματα. 30.1.2005
191 β) Ποιά τα τάλαντα και τα χαρίσματα του χριστιανού και πώς καλλιεργούνται.ΙΣΤ Ματθαίου 2005
191 γ) (Αποστολικό Ανάγνωσμα) Η πορεία της Θείας Χάριτος στη ζωή του Χριστιανού. ΙΖ Ματθαίου 2005
191 δ) Το βαθύτερο νόημα της Καθαράς Δευτέρας και της όλης Μεγ.Σαρακοστής. Κυριακή της Τυρινής 2005
192 α) Γιατί καλείται ΜΕΓΑΛΗ η εβδομάδα των Παθών.Κυριακή των Βαϊων 2005
192 β) Ο πόνος ανθρώπων και Αγγέλων αλλά και της αψύχου κίσεως στο Θείον Δράμα. Μεγ. Παρασκευή 2005.
192 γ) Ο Θεός φώς εστί (Δογματικό Θεολογικό). Κυριακή του Θωμά 2005.
192 δ) Η Ορθόδοξος πίστις μας είναι Εκκλησία της Αναστάσεως. Κυριακή των Μυροφόρων 2005
193 α) Η ψυχοσωματική καλλιέργεια στις εντολές του Χριστού δείκτης τής χριστιανικής μας ζωής.17.9.2006
193 β) Η διαφορά λογικής και πνευματικής λατρείας ως ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.24.9.2006
193 γ) Η πνευματική προσευχή οδοδείκτης στη πορεία της ζωής μας.1.10.2006
194 α) Οι σωτήριες επεμβάσεις τών κεκοιμημένων,οι παιδομάρτυρες καί ο λόγος τού Θεού. Κυριακή.Δ.Λουκα 15.10.2006
194 β) Η Ευχή, σέ σχέσι μέ τήν εν γνώσει σιωπή τών αισθητών καί νοητών χειλέων. Κυριακή Ε. Λουκα 5.11.2006
194 γ) Η Ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με οδός δείκτης σωτηρίας Κυριακή θ. Λουκά 19.11.2006
194 δ) Συμπληρωματικό γιά τόν Πάπα. Κυριακή θ. Λουκά 19.11.2006
195 α) Η αισθητή παρουσία τών Θείων ενεργημάτων τού Αγίου Πνεύματος στη Θεία Λειτουργία καί η δικήμας στάση. Κυριακή 3.12.2006
195 β) Τό Δείπνο τής Θείας Σοφίας σε σχέσι μέ τήν διεστραμένη εποχή μας. Κυριακή 17.12.2006
195 γ) Τά χαρίσματα τού Θεού δίδονται στούς χριστιανούς , κατά τό μέτρο τής δωρεάς τού Χριστού. Κυριακή 7.1.2007
196 α) Οι Τέσσερες προϋποθέσεις της Μ. Σαρακοστής α) Η διπλή νηστεια β) η μετάνοια γ) η πνευματική προσευχή δ) η αγάπη πρός τον πλησίον Κυρ. Τυρινής 18.2.2007
196 β) Ο Φαεινός Αστέρας της Θεοτόκου καί τό εργο των ποιμένων της Εκκλησίας Α. Χαιρετισμοί 23.2.2007
196 γ) Οι καταστρεπτικές συνέπειες των παθών καί η θεραπεία τους διά μέσου της Εκκλησίας Β. Χαιρετισμοί 2.3.2007
197 α) Η αναγωγική ερμηνεία τών τεσσάρων πού σήκωσαν τον παραλυτικό. Β' Νηστειών 4.3.2007
197 β) Ο σταυρικός αγώνας γιά τήν σωτηρία μας καί τό μεσημβρινό δαιμόνιο. Γ' Νηστειών 11.3.2007. στή Βλαχέρνα
198 α) Η Θεία Λειτουργία,η ομολογία τής πίστεως καί τό κήρυγμα. Δ' Νηστειών 11.3.2007
198 β) Εσπερινές καί λειτουργικές απεικονίσεις. Κατανυκτικός Δ' Νηστειών 2007 είς Παναγίτσα Ν.Φαλήρου.
199 α) Πίστις, Παρτίδα, Γλώσσα, Ιστορία, πολεμούνται καί παραθεωρούνται. Τό κήρυγμα τής 25ης Μαρτίου 2007.
199 β) Ο Κύριος ερχόμενος σέ τρείς περιόδους. Κυριακή Βα?ων πρω? 1.4.2007
199 γ) 1ον Τό πικρό ποτήριον τού Χριστού. 2ον τής Εκκλησίας. 3ον Τό δικό μας. 4ον Το ποτήριον τής ζωής. 5ον Τό θανατηφόρον ποτήριον τού Σατανά. Κυριακή Βαϊων βράδυ 1.4.2007
200 α) Το απροσπέλαστο Μυστήριο τής προσευχής τού Ιησού Χριστού. Μεγ. Δευτέρα Βράδυ 2007
200 β) Το απροσπέλαστο Μυστήριο τής προσευχής τού Ιησού Χριστού. Μεγ. Τρίτη Βράδυ 2007
200 γ) 1ον Τετέλεσται, τελειώνει η αναμάρτητη επί τής γής ζωή Τού Χριστού. 2ον Επαληθεύουν καί τελειώνουν ολες οι προφητείες. 3ον Τέλος καί η επίγεια ζωή Του.
201 α) Τού Θωμά 15.4.2007
201 β) Μαρτυρίες καί αποδείξεις τής αναστάσεως τού Χριστού. 22.4.2007 Κυρ. Μυριφόρων
201 γ) Ησυναίσθησις τής ευθύνης γιά τ'ην αμαρτωλότητά μας. 29.4.2007 Κυρ τού Παραλύτου
202 α) Ανάλυσις καί αναφορά στό εγώ ειμί ο λαλών σοι. Κυρ Σαμαρείτιδος 6.5.2007
202 β) Ο Θεός ακούει τίς προσευχές όλων μας ακόμα καί τών αμαρτωλών. Κυρ Αγ Πατερων 20 .5.2007
202 γ) Οι έσχατοι τών αμαρτωλών διά τής μετανοίας καθίστανται πρώτοι. Α' Κυρ Ματθ. Αγ Πάντων 3.6.2007
202 δ) Οί καλοί λογισμοί μαζί μέ τήν ευχή εκτοπίζουν τίς κακές σκέψεις καί τίς προσβολές τών δαιμόνων. Β' Κυρ Ματθ 10.6.2007
203 α) Η πορεία πρός τό φώς καί οί αντιθέσεις. Τής Μεταμορφώσεως . 6.8.2007
203 β) Ανάλυσις τών αρχικών γραμμάτων τής λέξεως ΘΕΟΜΗΤΩΡ. Κυρ. ΠΡΟ τής Υψώσεως. 9.9.2007
203 γ) Η αναίμακτη σταύρωσί μας καί ό πόλεμος τού διαβόλου. Κυρ. ΜΕΤΑ τήν Υψωσι16.9.2007
203 δ) Η οργή τού Θεού καί οί αμαρτίες μας. Α' Λουκα. 23.9.2007
204 α) Η παρακοή καί ο θάνατος.Ο φόβος τού θανάτου καί η λύτρωσις. 7.10.2007 Κυρ. Γ?Λουκά.
204 β) Ο Σπορεύς Χριστός, τά Μυσστήρια καί η Θεία Λειτουργία.14.10.2007 Κυρ. Δ?Λουκά.
204 γ) Η διαφόρα μεταξύ τών κατά Θεόν καί κατά κόσμον λύπης καί δακρύων. 28.10.2007 Κυρ. Ζ?Λουκά.
204 δ) Οί τρόποι με τούς οποίους βοηθούνται οί ψυχές μετά τόν θάνατον.4.11.2007 Κυρ. Ε?Λουκά.
205 α) Τά σημεία τών καιρών πού προηγούνται τής δευτέρας τού Χριστού Παρουσίας. Η' Λουκά. 11.11.2007
205 β) Η αξία τής ελεημοσύνης κατά τόν ιερό Χρυσόστομο. Θ' Λουκα. 18.11.2007
205 γ) Βίος θαύματα, ομολογία καί μαρτύριον τής αγίας Αικατερίνης. 25.11.2007
205 δ) Ο τυφλός τής Ιεριχούς καί οί ολίγοι σωζόμενοι. Κυριακή ΙΔ' Λουκά. 2.12.2007
206 Α) Ο Χριστός καί η συγκύπτουσα. Ι. ΛΟΥΚΑ. 9.12.2007
206 β) Ο Ιησούς Χριστός φώς. Ιωαν. τού Προδρόμου. 7.1.2008.
206 γ) Πώς διαλύεται τό σκοτάδι τής αμαρτίας από τό φώς τού Χριστού. Στήν κοπή τής Βασιλόπιτας. Δευτέρα μετά τά Φώτα. 14.1.2008.
206 δ) Η αχαριστία πρός τόν ευεργέτην ανθρωπον καί τόν ευεργέτην Θεόν. Κυρ. ΙΒ' Λουκά. 20.1.2008.
207 α) Η σωστή αξιοποίησις τών πρός ημάς χαρισμάτων τού Θεού. Κυρ. ΙΣΤ. Ματθαίου. 3.2.2008. .mp3
207 β) Ο πνευματικός αγώνας κάνει θαύματα. Κυρ.τής Τυρινής. 9.3.2008
207 γ) Διά τών εντολών βαστάζουμε καί εμείς τή Θεία Χάρι. Α' Χαιρετισμοί. 14.3.2008
207 δ) Η αξία τών χαιρετισμών. Β' Χαιρετισμοί. 21.3.2008
207 ε) Τόν Σταυρόν πού μάς σώζει μάς δίδει ο Θεός. Γ' Χαιρετισμοί. 28.3.2008
208 α) Η ζωή τού Αγ. Δημητρίου καί η δόξα τών αγίων. 26.10.2008.
208 β) Ο βίος καί τά βιώματα τού Αγ. Νεκταρίου. 9.11.2008.
208 γ) Μιά θεϊκή αποκάλυψις περί τής Θεότητος τού Αγίου Πνεύματος. Αποστολικόν ανάγνωσμα. 23.11.2008
209 α) Ερμηνεία κατηχητικού λόγου Χρυσοστόμου. Κυριακή τών Μυροφόρων. 11.5.2008
209 β) Αγίας Κασιανής. Μεγάλη Τρίτη 2008
209 γ) Μεγάλη Παρασκευή. 2008
209 δ) Κυριακή. 25.5.2008. .mp3
210 α) Κυριακή τών αγίων Πάντων 22.6.2008
210 β) Περί Βατοπαιδίου. Κυριακή 5.10.2008
210 γ) Κυριακή 12.10.2008
211 α) Η ηθική βρωμιά τής εποχής μας καί η διορθωσίς της.7.12.2008
211 β) Μακάριοι οι ακούοντες τόν λόγον τού Θεού καί φυλάσσοντες αυτόν.Χάλασε τό κύτταρο τής κοινωνίας μας η οικογένεια.14
212 α) Συνεργούντος τού Θεού κατορθώνεται η κτήσις τών αρετών. Κυρ.ΙΒ' Λουκά.18.1.2009
212 β) Ο Βίος τού αγίου Τρύφωνος καί η μίμησις τών αρετών του. Κυρ.ΙΣΤ' Ματθαίου.1.2.2009
213 α) Αποδοχή αμαρτωλότητος,Μετάνοια,Προσευχή,Ομολογία,Άφεσις. Κυριακή τού Ασώτου. 15.2.2009
213 β) Η Δύναμης τής ευχής μέ τό κομποσχοίνι. Α' Χαιρετισμοί. 6.3.2009
213 γ) Η αξία καί η δύναμις τής ΕΥΧΗΣ. Γ' Χαιρετισμοί. 20.3.2009
214 α) Τό κάλεσμα τού Θεού γιά τήν Ιερωσύνη. Αποστολικό ανάγνωσμα. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως 22.3.2009
214 β) Η καθολικη κρίσις στή ζωή τού ανθρώπου καί η λύσις τής Παναγίας. Ε' Χαιρετισμοί. 3.4.2009
214 γ) Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία καί η άκτιστος Θεία Χάρις. Κυρ. Ε' Νηστειών. 4..4.2009
215 α) Ο Χριστός ως Μεσσίας καί Βασιλεύς, αλλά καί η Βασιλεία αυτού,Βασιλεία δόξης.Αίσθησις αυτής καί υποχρεώσεις.Κυρ. Βα
215 β) Ηλί, Ηλί, λαβά σαβαχθανί (Ματθ 27,46) Γιατί αυτή η κραυγή. . Δευτέρα. 13.4.2009
215 γ) Η πίστις τού ληστού χωρίς αποδείξεις. Μ.Παρασκευή. 17.4.2009
216 α) Η μυστηριακή καί πνευματική κοινωνία. Β' Χαιρ.25.3.2005
216 β) Μερικά αίτια στή γέννηση τών παθών καί η καταπολέμησίς τους.Γ' Χαιρ.1.4.2005
216 γ) Ανάλυσις καί αξία τών χαιρετισμών. Δ' Χαιρ.8.4.2005
216 δ) Περί αληθινής μετανοίας. Κυρ. Δ' Νηστειών. 10.4.2005
217 α) Κήρυγμα πού ελέχθη τό 1998. Σήμερα τό μισό. 12.6.2005
217 β) Η ομολογία πίστεως,δρόμος σωτηρίας καί αγιασμού. Κυρ. Αγ. Πάντων. 26.6.2005
217 γ) Παραβολή τών μυρίων ταλάντων. Κυρ.ΙΑ' Ματθαίου. 4.9.2005
217 δ) Τά τρία είδη σταυρών. Κυρ.πρό.Υψ. 11.9.2005
218 α) Η μυστική δύναμις τού Σταυρού καί η μαρτυρική ομολογία τού αγ. Αδραλίωνος. Κυρ. Μετά Υψ. 18.9.2005
218 β) Ο κανόνας πίστεως καί ο παπά Αναστάσης ο ομολογητής καί μάρτυρας. Κυρ.Α' Λουκά. 25.9.2005
218 γ) Κήρυγμα χωρίς σημειώσεις. Δευτ. αγ. Πνεύματος.20.6.2005
218 δ) Η ζωή καί τό μαρτύριον τής αγ. Αθανασίας τής Ρωμαίας. 29.10.2005
219 α) Η ζωή καί τό έργο τού αγ. Γρηγορίου τού Δεκαπολίτου. Κυρ. Θ' Λουκά. 20.11.2005
219 β) Η προσευχή ώς πνευματική καί λειτουργική λατρεία. Κυρ. ΙΓ' Λουκά. 27.11.2005
219 γ) Τό επίσημο ένδυμα στό Βασιλικό Δείπνο είναι τό τής ταπεινώσεως. Κυρ. ΙΑ' Λουκά. 11.12.2005
220 α) Ο λειτουργικός χρόνος, ο ερχόμενος Κύριος καί η δική μας πνευματική συμμετοχή. Κυρ. πρό Χριστ. 18.12.2005
220 β) Η ζωή τού Μ. Βασιλείου περιληπτικά καί τό έθιμο τής Βασιλόπιττας. κόψιμο Βασιλόπιττας. 1.1.2006
220 γ) Η διπλή γιορτή τού Τιμ. Προδρόμου. 7.1.2006
221 α) Τού Ζακχαίου. Κυρ. ΙΕ' Λουκά.29.1.2006
221 β) Μνήμη τού αγ. Νεομάρτυρος Αντωνίου τού Αθηναίου. Κυρ. ΙΣΤ' Ματθαίου. 5.2.2006
221 γ) Τελώνου καί Φαρισαίου. 12.2.2006
222 α) Η αξία πού έχει τό σώμα μας ως έμψυχος Ναός τού Αγίου Πνεύματος. Κυρ. τού Ασώτου. 19.2.2006
222 β) Τό θαυμαστό όραμα αγίου Γέροντος τό 614 μ.χ. Κυρ. Απόκρεων. 26.2.2006
222 γ) Ο π. Αρσένιος ο ασκητής καί οί καταπληκτικοί αγώνες του. Κυρ. Δ' Νηστειών. 2.4.2006. .mp3
223 α) Διά πρεσβειών τής Υπ. Θεοτόκου ο Ιησούς Χριστός γιά μάς σοφία Θεού,δικαιοσύνη,καί αγιασμός καί απολύτρωσις. Μέρος Α
223 β) Διά πρεσβειών τής Υπ. Θεοτόκου ο Ιησούς Χριστός γιά μάς σοφία Θεού,δικαιοσύνη,καί αγιασμός καί απολύτρωσις. Μέρος Β
223 γ) Διά πρεσβειών τής Υπ. Θεοτόκου ο Ιησούς Χριστός γιά μάς σοφία Θεού,δικαιοσύνη,καί αγιασμός καί απολύτρωσις. Μέρος Γ
224 α) Η αξία καί η δύναμις τής Νοεράς προσευχής. Κυρ. Μετά Φώτα. 8.1.2006
224 β) Η αγάπη πρός τούς εχθρούς. Κυρ. ΙΒ' Λουκά. 15.1.2006
225 α) Η προσευχή στήν ορθόδοξη πίστι μας καί η διαφορά της από τά άλλα θρησκεύματα. Κυρ. Ε' Νηστειών. 9.4.2006
225 β) Ο Κύριος ως προσευχόμενος. Κυρ. Βαϊων πρωί. 16.4.2006
225 γ) Ένα έκτακτο γεγονός.(αφήγησις τού κ.Νικ Θεολογίτη στό Ρ.Σ.τής Εκκλησίας τής Ελλάδος). Κυρ. Μυροφώρων. 7.5.2006
226 α) Οί συνέπειες τής αμαρτίας στήν Π.Δ. καί τήν Κ.Δ.β) Τό πάθημα τής ανυπακοής τού ανωνύμου Προφήτου. Κυρ. Παραλύτου. 1
226 β) Η δύναμις τής προσευχής καί ειδικά τής νοεράς καί οι ανεκλάλητοι στεναγμοί τού Αγίου Πνεύματος. Κυρ. Παραλύτου. 14
227 α) Ο οργανωμένος πόλεμος κατά τής Ορθοδόξου Εκκλησίας προβάλλοντας τά απόκρυφα Ευαγγέλια τών πρώτων αιώνων Μ.Χ.Κυρ.Τυφ
227 β) Η πτωχεία τού Ιησού Χριστού. Κυρ. αγ. πατέρων. 4.6.2006
227 γ) Τά άγρια θηρία ως υποτακτικοί τών αγίων τού Θεού. Κυρ. αγ. Πάντων. 18.6.2006
228 α) Δοξαστικό Εσπερινού Αποκαθηλώσεως ?Σε τον αναβαλλόμενον? 2006
228 β) Κήρυγμα Εσπερινού Αποκαθηλώσεως (Μ.Παρασκευή) 21.4.2006
228 γ) Ευαγγέλιο Κυριακής Μυροφόρων. 7.5.2006
228 δ) Κήρυγμα Κυριακής Μυροφόρων. 7.5.2006
229 α) Αφανείς ταπεινοί καί αγιασμένοι Λειτουργοί τού Υψίστου. Κυρ. ΠΡΟ τής υψώσεως 13.9.2009
229 β) Η αγάπη καί τά σπλάγχνα οικτιρμών μίμησις στό κατά δύναμην. Κυρ. Β' Λουκά 4.10.2009
229 γ) Βίος καί δράσις του. Μνήμη αγίου Λουκά. Κυρ. 18.10.2009
229 δ) Πώς ενεργεί η αγάπη. Κυρ. Α' Λουκά. 15.11.2009
230 α) Η ζωή τού αγίου Νικολάου σέ συνδιασμό μέ δύο ιστορίες. 6.12.2009
230 β) Εκ τού Αποστολικού αναγνώσματος. Ο θυμός, η οργή καί η ακαθαρσία είναι θανάσιμα αμαρτήματα. 13.12.2009
230 γ) Ποιά τά αληθηνά πνευματικά Χριστούγεννα. Κυρ. ΠΡΟ τών Χριστουγέννων. 20.12.2009
230 δ) Η Εκκλησία Κιβωτός σωτηρίας καί πηγή Θείων Χαρισμάτων. Κυρ. ΠΡΟ τών Φώτων. 3.1.2010
231 α) Ο πνευματικός αγώνας καί τό σκοτάδι τής αμαρτίας. Κυρ. ΜΕΤΑ τά ΦΩΤΑ. 10.1.2010
231 β) Μιά επιστολή, η μετάνοια καί η πρόνοια τού Θεού. Κοπή Βασιλόπιττας. 13.1.2010
231 γ) Οι τρείς μορφές φαρισαϊσμού καί υποκρισίας.Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου.24.1.2010
232 α) Η νηστεία, οι Αγγελοι καί η συγγνώμη. Κυρ.Τυρινής.14.2.2010
232 β) Η βαστάζουσα αγκαλιά τού Θεού,αιώνια χαρά γιά τίς σωζόμενες ψυχές.Α' Χαιρετισμοί.19.2.2010
232 γ) Ο Αγιος καί τό Ακτιστον Φώς. Κυρ. Β' Νηστειών.Γρηγ. Παλαμά.28.2.2010
232 δ) Ο ύμνος πρός τήν Παναγία καί η δική μας δοξολογία. Γ'. Χαιρετισμοί.7.3.2010
233 α) Οι καλοί λογισμοί μαζί μέ τήν ευχή εκτοπίζουν τίς κακές σκέψεις καί τίς προσβολές τών δαιμόνων.Κυρ.Β' Ματθαίου.21
233 β) Τό μαρτύριο τής Λεμονιάς η Θεία Χάρις καί η μετάνοια.Κυρ. Ασώτου 31.1 2010
233 γ) Η αναγωγική ερμηνεία τής Ευαγγελικής περικοπής.Κυρ. τού Απόκρεω 7.2.2010
234 α) Τά χάλια μας καί οι καλοί ποιμένες. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως.7.3.2010
234 β) Υιός καί υιοί Παρακλήσεως. Κυρ. Δ' Νηστειών.14.3.2010
234 γ) Τά τέσσερα στάδια αγάπης καί η έμπρακτη συγχωρητικότητα.Ε' Χαιρερισμοί.19 3.2010
234 δ) Ο άδης χώρος βασάνων καί φρίκης.Κυρ. Βαϊων πρωί.28.3.2010
235 α) Η ώρα τής κρίσεως τών δέκα παρθένων καί ο Νεομάρτης Γεώργιος (1437). Μεγ. Δευτέρα 2010
235 β) Η ταπείνωσις, η μετάνοια καί η αγάπη τής πόρνης γυναικός. Μεγ. Τρίτη.2010
235 γ) Η νήψις τών ποδών καί τό αφανέρωτον τής πράξεως τού Κυρίου.Μεγ.Τετάρτη.2010
235 δ) Εσταυρώθης δι' εμέ. Μεγ. Παρασκευή.2010
236 α) Συσχετισμός τής κολυμπήθρας τής Βηθεσδά μέ τήν τού Αγίου Βαπτίσματος. Κυρ. Τού Παραλυτικού.10.5.2009
236 β) Η αδυναμία τού τυφλού καί η δικές μας πνευματικές αδυναμίες.Κυρ. τού Τυφλού.24.5.2009
236 γ) Ο Χριστός καί η βεβαιωμένη ελπίδα τής σωτηρίας μας.Κυρ. Γ' Ματθαίου.28.6.2009
237 α) Καλοί καί κακοί λογισμοί καί η καλλιέργεια τών αγαθών λογισμων.Κυριακή Β' Ματθαίου.21.6.2009
237 β) Οι δωρεές τής Θείας Χάριτος. Κυριακή Ζ' Ματθαίου.26.7.2009
237 γ) Οι μετανοούντες καί η ενέργεια τού Θείου Φωτός. Κυριακή Η' Ματθαίου.2.8.2009
238 α) Ο σκληρός αγώνας γιά τήν κάθαρση από τά πάθη μας. Κυριακή ΠΡΟ τής Υψώσεως.13.9.2009
238 β) Τά σπάχνα οικτιρμών τού Θεού είθε νά γίνουν καί δικό μας κτήμα.Κυριακή Β' Λουκά.4.10.2009
238 γ) Η ζωή καί τό έργο τού ευαγγελιστού Λουκά. Μνήμη Ευαγγελιστού Λουκα.18.10.2009
238 δ) Η καρδιά τό κέντρο τής όλης ζωής τού Χριστού.Κυριακή Η' Λουκά.15.11.2009
239 α) Κυρ. ΠΡΟ τού Σταυρού.12.9.2010
239 β) Κυρ. Β΄Λουκά.3.10.2010
239 γ) Οι συναντήσεις μέ τό Χριστό ως Σωτήρα καί φώς.Κυρ. Γ΄Λουκά.10.10.2010
240 α) Η Ευχή καί κυρίως η προφορική.Κυρ. ΣΤ' Λουκά.24.10.2010
240 β) Πότε καί πώς πάσχει η αιμορρεούσα ανθρωπότητα.Κυρ. Ζ' Λουκά.7.11.2010
240 γ) Η επτάριθμος είσοδός μας στά Άγια τών Αγίων δης στή Βασιλεία τού Θεού.21.11.2010.στά ΕΙΣΟΔΙΑ
241 α) Οι μυροφόρες καί οι θαυμάσιες απεικονήσεις τους. Κυρ. Τών Μυροφόρων. 18.04.2010
241 β) Η οφέλεια τών προσευχών μας γιά τούς νεκρούς. 23.05.2010. Τής Πεντηκοστής
241 γ) Εμείς η ομολογία καί οι Άγιοι τού Θεού. 30.05.2010. Κυρ. Α'. Ματθαίου
241 δ) Πίστις Ταπείνωσις Μετάνοια καί η διεφθαρμένη εποχή μας. 26.06.2010. Κυρ. Β' Ματθαίου
242 α) Ο βίος τού Αγίου Σπυρίδωνος. Κυρ. Αγ. Σπυρίδωνος. 12.12.2010
242 β) Τά μυστήρια τού Θεού κατά τούς Πατέρες. Σύναξις τής Υπεραγίας Θεοτόκου. 26.12.2010
242 γ) Ο Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος πρώτος θεόπτης τής Αγίας Τριάδος. Σύναξις Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. 07.01.2011
243 α) Τό πλήρωμα τής Θεότητος, κυριώτερη δωρεά τού Χριστού στόν κόσμο. Κυρ. μετά τά Φώτα. 09.01.2011
243 β) Η συνεργασία τού Αγίου Συμεών τού Θεοδόχου μέ τό Άγιον Πνεύμα καί η δική μας δυνατότητα. Κυρ. ΙΖ΄Ματθαίου. 06.02.2011
243 γ) Η αυτοδικαίωσή μας, εμπόδιο στό κάλλος τής Θεότητος.(ιστορία τού Ρουμάνου αγρότη στήν φυλακή). Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου. 13.02.2011
244 α) Τό παρελθόν στόν λειτουργικό χρόνο γίνεται παρόν μέ τήν συμμετοχή μας στήν ζωή τού Χριστού. Απόδοσις τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 01.08.2009
244 β) Ο Σταυρός τού Χριστού όπλο πανίσχυρο τής εκκλησίας. Κυρ. Μετά τήν Ύψωσιν. Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ. 02.09.2009
244 γ) Η δική μας συγκατάθεση απαραίτητη προϋποθεση στόν αγώνα κατά τών παθών.Κυρ. ΙΓ' Λουκά. Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ. 03.11.2009
245 α) Η κάρτα τού πολίτη καί οι πνευματικές αναγωγές τής Ευαγγελικής περικοπής. Κυρ. τής ΑΠΟΚΡΕΩ. 27.02.2011
245 β) Παραινέσεις. Καθαρά Δευτέρα. 07.03.2011
245 γ) Τών Αγίων Τεσσαράκοντα (Α' Προηγιασμένη) 09.03.2011
245 δ) Η χαρά ως αρετή τών πιστών αγωνιζομένων χριστιανών. Α' Χαιρετισμοί. 11.03.2011
245 ε) Χρήσιμα σχόλια. Α' Νηστειών (τής Ορθοδοξίας) 13.03.2011
246 α) Τό άκτιστον φώς καί οι υποχρεώσεις μας. Κυρ. Β' Νηστειών. 20-03-11
246 β) Η παγκοσμιοποίησις καί η Ορθόδοξις θέσις. Γ' Προηγιασμένη. 23-03-11
246 γ) Η καθολική κρίσις στή ζωή μας καί η βοήθεια τής Παναγίας. Γ' Χαιρετισμοί. 25.03.2011
246 δ) Κύριε πρίν εις τέλος απόλωμαι σώσον με. Ε' Προηγιασμένη. 07.04.2011
247 α) Η αποκάλυψις τού Θεού καί η στάσις τών Χριστιανών. (Δ' εσπ. Προηγ Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ) 30.03.2011
247 β) Χαίρε Πανάμωμε...(Δ' Χαιρ. Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ) 01.04.2011
247 γ) Κύριε φώτισόν μου τό σκότος. Δ' Κυριακή Νηστειών. (Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ) 03.04.2011
248 α) Η αξία τών Χαιρετισμών καί η αμαρτωλότητά μας. Ε' Χαιρ. Ακάθιστος Υμνος.8.4.2011
248 β) Ο βίος τής Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας καί η μετάνοια. Ε' Κυρ. Νηστειών.10.4.2011
248 γ) Τί μάς προσφέρει η Μεγάλη Εβδομάδα. Κυριακή Βαϊων τό βράδυ.17.4.2011
248 δ) Ιούδας καί Πιλάτος άξιοι πάσης κολάσεως. Μεγάλη Δευτέρα.18.4.2011
249 α) Ερμηνεία Καθίσματος καί Δοξαστικού τής Αγίας Κασσιανής.Μεγάλη Τρίτη βράδυ.18.4.2011
249 β) Η Θεία Κοινωνία τού Ιούδα καί η δική μας σωστή προετοιμασία.Μεγάλη Τετάρτη βράδυ.19.4.2011
249 γ) Η ζωή καί τό έργον τών αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης.Κυριακή 22.5.2011.mp
250 α) Θά ήθελα νά ήμουν Ελληνίδα.29.5.2011
250 β) Αγίου Πνεύματος.13.6.2011
250 γ) Οι άγιοι πάντες καί η δική μας ομολογία.Α' Ματθαίου.19.6.2011
251 α) Καί όλοι μας αλιείς ψυχών.26.6.2011
251 β) Ο σταυρός ως θλίψεις τής ζωής καί ως πειρασμός του διαβόλου.Κυρ. Μετά τήν Υψωσιν.18.9.2011
251 γ) Ο φόβος τής απώλειας τών υλικών αγαθών, αίτιο τής αρνητικής στάσης τών κατοίκων τών Γαδαρηνών.23.10.2011
252 α) Κυρ. Αγίων. Πατέρων Δ' Οικ. Συνόδου.17.7.2011
252 β) Η επιστολή τής Ταϊβανέζας.21.8.2011
252 γ) Ιερωσύνη καί Θεία Λειτουργεία. (επέτειος) 23.8.2011
253 α) Η σημερινή κατάστασις καί η Ευχή.4.9.2011
253 β) Κυρ. Α' Λουκά.25.9.2011
253 γ) Κυρ. Β' Λουκά.2.10.2011
254 α) Πώς έμπρακτα εκφράζεται η αγάπη πρός τόν πλησίον.Η' Λουκά.6.11.2011
254 β) Οι σύγχρονοι πολιτικοί μας και η πλεονεξία καί η θεραπεία τών παθών.Θ' Λουκά.2011.2011
255 α) Η στάσις των Γαδαρηνών σέ σχέση μέ τήν αποστασία τής εποχής μας. ΣΤ' Λουκά.18.12.2011
255 β) Τό μυστήριο τής ανομίας ως πτώσις τού Εωσφόρου καί ως αμαρτία.Κυρ μετά τά Φώτα.8.1.2012
255 γ) Η προσευχή τής Χαναναίας καί τά χαλια τής εποχής μας. ΙΖ' Ματθαίου.29.1.2012
256 α) Η Ευχή τού Ιησού καί τό πνεύμα τής μετανοίας.Κυρ. τού ΑΣΩΤΟΥ.12.2.2012
256 β) Η αγάπη, η Νηστεία, καί η Προσευχή κάνουν θαύματα.Κυρ.ΤΥΡΙΝΗΣ.26.2.12
256 γ) Τό νέο κάλεσμα γιά σωτηρία έγινε διά τού νέου Αδάμ τού Χριστού.Α' Χαιρετισμοί.2.3.12
257 α) Η αμέλεια καί η ακηδία αντιμετωπίζονται μέ όπλο τήν ευχή.13.3.2012.Κυριακή Β' Νηστειών Γρηγορίου Παλαμά
257 β) Η μόδα τής αμαρτίας καί ο κατακλυσμός της.16.3.2012.Γ' Χαιρετισμοί
257 γ) Ο άγιος Σέργιος καί η αξία τών Χαιρετισμών.30.3.2012.Ακάθιστος Ύμνος
258 α) Η μετάνοια τής πόρνης πρότυπο γιά τήν δική μας μετάνοια.Μεγ.Τρίτη.10.4.2012
258 β) Τό βλέμμα τού Πάσχοντος Ιησού Χριστού.Μεγ Τετάρτη.11.4.2012
258 γ) Η λογική καί η καρδιά στήν έρευνα γιά τήν ανάστασιν. Κυρ.Θωμά.22.4.2012
259 α) Οι ζοφερές εικόνες τής εποχής μας. Κυριακή τού Τυφλού.20.5.2012
259 β) Τά ενεργήματα τού Αγίου Πνευματος. Δευτέρα τού Αγίου Πνέυματος.4.6.2012
259 γ) Η ζωή καί τό έργο τής Οσίας Σοφίας. Κυριακή Α' Ματθαίου.10.6.2012
260 α) Στά έργα τού σκότους αντιτάσουμε τά έργα τού φωτός.Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου.24.6.2012
260 β) Οι δύο κόσμοι τού θεού & τού διαβόλου.Κυριακή Στ' Λουκά.21.10.12
260 γ) Μέγα τό χάσμα μεταξύ Παραδείσου καί κολάσεως.Κυριακή Ε' Λουκά.4.11.12