Απομαγνητοφωνημένα πρωινά, κασέτες αριθ. 151-200

151 α) Η υποκρισία καί ο φαρισαϊσμός. Κυρ. Τελ. Φαρισ. 1999
151 β) Γιά τήν πρώτη στολή α) Η στολή τών πρωτοπλάστων πρίν αμαρτήσουν β) Η στολή τού Βαπτίσματος γ) Η στολή τής μετανοίας. Κυρ. Ασώτου 1999
151 γ) Η φοβερά κρίσις τού Κυρίου καί η δική μας στήν εδώ ζωή αμετανόητη στάσι μας. Κυρ. Τελ. Φαρισ. 1999
151 δ) Η νηστεία οι Αγγελοι καί οι αλλες αρετές. Κυρ. ΤΥΡΙΝΗΣ. 1999
152 α) Χαίρε τών δογμάτων αυτού τό κεφάλαιον. Α' Χαιρετ. 1999.
152 β) Η μόδα τής αμαρτίας καί ο κατακλυσμός της. Β' Χαιρετ. 1999.
152 γ) Πώς οδηγούμαστε στή Θεία Γνώσι καί ποίοι οι οφέλημοι καρποίτης. Γ' Χαιρετ. 1999
152 δ) Οι καταστρεπτικές συνέπειες τού ψεύδους μέσα από τόν Παπισμό καί τόν Προτεσταντισμό. Δ' Χαιρετ. 1999.
153 α) Η νηστεία καί η προσευχή ώς όπλα κατά τής επιδράσεως τών δαιμόνων πάνω μας καί στή ζωή μας. Α' Κυρ. Νηστειών. 1999.
153 β) Η ηθική καθαρότητα μέτρο γιά τή δική μας καθαρότητα. Τού Ευαγγελισμού. 1999.
153 γ) Πώς τά φριχτά πάθη τού Χριστού είναι φώτα φωτιστικά σωτήρια καί λυτρωτικά. Κυρ. Βαϊων βράδυ. 1999.
154 α) Η λογική, οι αισθήσεις καί η καρδιά όργανα μέ τά οποία ερευνάται καί ψηλαφείται η Ανάστασις. Κυρ. τού Θωμά. 1999.
154 β) Τά πάντα στήν Εκκλησία μας σφραγίζονται από τήν ζωντανή πίστι μας στόν Θεάνθρωπον Κύριον. Κυρ. Μυροφόρων. 1999.
154 γ) Εμείς βλέπουμε τά φαινόμενα αλλά ο Θεός διαβάζει τις καρδιές. Εμείς τά προσωπεία,εκείνος τίς ψυχές. Κυρ. τού Παραλύτου. 1999.
155 α) Οι αποδείξεις τής Θεότητος τού Ι. Χριστού μέσα από τό Ευαγγέλιον. Κυρ. Σαμαρείτιδος. 1999
155 β) Οι έξη φάσεις στίς σχέσεις μεταξύ πνευματικού καί φυσικού φωτός απέναντι στό πνευματικό σκοτάδι. Κυρ. τού τυφλού. 1999

155 γ) Οι εξωτερικοί καί οι εσωτερικοί εχθροί τής Εκκλησίας. Οι προβατόσχημοι λύκοικαί η ευθύνη ποιμένων καί ποιμενομένων.Κυρ. Αγ.Πατέρων.1999.

155 δ) Οι δύο κόσμοι Τού Θεού καί τού διαβόλου. Ποιά η στάση μας. Κυρ. Ε' Λουκά. 1999

156 α) Η δαιμονοκρατία καί ή εποχή μας καί οί τραγικές συνέπειές της στήν ζωή μας. Κυρ 10η Ματθαίου.
156 β) Η πανάσπιλος καί πάναγνη ψυχή τής Παναγίας καί η δικήμας κλήσις γιά ηθική καθαρότητα. Ο Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου.
156 γ) Η Μαρία Αιγυπτία ως πρότυπον μετανοίας αλλά καί η Θεοφιλής βία στή προσωπική μας ζωή. Ε'. Κυρ. τών Νηστειών.
156 δ) Η σωτηρία μας μέσα στήν Εκκλησία καί διά τής Εκκλησίας πούναι ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. συμπλήρρωμα.
157 α) Η αθλιότητα της ραθυμίας και ο τρόπος της διορθώσεως.Κυρ. Μεγ. Δευτέρα βράδυ 1999
157 β) Η μετάνοια,η αγάπη και η ταπείνωση της πόρνης γυναικός πρότυπα για όλους μας.Μεγ. Τρίτη βράδυ 1999
157 γ) Οι επτά λόγοι εμφανίσεως των Προφητών Μωυσέως και Ηλία και το άκτιστο φως στον π.Παΐσιο. Της Μεταμορφώσεως 1999
157 δ) Έλεγχος για την ψευδοστάση μας έναντι του Θεού και εκζήτηση του Θείου ελέους.ΣΤ' ΛΟΥΚΑ 1999
158 α) Το Μέγα χάσμα είναι αυτό πού χωρίζει στα δύο την αιωνιότητα Στο Παράδεισο και στην Κόλαση.Κυρ. Ε' Λουκά 1999
158 β) Ο έλεγχος της αχαριστίας και υποκρισίας και η αναζήτησητης σωτηρίας.Κυρ.Ζ' Λουκά 1999
158 γ) Η βασική αρετή της αγάπης στην ολοκληρωμένη της εφαρμογή ως ανεξικακία,κ.λ.π.Κυρ. Η' Λουκά 1999
158 δ) Τα Εισόδια της Θεοτόκου και η δική μας επτάριθμος είσοδος . 21.11.1999
159 α) Πως μας δένει ο διάβολος και πως μας λύνει ο Χριστός. Κυρ. Ι' Λουκά 1999
159 β) Η πρόσκληση του Θεού για σωτηρία και οι αδικαιολόγητες αρνήσεις μας.Κυρ. ΙΑ' Λουκά 1999(Του Μεγάλου Δείπνου)
159 γ) Τελικά πόσοι θα σωθούν Λίγοι ή πολλοί. Αλλά και ο τρόπος της δικής μας σωτηρίας. Κυρ. ΙΒ' Λουκά 2000
159 δ) Η ΕΥΛΑΒΕΙΑ και πώς αποκτάται κατά τον π.Παΐσιο. Κυρ. ΙΔ' Λουκά
160 α) Των Τριών Ιεραρχών. Οι τρεις Ιεράρχες και οι Άγιες Μητέρες τους ΕΜΕΛΕΙΑ ,ΝΟΝΑ και ΑΝΘΟΥΣΑ. 30.1.2000
160 β) (αποστολικόν ανάγνωσμα) Οι δωρεές του Θεού και οι χαμένες ευκαιρίες.Κυρ. ΙΣΤ' Ματθαίου 2000
160 γ) Η Χαναναία, η πίστις της, η προσευχή και η ταπείνωσίς της. Και λίγα λόγια γιά την ευχή ,Κύριε Ι. Χρ. ελέησόν με. Κυρ. ΙΖ' Ματθαίου 2000

160 δ) Οι τέσσερις μορφές φαρισαϊσμού και υποκρισίας. Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου 2000

161 α) Η αληθινή μετάνοια, η αμετανοησία μας και οι καρποί τους. Κυρ. Ασώτου 2000

161 β) Η πύλη της μετάνοιας και η αποδοχή της αμαρτωλότητός μας και μιά συγκλονιστική εμπειρία εν Αγίω Πνεύματι.Κυρ. ΑΠΟΚΡΕΩ 2000

161 γ) Η μετάνοια, το έλεος του Θεού, η αμαρτία μας και ο φόβος της Δικαίας Κρίσεως του Κυρίου. Κυρ. ΤΥΡΙΝΗΣ 2000
162 α) Η Παναγία μας ως Όρθος φαεινός προαναγγέλει την ανατολή του Ηλίου της Δικαιοσύνης. Α' Χαιρετισμοί του 2000
162 β) Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας μας. Β' Χαιρετισμοί του 2000
162 γ) Το ακατανόητον μυστήριο της συλλήψεως και ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου. ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ Γ' Χαιρετισμοί του 2000

162 δ) Ο επικήδειος μιας ψυχής και η ομολογία της στα 30 χρόνια της αρρωστειάς της

163 α) Η νοητή Περιστερά Παναγία και ο Χριστός, χορηγός της ειρήνης. Δ' Χαιρετισμοίτου 2000
163 β) Η Θεοφιλής βία και άσκηση σε σχέση με την επιμέλεια της ψυχής.Ε' Κυρ.Νηστειών
163 γ) Η επιείκια και η πραότητα ως Θεοαρετές. Οφείλουμε και μείς να τις κάνουμε βίωμα στη ζωή μας. Κυρ. Βαΐων (πρωί) 2000
163 δ) Η μετάνοια της πόρνης γυναικός, πρότυπον και για τη δική μας μετάνοια.Μεγ. ΤΡΙΤΗ βράδυ

164 α) Ο πνευματικός και πρακτικός τρόπος συμμετοχής του χριστιανού στη γιορτή ενός Αγίου. Αγρυπνία Αγίου Δημητρίου 2000

164 β) Κλάματα και δάκρυα μόνο για τις αμαρτίες μας και η έμπρακτη μετάνοια της ανηψιάς του Όσ. Αβραμίου. Ζ' Λουκά 2000

164 γ) Η ακακία και η αγαθότητα του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος.

164 δ) Τι είναι η Καινή κτίσις και πώς συμμετέχουμε εμείς εις αυτήν.ΚΒ' Κυρ. Αποστολ. αναγν. 2000

164 ε) Τι είναι η μαζί με τον Ι. Χριστό συνανάστασις και συνενθρόνησις στη Βασιλεία του Θεού. ΚΓ' Κυρ. αποστολ. ανάγν. 2000

164 ζ) Ο βίος του Οσίου Ιακώβου του Πορφυριώνη (περιληπτικά)

165 α) Το Μαρτύριο, οι Μάρτυρες, οι Άγγελοι και η προτροπή γιά νέους Αγίους.4.12.2000 Αγ. Βαρβάρας

165 β) Το δέσιμο και η τυραννία του Σατανά ως εξουσία στον άνθρωπο δια μέσω των παθών μας. Ι'Λουκά 2000

165 γ) Το πνευματικό νόημα των Χριστουγέννων και με ποιούς τρόπους βιώνεται από μας τους Χριστιανούς.Κυρ. Προ των Χριστουγέννων

166 α) Η έννοια του χρόνου και ο προορισμός μας μέσα από αυτόν στην αιωνιότητα. Κυρ. 31.12.2000

166 β) Η Παρακλητική σαν βιβλίο της εκκλησίας. Η οφέλεια εξ' αυτής και η αχαριστία. Κυρ. Των 10 λεπρών 2001

166 γ) Η ζωή και το έργο του και οι πολύτιμες συμβουλές του γιά κατάνυξι και μετάνοια. Κυρ. 28.1.2001 του θείου Εφραίμ.

166 δ) Η άσπλαχνη διαγωγή του πρεσβυτέρου υιού και η δική μας θέση. Κυρ. του ΑΣΩΤΟΥ 2001.

167 α) Στη 2α Παρουσία του Χριστού, οι μεν ευσεβείς και δίκαιοι στη δόξα του Θεού, οι δε αμετανόητοι αμαρτωλοί στην αιώνια κόλαση.Κυρ.Των Απόκρεω 2001

167 β) Το πνευματικό νόημα της Μεγάλης Σαρακοστής και η επιστροφή μας στον Παράδεισο.Κυρ. ΤΥΡΙΝΗΣ 2001

167 γ) Μιά αληθινή ιστορία για την αξία της νηστείας που συνοδεύεται από προσευχή , πίστη ,μετάνοια ,εγκράτεια και συντριβή.Κυρ.Β' Νηστειών 2001

167 δ) Συμπληρωματικά περί νηστείας του Ιερού Χρυσοστόμου

168 α) '' Χαίρε δι' ης η χαρά εκλάμψει''. Η πνευματική χαρά και τα στοιχεία της. Α' Χαιρετισμοί 2001

168 β) Προέκτασις της κατά Θεόν χαράς μέσα από τις θλίψεις και τη χαρά του συνανθρώπου μας. Β' Χαιρετισμοί 2001

168 γ) Η Θεοτόκος, το δόγμα και η στερέωσιη της πίστεως από τους υμνολογούντας Χριστιανούς.Γ' Χαιρετισμοί 2001

168 δ) Ο Άγιος Σέργιος , η Θεοτόκος οι Χαιρετισμοί και η εξομολόγησις. Δ' Χαιρετισμοί 2001

169 α) Η ψυχοσωματική μας ασθένεια και η θεραπεία της από τον Χριστό. Κυρ. Του Τυφλού 2001

169 β) Ποιά είναι η αληθινή δόξα του Χριστού πού είναι και η δική μας σωτηρία και δόξα Η Σταυρική Του θυσία.Κυρ. Των Αγ. Πατέρων 2001

169 γ)Τα προνόμια των Χριστιανών έναντι των δικαίων της Παλ. Διαθήκης και οι υποχρεώσεις μας για την σωτηρία μας. Κυρ. Αγ.Πάντων 2001

169 δ) Ο έμφυτος ηθικός νόμος αλάθνθαστος κριτής τών αβάπτιστων. Η συνειδησις όμως ως φωνή Θεου είναι ασυγκρίτως πιό αυστηρή καί απαιτητική

170 α) Η Παναγία Τριάδα πρότυπον της οικογένειας, των προσωπικών και κοινωνικών μας σχέσεων. Κυρ. 23.9.2001

170 β) Η Παναγία Τριάδα πρότυπον της οικογένειας, των προσωπικών και κοινωνικών μας σχέσεων. Κυρ.30.9.2001

170 γ) Η Παναγία Τριάδα πρότυπον της οικογένειας, των προσωπικών και κοινωνικών μας σχέσεων. Κυρ. 7.10.2001

171 α) Όλα για την αγάπη του Θεού (συνέχεια των διαπροσωπικών σχέσεων και ανάλυσις του ΣΤ'κεφα. στίχοι 9 .1 της Αποκαλύψεως).Κυρ.14.10.2001

171 β) Όλα για την αγάπη του Θεού (συνέχεια των διαπροσωπικών σχέσεων και ανάλυσις του ΣΤ'κεφα. στίχοι 9 . 1 της Αποκαλύψεως).Κυρ.21.10.2001

171 γ) Τα τρία συμπεράσματα από τα γεγονότα της τρομοκρατίας. Κυρ. 28.10.2001

171 δ) Η Ευχή. ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡIΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

172 α) Η ιστορία για τα ΤΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ πολύ διδακτική. Κυρ.μετά του Σταυρού 2001

172 β) Η κυριαρχία του Αρχιτρομοκράτη ΔΙΑΒΟΛΟΥ σε άτομα, λαούς,έθνη και κυβερνήσεις λαών.Κυρ. Η' ΛΟΥΚΑ 2001

172 γ) Μαρτύριον, θαύματα και διδάγματα εκ της Αγίας Αικατερίνης. 25.11.2001

172 δ) Η συγκύπτουσα, ο Αρχισυνάγωγος και οι καμπουριασμένες μας ψυχές. Ι' Λουκά 2001

173 α) Περί θρησκευτικού και διαχριστιανικού συγκριτισμού. Κυρ. 13.1.2002

173 β) Περί οικουμενισμού και η απειλή του για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κυρ. 20.1.2002

173 γ) Περί οικουμενισμού και η απειλή του για την Ορθόδοξη Εκκλησία. 27.1.2002

173 δ) Περί οικουμενισμού και η απειλή του για την Ορθόδοξη Εκκλησία.3.2.2002

174 α) Η αξία και η δύναμις των Χαιρετισμών ως παρακλητική προσευχή.Α' Χαιρετισμοί 2002

174 β) Η ορθόδοξη Χριστιανική πίστις και τα διάφορα πιστεύματα.Β' Χαιρετισμοί 2002

174 γ) Η δόξα του Σταύρου και τι προσκυνούμε στο Τίμιο Σταυρό.Σταυροπροσκυνήσεως 2002

174 δ) Η δύναμις των πρεσβειών της Θεοτόκου. Δ' Χαιρετισμοί 2002

175 α) Εποικοδομητικοί οι σχολιασμοί για την ταπείνωση σε ομιλία του γέροντος μου. Κυρ. 14.4.2002

175 β) Συνέχεια περί ταπείνωσεως, φωτός και αληθείας με μια αληθινή ιστορία για το νεκρό παιδάκι που δάκρυσε.Κυρ. Ε' Νηστειών 2002

175 γ) Ο Κύριος εγγύς. Με πόσους τρόπους είναι ο Κύριος εγγύς, και η δική μας στάσις. Κυρ. Βαΐων 2002

176 α) Την παραλυσία της ψυχής μας ούτε την βλέπουμε, ούτε την αναγνωρίζουμε, ούτε και την πιστεύουμε. Κυρ. Παραλύτου 2002

176 β) Η ζωή και το έργον της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και οι δικές μας βαθύτερες υποχρεώσεις.Κυρ. Σαμαρείτιδος 2002

176 γ) Ο Κύριος πάντοτε μπροστά μας για να μας χαρίσει το φώς Του το αληθινόν...Κυρ.Του Τυφλού 2002

177 α) Περί Ιερωσύνης και Θείας Λειτουργίας στην Πάτρα 15.12.2002

177 β) Περί Ιερωσύνης και Θείας Λειτουργίας στην Αγία Βαρβάρα Αμφιάλης 22.1.2003

177 γ) Περί Ιερωσύνης και Θείας Λειτουργείας της Υπαπαντής 2.2.2003 (πρωϊνό κήρυγμα)

178 α) Δύο θαυμαστές ιστορίες που έχουν άμεση σχέσι με τον θάνατο και την κρίση του Αγίου Θεού. Κυρ. Απόκρεω 2.3.2003

178 β) Η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου για το άκτιστον φώς και οι δικές μας υποχρεώσεις. Κυρ. Β' Νηστείοων 23.3.2003

178 γ) Η Αρχιερωσύνη του Χριστού και η Ιερωσύνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κυρ. Ε' Νηστειών 13.4.2003

178 δ) Ο χαρμόσυνος χαρακτήρας της γιορτής και οι υποχρεώσεις των Χριστιανών. Κυρ.Των Βα?ων 2003.

179 α) Η πρακτική εφαρμογή των χρυσών κανόνων του Ευαγγελίου και ιδιαιτέρως της αγάπης. Κυρ. Β' Λουκά 2003

179 β) Η σπορά του λόγου του Θεού και πνευματική καρποφορία της. Κυρ. Δ' Λουκά 2003

179 γ) Η κόλασις ως κατάστασις μέσα μας και η θεραπεία της.Επίσης και η περί μέσης καταστάσεως των ψυχών.Κυρ.Ε' Λουκά 2003

179 δ) Ο σκοπός τής ζωής μας είναι ο αγιασμός και η θέωσις. Κυρ. Αγίου Νεκταρίου 2003

180 α) Ο βίος του Αγίου και οι δικές μας υποχρεώσεις. Κυρ. Αγ. Ανδρέου

180 β) Η καμπούρα της ψυχής και η αληθινή ταπείνωσης που γεννάται εκ της αγάπης προς τον Θεόν. Κυρ.Ι' Λουκά 2003

180 γ) Η πίστις, τα έργα και το δείπνον της Θείας αγάπης.Κρ. ΙΒ' Λουκά 2003

180 δ) Πώς θα γιορτάσουμε πνευματικώ τώ τρόπω τα Χριστούγεννα. Κυρ.Προ Χριστουγέννων 2003

181 α) Το φώς του Χριστού είναι το μόνο που διαλύει τα σκοτάδια της ψυχής μας. Κυρ. μετά τα Φώτα 15.1.2004

181 β) Πώς ένας μοναχός σώζει την μητέρα του από την κόλαση και ποιά η δική μας οφειλομένη προετοιμασία μέσω τησ μετανοίας. Κήρυγμα στο κόψιμο της πίτας 15-1-2004

182 α) Η μετάνοια σε σχέση με την ταπείνωση και οι παραγόμενοι εν Χριστώ καρποί τους. Κυρ. ΙΕ' Λουκά 2004

182 β) Η φαρισαϊκή διαγωγή μας σκοτώνει την εν Χριστώ σωτηρία μας. Κυρ. του Τελώνου και Φαρισαίου 2004

182 γ) Η κατακριτέα διαγωγή του πρεσβύτερου υιού σε σχέση με την αληθινή μετάνοια του Ασώτου και την αγάπη του Θεού πατρός. Κυριακή του Ασώτου 2004

183 α) Η τροπική αποξένωσις από τα πράγματα του κόσμου και της αμαρτίας και ο μύθος του Αισώπου. Γ' Χαιρετισμοί 2004

183 β) Η μεγίστη αξία των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου αλλά και η ελπίδα μας.Δ' Χαιρετισμοί 2004

183 γ) Στην κλίμακα των αρετών προηγείται η υπακοή στις Ευαγγελικές εντολές και έπονται οι υπόλοιπες. Δ' Κυριακή Νηστειών 2004

184 α) Τί είδαν και τί έγραψαν οι ξένοι ιστορικοί για την Ελληνική επανάσταση. Ευαγγελισμός 2004

184 β) Μορφές δαιμονικής και κοσμικής βίας σε σχέση με την κατά Θεόν βία, την πνευματική, με πρώτο παράδεινμα την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ε' Νηστειών 2004

184 γ) Οι εύκολες μεταπτώσεις του θρησκευομένου λαού, ως όχλος και μάζα. Κυριακή των Βαϊων 2004

184 δ) (Αποστολικόν ανάγνωσμα) Οι προϋποθέσεις εκλογής των 7 Διακόνων και τα δικά μας πνευματικά προσόντα. Κυριακή Μυροφόρων 2004

185 α) Η Θεία Κοινωνία του Ιούδα και η δική μας σωστή προετοιμασία. Μεγάλη Τετάρτη βράδυ 2004

185 β) Οι τρείς λόγοι γιά τούς οποίους είπεν ο Κύριος, Πάτερ άφες αυτοίς καί η δική μας κραυγή στούς λόγους τού Κυρίου Θεέ μου,Θεέ μου, ίνα τί μέ εγκατέλειπες. Μ.Παρ. 2004

185 γ) Οι σχέσεις των σωματικών μετά των πνευματικών αισθήσεων της ψυχής. Κυριακή του Τυφλού 2004

186 α) Η αποκάλυψις του ονόματος του Θεού, δηλ. της φύσεώς Του. Κυρ. Αγ. Πατέρων 2004

186 β) (Αποστολικόν ανάγνωσμα) Ή δούλος του Χριστού απελεύθερος, ή δούλος τών παθών.Κυρ. Δ' Ματθαίου 2004

186 γ) Η πίστης και η μετάνοια ως βασικές αρετές για την σωτηρία μας . Κυρ. Προ της Υψώσεως 2004

186 δ) Η ευλάβεια και η Θεοσέβεια ως ειδικές αρετές που πρέπει να κοσμούν τον αγωνιζόμενο πιστό Χριστιανό. Κυρ. Μετά της Υψώσεως 2004

187 α) Η ζωή και η δράσις του Μ.Αθανασίου παράδειγμα προς μίμηση. Κυρ. Αγίου Aθανασίου 2004

187 β) Η συναίσθησις της αμαρτωλότητας και ο χορτασμός της ψυχής μας καθίστανται και ζωή για τον πλησίον.Κυρ. των Απόκρεω 2004

187 γ) Ποιά τα όπλα του σκότους και ποιά του φωτός διά των οποίων νικάται η αμαρτία, ο διάβολος και ο κόσμος των παθών.Κυρ. Της Τυρινής 2004

188 α) Η αίσθησις οτι είμεθα υιοί τού Υψίστου περνά μέσα από τήν πίστη, τά μυστήρια, τήν κάθαρσι, καί τήν ευχή Κυρ. Β' Λουκά 2004

188 β) Η προσβολή τών λειτουργικών κειμένων από τη δημοτική γλώσσα καί ο αγιασμός τών ποιμένων Κυρ Γ' Λουκά 2004

188 γ) Ο ευαγγελικός λόγος του είναι ο ίδιος ο σεσαρκωμένος Κύριος. Κυρ. Δ' Λουκά 2004

188 δ) Η Αποστολική ζωή και το μαρτύριο Ιακώβου του Αδερφόθεου με γενική περίληψη της επιστολής του. 24.10.2004

189 α) Το φώς του Θεού και η πρακτική εφαρμογή τών Ευαγγελικών εντολών. Κυριακή Ε Λουκά.

189 β) Η ζωή της Αγίας Μάρθας Λαυρεντίευνας και παραινέσεις της. 7.10.2004

189 γ) Πώς η αγάπη οδηγεί στη μετάνοια , στη κάθαρση, στό φώς και στη σωτηρία. Κυριακή Η Λουκά 2004

189 δ) Η επτάριθμη πνευματική είσοδος του Χριστιανού και η πνευματική της καλλιέργεια. Τα Εισόδεια της Θεοτόκου 2004.

190 α) Μισό Κήρυγμα για τα Χριστούγεννα . 18.2.2004

190 β) Η πνευματική θεραπεία επιτυγχάνεται διά της καθάρσεως εκ των παθών.Κυριακή Μετά τα Φώτα 2005

190 γ) Το μέγιστο κακό της αχαριστίας. Κυριακή ΙΒ Λουκά 2005

190 δ) Η επίκλησις του ονόματος του Ι.Χριστού στη αποτύφλωσι και το φως του Θεού. Κυριακή ΙΔ Λουκά 2005

191 α) Πως καθιερώθηκε η κοινή γιορτή και ωφέλιμα διδάγματα. 30.1.2005

191 β) Ποιά τα τάλαντα και τα χαρίσματα του χριστιανού και πώς καλλιεργούνται.ΙΣΤ Ματθαίου 2005

191 γ) (Αποστολικό Ανάγνωσμα) Η πορεία της Θείας Χάριτος στη ζωή του Χριστιανού. ΙΖ Ματθαίου 2005

191 δ) Το βαθύτερο νόημα της Καθαράς Δευτέρας και της όλης Μεγ.Σαρακοστής. Κυριακή της Τυρινής 2005

192 α) Γιατί καλείται ΜΕΓΑΛΗ η εβδομάδα των Παθών.Κυριακή των Βαϊων 2005
Περί μετανοίας και Ιεράς Εξομολογήσεως

192 β) Ο πόνος ανθρώπων και Αγγέλων αλλά και της αψύχου κίσεως στο Θείον Δράμα. Μεγ. Παρασκευή 2005.

192 γ) Ο Θεός φώς εστί (Δογματικό Θεολογικό). Κυριακή του Θωμά 2005.

192 δ) Η Ορθόδοξος πίστις μας είναι Εκκλησία της Αναστάσεως. Κυριακή των Μυροφόρων 2005

193 α) Η ψυχοσωματική καλλιέργεια στις εντολές του Χριστού δείκτης τής χριστιανικής μας ζωής.17.9.2006

193 β) Η διαφορά λογικής και πνευματικής λατρείας ως ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.24.9.2006

193 γ) Η πνευματική προσευχή οδοδείκτης στη πορεία της ζωής μας.1.10.2006

194 α) Οι σωτήριες επεμβάσεις τών κεκοιμημένων,οι παιδομάρτυρες καί ο λόγος τού Θεού. Κυριακή.Δ.Λουκα 15.10.2006

194 β) Η Ευχή, σέ σχέσι μέ τήν εν γνώσει σιωπή τών αισθητών καί νοητών χειλέων. Κυριακή Ε. Λουκα 5.11.2006

194 γ) Η Ευχή "Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με¨" οδοδείκτης σωτηρίας, Κυριακή θ. Λουκά 19.11.2006

194 δ) Συμπληρωματικό γιά τόν Πάπα. Κυριακή θ. Λουκά 19.11.2006

195 α) Η αισθητή παρουσία τών Θείων ενεργημάτων τού Αγίου Πνεύματος στη Θεία Λειτουργία καί η δικήμας στάση. Κυριακή 3.12.2006

195 β) Τό Δείπνο τής Θείας Σοφίας σε σχέσι μέ τήν διεστραμένη εποχή μας. Κυριακή 17.12.2006

195 γ) Τά χαρίσματα τού Θεού δίδονται στούς χριστιανούς , κατά τό μέτρο τής δωρεάς τού Χριστού. Κυριακή 7.1.2007

196 α) Οι Τέσσερες προϋποθέσεις της Μ. Σαρακοστής α) Η διπλή νηστεια β) η μετάνοια γ) η πνευματική προσευχή δ) η αγάπη πρός τον πλησίον Κυρ. Τυρινής 18.2.2007

196 β) Ο Φαεινός Αστέρας της Θεοτόκου καί τό εργο των ποιμένων της Εκκλησίας Α. Χαιρετισμοί 23.2.2007

196 γ) Οι καταστρεπτικές συνέπειες των παθών καί η θεραπεία τους διά μέσου της Εκκλησίας Β. Χαιρετισμοί 2.3.2007

197 α) Η αναγωγική ερμηνεία τών τεσσάρων πού σήκωσαν τον παραλυτικό. Β' Νηστειών 4.3.2007

197 β) Ο σταυρικός αγώνας γιά τήν σωτηρία μας καί τό μεσημβρινό δαιμόνιο. Γ' Νηστειών 11.3.2007. στή Βλαχέρνα

198 α) Η Θεία Λειτουργία,η ομολογία τής πίστεως καί τό κήρυγμα. Δ' Νηστειών 11.3.2007

198 β) Εσπερινές καί λειτουργικές απεικονίσεις. Κατανυκτικός Δ' Νηστειών 2007 είς Παναγίτσα Ν.Φαλήρου.

199 α) Πίστις, Παρτίδα, Γλώσσα, Ιστορία, πολεμούνται καί παραθεωρούνται. Τό κήρυγμα τής 25ης Μαρτίου 2007.

199 β) Ο Κύριος ερχόμενος σέ τρείς περιόδους. Κυριακή Βα?ων πρω? 1.4.2007

199 γ) 1ον Τό πικρό ποτήριον τού Χριστού. 2ον τής Εκκλησίας. 3ον Τό δικό μας. 4ον Το ποτήριον τής ζωής. 5ον Τό θανατηφόρον ποτήριον τού Σατανά. Κυριακή Βαϊων βράδυ 1.4.2007

200 α) Το απροσπέλαστο Μυστήριο τής προσευχής τού Ιησού Χριστού. Μεγ. Δευτέρα Βράδυ 2007

200 β) Το απροσπέλαστο Μυστήριο τής προσευχής τού Ιησού Χριστού. Μεγ. Τρίτη Βράδυ 2007

200 γ) 1ον Τετέλεσται, τελειώνει η αναμάρτητη επί τής γής ζωή Τού Χριστού. 2ον Επαληθεύουν καί τελειώνουν ολες οι προφητείες. 3ον Τέλος καί η επίγεια ζωή Του.