Ταξινόμηση κατά Κυριακή και εορτή

Ματθαίου Α
169 γ)Τα προνόμια των Χριστιανών έναντι των δικαίων της Παλ. Διαθήκης και οι υποχρεώσεις μας για την σωτηρία μας. Κυρ. Αγ.Πάντων 2001
217 β) Η ομολογία πίστεως,δρόμος σωτηρίας καί αγιασμού. Κυρ. Αγ. Πάντων. 26.6.2005
227 γ) Τά άγρια θηρία ως υποτακτικοί τών αγίων τού Θεού. Κυρ. αγ. Πάντων. 18.6.2006
202 γ) Οι έσχατοι τών αμαρτωλών διά τής μετανοίας καθίστανται πρώτοι. Α' Κυρ Ματθ. Αγ Πάντων 3.6.2007
210 α) Κυριακή τών αγίων Πάντων 22.6.2008

Ματθαίου Β
202 δ) Οί καλοί λογισμοί μαζί μέ τήν ευχή εκτοπίζουν τίς κακές σκέψεις καί τίς προσβολές τών δαιμόνων. Β' Κυρ Ματθ 10.6.2007

Ματθαίου Δ
186 β) (Αποστολικόν ανάγνωσμα) Ή δούλος του Χριστού απελεύθερος, ή δούλος τών παθών.Κυρ. Δ' Ματθαίου 2004
237 α) Καλοί καί κακοί λογισμοί καί η καλλιέργεια τών αγαθών λογισμων.Κυριακή Β' Ματθαίου.21.6.2009

Ματθαίου ΙΑ
217 γ) Παραβολή τών μυρίων ταλάντων. Κυρ.ΙΑ' Ματθαίου. 4.9.2005

Ματθαίου ΙΣΤ
191 β) Ποιά τα τάλαντα και τα χαρίσματα του χριστιανού και πώς καλλιεργούνται.ΙΣΤ Ματθαίου 2005
221 β) Μνήμη τού αγ. Νεομάρτυρος Αντωνίου τού Αθηναίου. Κυρ. ΙΣΤ' Ματθαίου. 5.2.2006
207 α) Η σωστή αξιοποίησις τών πρός ημάς χαρισμάτων τού Θεού. Κυρ. ΙΣΤ. Ματθαίου. 3.2.2008

Ματθαίου ΙΖ
212 β) Ο Βίος τού αγίου Τρύφωνος καί η μίμησις τών αρετών του. Κυρ.ΙΣΤ' Ματθαίου.1.2.2009
191 γ) (Αποστολικό Ανάγνωσμα) Η πορεία της Θείας Χάριτος στη ζωή του Χριστιανού. ΙΖ Ματθαίου 2005

Κυριακή προ της Υψώσεως
186 γ) Η πίστης και η μετάνοια ως βασικές αρετές για την σωτηρία μας . Κυρ. Προ της Υψώσεως 2004
217 δ) Τά τρία είδη σταυρών. Κυρ.πρό.Υψ. 11.9.2005
203 β) Ανάλυσις τών αρχικών γραμμάτων τής λέξεως ΘΕΟΜΗΤΩΡ. Κυρ. ΠΡΟ τής Υψώσεως. 9.9.2007
229 α) Αφανείς ταπεινοί καί αγιασμένοι Λειτουργοί τού Υψίστου. Κυρ. ΠΡΟ τής υψώσεως 13.9.2009

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
172 α) Η ιστορία για τα ΤΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ πολύ διδακτική. Κυρ.μετά του Σταυρού 2001
186 δ) Η ευλάβεια και η Θεοσέβεια ως ειδικές αρετές που πρέπει να κοσμούν τον αγωνιζόμενο πιστό Χριστιανό. Κυρ. Μετά της Υψώσεως 2004
218 α) Η μυστική δύναμις τού Σταυρού καί η μαρτυρική ομολογία τού αγ. Αδραλίωνος. Κυρ. Μετά Υψ. 18.9.2005
193 α) Η ψυχοσωματική καλλιέργεια στις εντολές του Χριστού δείκτης τής χριστιανικής μας ζωής.17.9.2006
203 γ) Η αναίμακτη σταύρωσί μας καί ό πόλεμος τού διαβόλου. Κυρ. ΜΕΤΑ τήν Υψωσι16.9.2007

Λουκά Α
218 β) Ο κανόνας πίστεως καί ο παπά Αναστάσης ο ομολογητής καί μάρτυρας. Κυρ.Α' Λουκά. 25.9.2005
193 β) Η διαφορά λογικής και πνευματικής λατρείας ως ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.24.9.2006
203 δ) Η οργή τού Θεού καί οί αμαρτίες μας. Α' Λουκα. 23.9.2007
229 δ) Πώς ενεργεί η αγάπη. Κυρ. Α' Λουκά. 15.11.2009

Λουκά Β
179 α) Η πρακτική εφαρμογή των χρυσών κανόνων του Ευαγγελίου και ιδιαιτέρως της αγάπης. Κυρ. Β' Λουκά 2003
188 α) Η αίσθησις οτι είμεθα υιοί τού Υψίστου περνά μέσα από τήν πίστη, τά μυστήρια, τήν κάθαρσι, καί τήν ευχή Κυρ. Β' Λουκά 2004
193 γ) Η πνευματική προσευχή οδοδείκτης στη πορεία της ζωής μας.1.10.2006
229 β) Η αγάπη καί τά σπλάγχνα οικτιρμών μίμησις στό κατά δύναμην. Κυρ. Β' Λουκά 4.10.2009

Λουκά Γ, Η ανάσταση του γιου της χήρας της Ναίν
204 α) Η παρακοή καί ο θάνατος. Ο φόβος τού θανάτου καί η λύτρωσις. 7.10.2007 Κυρ. Γ'Λουκά.
188 β) Η προσβολή τών λειτουργικών κειμένων από τη δημοτική γλώσσα καί ο αγιασμός τών ποιμένων Κυρ Γ' Λουκά 2004

Κυριακή Δ Λουκά, Παραβολή του Σπορέως
179 β) Η σπορά του λόγου του Θεού και πνευματική καρποφορία της. Κυρ. Δ' Λουκά 2003
188 γ) Ο ευαγγελικός λόγος του είναι ο ίδιος ο σεσαρκωμένος Κύριος. Κυρ. Δ' Λουκά 2004
194 α) Οι σωτήριες επεμβάσεις τών κεκοιμημένων,οι παιδομάρτυρες καί ο λόγος τού Θεού. Κυριακή.Δ.Λουκα 15.10.2006
204 β) Ο Σπορεύς Χριστός, τά Μυσστήρια καί η Θεία Λειτουργία.14.10.2007 Κυρ. Δ?Λουκά.
210 γ) Κυριακή 12.10.2008

Λουκά Ε, Του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου
179 γ) Η κόλασις ως κατάστασις μέσα μας και η θεραπεία της.Επίσης και η περί μέσης καταστάσεως των ψυχών.Κυρ.Ε' Λουκά 2003
189 α) Το φώς του Θεού και η πρακτική εφαρμογή τών Ευαγγελικών εντολών. Κυριακή Ε Λουκά.
218 δ) Η ζωή καί τό μαρτύριον τής αγ. Αναστασίας τής Ρωμαίας. 29.10.2005 - αφιερωμένο στην Αγία Αναστασία τη Ρωμαία
194 β) Η Ευχή, σέ σχέσι μέ τήν εν γνώσει σιωπή τών αισθητών καί νοητών χειλέων. Κυριακή Ε. Λουκα 5.11.2006
204 δ) Οί τρόποι με τούς οποίους βοηθούνται οί ψυχές μετά τόν θάνατον.4.11.2007 Κυρ. Ε?Λουκά.
208 α) Η ζωή τού Αγ. Δημητρίου καί η δόξα τών αγίων. 26.10.2008.

Λουκά ΣΤ, Η θεραπεία του δαιμονιζομένου
155 δ) Οι δύο κόσμοι Τού Θεού καί τού διαβόλου. Ποιά η στάση μας. Κυρ. Ε' Λουκά. 1999
188 δ) Η Αποστολική ζωή και το μαρτύριο Ιακώβου του Αδερφόθεου με γενική περίληψη της επιστολής του. 24.10.2004

Λουκά Ζ
164 β) Κλάματα και δάκρυα μόνο για τις αμαρτίες μας και η έμπρακτη μετάνοια της ανηψιάς του Όσ. Αβραμίου. Ζ' Λουκά 2000
189 β) Η ζωή της Αγίας Μάρθας Λαυρεντίευνας και παραινέσεις της. 7.10.2004
204 γ) Η διαφόρα μεταξύ τών κατά Θεόν καί κατά κόσμον λύπης καί δακρύων. 28.10.2007 Κυρ. Ζ?Λουκά.
208 β) Ο βίος καί τά βιώματα τού Αγ. Νεκταρίου. 9.11.2008.

Κυριακή Η Λουκά
189 γ) Πώς η αγάπη οδηγεί στη μετάνοια , στη κάθαρση, στό φώς και στη σωτηρία. Κυριακή Η Λουκά 2004
205 α) Τά σημεία τών καιρών πού προηγούνται τής δευτέρας τού Χριστού Παρουσίας. Η' Λουκά. 11.11.2007

Εισόδια της Θεοτόκου
189 δ) Η επτάριθμη πνευματική είσοδος του Χριστιανού και η πνευματική της καλλιέργεια. Τα Εισόδεια της Θεοτόκου 2004.

Κυριακή Θ Λουκά
219 α) Η ζωή καί τό έργο τού αγ. Γρηγορίου τού Δεκαπολίτου. Κυρ. Θ' Λουκά. 20.11.2005 (αφιερωμένο στον Άγιο Γρηγόριο τον Δεκαπολίτη)
194 γ) Η Ευχή "Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με¨" οδοδείκτης σωτηρίας, Κυριακή θ. Λουκά 19.11.2006
194 δ) Συμπληρωματικό γιά τόν Πάπα. Κυριακή θ. Λουκά 19.11.2006
205 β) Η αξία τής ελεημοσύνης κατά τόν ιερό Χρυσόστομο. Θ' Λουκα. 18.11.2007

Λουκά Ι
165 β) Το δέσιμο και η τυραννία του Σατανά ως εξουσία στον άνθρωπο δια μέσω των παθών μας. Ι'Λουκά 2000
172 δ) Η συγκύπτουσα, ο Αρχισυνάγωγος και οι καμπουριασμένες μας ψυχές. Ι' Λουκά 2001
211 α) Η ηθική βρωμιά τής εποχής μας καί η διορθωσίς της.7.12.2008
180 β) Η καμπούρα της ψυχής και η αληθινή ταπείνωσης που γεννάται εκ της αγάπης προς τον Θεόν. Κυρ.Ι' Λουκά 2003
206 Α) Ο Χριστός καί η συγκύπτουσα. Ι. ΛΟΥΚΑ. 9.12.2007

Λουκά ΙΑ
180 γ) Η πίστις, τα έργα και το δείπνον της Θείας αγάπης.Κρ. ΙΒ' Λουκά 2003
219 γ) Τό επίσημο ένδυμα στό Βασιλικό Δείπνο είναι τό τής ταπεινώσεως. Κυρ. ΙΑ' Λουκά. 11.12.2005
211 β) Μακάριοι οι ακούοντες τόν λόγον τού Θεού καί φυλάσσοντες αυτόν. Χάλασε τό κύτταρο τής κοινωνίας μας η οικογένεια

Κυριακή πριν τα Χριστουγεννα
138 α) Τρείς αληθινές ιστορίες Ορθοδόξων Χριστιανών πού συνεχώς προσηύχοντο κι αγρυπνούσαν. Κυρ. πρό Χριστουγ.1996.
165 γ) Το πνευματικό νόημα των Χριστουγέννων και με ποιούς τρόπους βιώνεται από μας τους Χριστιανούς.Κυρ. Προ των Χριστουγέννων του 2000
180 δ) Πώς θα γιορτάσουμε πνευματικώ τώ τρόπω τα Χριστούγεννα. Κυρ.Προ Χριστουγέννων 2003
220 α) Ο λειτουργικός χρόνος, ο ερχόμενος Κύριος καί η δική μας πνευματική συμμετοχή. Κυρ. πρό Χριστ. 18.12.2005

Χριστούγεννα
190 α) Μισό Κήρυγμα για τα Χριστούγεννα . 18.2.2004

Η Τελευταία Κυριακή του χρόνου
166 α) Η έννοια του χρόνου και ο προορισμός μας μέσα από αυτόν στην αιωνιότητα. Κυρ. 31.12.2000

Κυριακή μετά τα Φώτα
181 α) Το φώς του Χριστού είναι το μόνο που διαλύει τα σκοτάδια της ψυχής μας. Κυρ. μετά τα Φώτα 15.1.2004
190 β) Η πνευματική θεραπεία επιτυγχάνεται διά της καθάρσεως εκ των παθών.Κυριακή Μετά τα Φώτα 2005
224 α) Η αξία καί η δύναμις τής Νοεράς προσευχής. Κυρ. Μετά Φώτα. 8.1.2006
195 γ) Τά χαρίσματα τού Θεού δίδονται στούς χριστιανούς , κατά τό μέτρο τής δωρεάς τού Χριστού. Κυριακή 7.1.2007

Του Τιμίου Προδρόμου
220 γ) Η διπλή γιορτή τού Τιμ. Προδρόμου. 7.1.2006
206 β) Ο Ιησούς Χριστός φώς. Ιωαν. τού Προδρόμου. 7.1.2008.

Κοπή Βασιλόπιττας
181 β) Πώς ένας μοναχός σώζει την μητέρα του από την κόλαση και ποιά η δική μας οφειλομένη προετοιμασία μέσω τησ μετανοίας. Κήρυγμα στο κόψιμο της πίτας 15-1-2004
220 β) Η ζωή τού Μ. Βασιλείου περιληπτικά καί τό έθιμο τής Βασιλόπιττας. κόψιμο Βασιλόπιττας. 1.1.2006
206 γ) Πώς διαλύεται τό σκοτάδι τής αμαρτίας από τό φώς τού Χριστού. Στήν κοπή τής Βασιλόπιτας. Δευτέρα μετά τά Φώτα. 14.1.2008.
142 Ο Θείος φόβος ώς φώς, οδοδείκτης σωτηρίας. Κοπή Βασιλόπιτας. 12.1.2009.(Από τη σειρά των βραδινών ομιλιών)

Κυριακή ΙΒ Λουκά, Οι δέκα λεπροί και η αχαριστία
166 β) Η Παρακλητική σαν βιβλίο της εκκλησίας. Η οφέλεια εξ' αυτής και η αχαριστία. Κυρ. Των 10 λεπρών 2001
190 γ) Το μέγιστο κακό της αχαριστίας. Κυριακή ΙΒ Λουκά 2005
224 β) Η αγάπη πρός τούς εχθρούς. Κυρ. ΙΒ' Λουκά. 15.1.2006
206 δ) Η αχαριστία πρός τόν ευεργέτην ανθρωπον καί τόν ευεργέτην Θεόν. Κυρ. ΙΒ' Λουκά. 20.1.2008.
208 γ) Μιά θεϊκή αποκάλυψις περί τής Θεότητος τού Αγίου Πνεύματος. Αποστολικόν ανάγνωσμα. 23.11.2008.
212 α) Συνεργούντος τού Θεού κατορθώνεται η κτήσις τών αρετών. Κυρ.ΙΒ' Λουκά.18.1.2009

Λουκά ΙΓ
219 β) Η προσευχή ώς πνευματική καί λειτουργική λατρεία. Κυρ. ΙΓ' Λουκά. 27.11.2005
205 γ) Βίος θαύματα, ομολογία καί μαρτύριον τής αγίας Αικατερίνης. 25.11.2007

Λουκά ΙΔ
190 δ) Η επίκλησις του ονόματος του Ι.Χριστού στη αποτύφλωσι και το φως του Θεού. Κυριακή ΙΔ Λουκά 2005
205 δ) Ο τυφλός τής Ιεριχούς καί οί ολίγοι σωζόμενοι. Κυριακή ΙΔ' Λουκά. 2.12.2007
195 β) Τό Δείπνο τής Θείας Σοφίας σε σχέσι μέ τήν διεστραμένη εποχή μας. Κυριακή 17.12.2006

Λουκά ΙΕ, του Ζακχαίου
182 α) Η μετάνοια σε σχέση με την ταπείνωση και οι παραγόμενοι εν Χριστώ καρποί τους. Κυρ. ΙΕ' Λουκά 2004
221 α) Τού Ζακχαίου. Κυρ. ΙΕ' Λουκά.29.1.2006

Λουκά ΙΗ
195 α) Η αισθητή παρουσία τών Θείων ενεργημάτων τού Αγίου Πνεύματος στη Θεία Λειτουργία καί η δικήμας στάση. Κυριακή 3.12.2006

ΚΒ Κυριακή : Αποστολικό Ανάγνωσμα
164 δ) Τι είναι η Καινή κτίσις και πώς συμμετέχουμε εμείς εις αυτήν.ΚΒ' Κυρ. Αποστολ. αναγν. 2000

ΚΓ Κυριακή : Αποστολικό Ανάγνωσμα
164 ε) Τι είναι η μαζί με τον Ι. Χριστό συνανάστασις και συνενθρόνησις στη Βασιλεία του Θεού. ΚΓ' Κυρ. αποστολ. ανάγν. 2000

25η Μαρτίου
184 α) Τί είδαν και τί έγραψαν οι ξένοι ιστορικοί για την Ελληνική επανάσταση. Ευαγγελισμός 2004
199 α) Πίστις, Παρτίδα, Γλώσσα, Ιστορία, πολεμούνται καί παραθεωρούνται. Τό κήρυγμα τής 25ης Μαρτίου 2007.

Της Μεταμορφώσεως
203 α) Η πορεία πρός τό φώς καί οί αντιθέσεις. Τής Μεταμορφώσεως . 6.8.2007