Εισαγωγικό Σημείωμα από το "Ευχή στον Κόσμο"

Η < ευχή > μέσα στο κόσμο, π. Στεφάνου Αναγνωστόπουλου , Πειραιάς, 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σελ. 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σελ. 9-13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 σελ. 17-104
Ή προσευχή με το Όνομα του Ιησού Χριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 σελ. 107-122
Τό «Κύριε Ιησού Χριστέ, έλέησόν με» για κληρικούς καί λαϊκούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 σελ. 125-159
Τρόποι καί στάδια της Ευχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 σελ. 163-170
Ευχή καί πόλεμος του διαβόλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 σελ. 173-211
Ευχή καί κάθαρσις από τα πάθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 σελ. 215-244
Ευχή, νήψις καί ησυχία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 σελ. 247-259
Ευχή καί φωτισμός του νου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 σελ. 263-286
Ευχή καί μυστική ένωσις με τόν Θεό μέσα στην καρδιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 σελ. 289-306
Ευχή καί πλάνη.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ σελ. 307-309
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ. 310
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ σελ. 311
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ σελ. 312
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ. 313-316


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Είναι διαπιστωμένο ότι οι ζωηφόροι λόγοι περί της Νοεράς καί Καρδιακής προσευχής δεν ακούγονται εύκολα. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι οί λόγοι αυτοί ακούονται χωρίς ευχαρίστηση από τους δυσπιστούντες, όχι μόνο γιατί δεν έχουν δοκιμάσει τί είναι ή Νοερά λεγομένη προσευχή, αλλά καί γιατί δεν έχουν αυτιά, πού να θέλουν ν' ακούσουν. Έτσι, πολλοί τήν κοροϊδεύουν, άλλοι την ειρωνεύονται, άλλοι τήν απορρίπτουν, άλλοι λέγουν ότι είναι πλάνη. Σ' όποιον άλλωστε πείτε ότι κάνετε αυτού του είδους τήν προσευχή, το πιο πιθανό είναι να σας κοροϊδέψει. Αλλά εσείς να συνεχίσετε να τήν κάνετε! Και να είστε βέβαιοι ότι τήν ωφέλεια θα τήν δείτε στην πορεία τής ζωής σας.

Εκείνοι, πάλι, πού επιθυμούν να ακούσουν λόγον Θεού, οφείλουν να γνωρίζουν ότι μετά τήν ακρόαση, οί λόγοι αυτοί θα πρέπει να γίνουν πράξις, βίωμα καί ζωή μέσα μας, κάτι για το οποίο απαιτείται φλογερός πνευματικός ζήλος καί πολύς κόπος, αρχίζοντας από τήν τήρηση των εντολών καί τήν αντίστοιχη καλλιέργεια των αρετών, διότι τα αγαθά τής Νοεράς προσευχής «κόποις κτώνται».Όμως, αυτός ο εν Χριστώ Ιησού σκληρότατος κόπος καί αυτή ή ματωμένη άσκησις συντελούν τα μέγιστα στην κάθαρση του όλου ανθρώπου. Δηλαδή, η τήρησις των εντολών, η καλλιέργεια των αρετών, η συμμετοχή μας, όταν το επιτρέπει ο Πνευματικός καί η Εκκλησία, στα πανάγια Μυστήρια καί ιδιαίτερα στην Θεία Κοινωνία, η φυλακή των αισθήσεων, η εγκράτεια τής γλώσσης, το ταπεινό φρόνημα, η ειρήνη καί η σιωπή των λογισμών, συντελούν όλα μαζί στην απαλλαγή από τα πάθη, με τήν βοήθεια πάντοτε τής θείας Χάριτος, πού έλκεται ισχυρά με τήν Ευχούλα, με το «Κύριε Ιησού Χριστέ, έλέησόν με».

Η προσφορά τής Νηπτικής Πατερικής διδασκαλίας για τήν Νοερά προσευχή ως αγωνιστική προσπάθεια καί μέσα στον κόσμο, πιθανόν να ξενίσει πολλούς ή ακόμη καί να τους σκανδαλίσει. Δυστυχώς, ό απόλυτος ορθολογισμός της εποχής μας σκοτίζει τον νου και τον καθιστά ανίκανο να αποδεχθεί τις υπερβατικές και υπέρλογες καταστάσεις ως πραγματικές. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι «όπου ό Θεός βού-λεται, νικάται φύσεως τάξις» και«ουκ αδυνατήσει παρά τω Θεώ πάν ρήμα».

Το μεγαλείο της θεοπτίας από την Καρδιακή καθαρά προσευχή είναι μέν βεβαιωμένο από τους επωνύμους «πολύφωτους αστέρας του νοητού στερεώματος» της Εκκλησίας, τους θεοφόρους Πατέρας, Ασκητάς, Ησυχαστάς, Ερημίτας, Κοινοβιάτας, από τα «πάγχρυσα στόματα» των μεγάλων Ιεραρχών και Οσίων, αλλά και -γιατί όχι;- από τήν απλανή μαρτυρία απλών ανωνύμων Λειτουργών του Υψίστου και απλών αγωνιζομένων πιστών χριστιανών μέσα στον κόσμο. Την καλλιέργεια αυτής ακριβώς τής καρδιακής προσευχής θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε και να υποδείξουμε στα πρώτα της τουλάχιστον στάδια, πού είναι δυνατά, διά τής θείας βοηθείας και τής ανθρώπινης προαιρέσεως, σε όλα τα μέλη τής λογικής Ποίμνης του Χριστού.

Ή Νοερά προσευχή:
♦ Είναι εμπειρία τής αιωνίου ζωής! Είναι εμπειρία, από τήν παρούσα ήδη ζωή, τής πανευφρόσυνης ενεργείας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του «αδιαλείπτως» προσευχομένου πιστού, εντός του οποίου η καρδιά με ανεκλάλητους στεναγμούς ψάλλει και βοά «αββά ό Πατήρ», "είσαι ό Πατέρας μου, έλέησόν με", δηλαδή τήν Ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», και την οποία βιώνει ολόκληρη η υπαρξίς του, ως ναός του Αγίου Πνεύματος.

♦ Είναι ακόμη η νοερά ενέργεια εντός τής κεκαθαρμένης εκ των ψεκτών παθών καρδίας, η οποία, ως πηγή αεννάως βρύουσα το ύδωρ το ζων, πλημμυρίζει τήν ψυχή του προσευχομένου από θεϊκές έλλάμψεις, δωρεές και αποκαλύψεις «αρρήτων ρημάτων».
Είναι επίσης ο εν θεωρία και διά τής ενεργείας του Αγίου Πνεύματος ακατάληπτος νοερός και απλανής ασπασμός, άμα και προσκύνησις των σεπτών και αχράντων ποδών του Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εντός του ναού της καρδιάς του προσευχομένου χριστιανού, του οποίου ή ψυχή, παλλόμενη καί πυρπολουμένη από θεϊκό έρωτα, Τον επικαλείται αδιαλείπτως βοώσα « Ιησού μου! Γλυκειά μου αγάπη, ελέησον με».

♦ Και άλλοτε πάλι, είναι το υπερβατικό βίωμα του πνευματικού βυθίσματος στο φωτοπέλαγος του άκτιστου Τριαδικού Φωτός, πού πληρεί -γεμίζει ολόκληρη την ύπαρξη του "ευχόμενου" από αγγελική αγνότητα καί θεία Γνώσι των απορρήτων της Βασιλείας του Θεού!!! Η φωτοπλημμύρα αυτή του ακτίστου Φωτός "πνίγει" τήν εν πνευματική θεωρία ευρισκομένη ψυχή από ουράνια μακαριότητα. Και τότε όντως δύναται εν Αγίω Πνεύματι να ΘΕΟΛΟΓΕΙ. «' Ελθών δε εις εαυτόν» ο προσευχόμενος βιώνει, με πολλή ψυχοσωματική ευκολία καί εν Χριστώ, τήν απλανή συμπόρευση του μετά του Ιησού Χριστού στον διεξαγόμενον αγώνα για τήν πλήρη κάθαρση νοός καί καρδιάς καί τήν λήψη του θείου φωτισμού, διά των οποίων οδηγείται κατά Χάριν στον θεϊκό Σαββατισμό, στην ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΗΣΥΧΙΑ καί δι' αυτής στην τελείωσι-θέωσι!!!

Σκοπός ημών των κληρικών πάντως βαθμού καί δη των Πνευματικών, όπως καί των οσίων μοναχών, είναι η προετοιμασία των χριστιανών μας στο πώς θα συμμετέχουν σωστά στα Μυστήρια της Εκκλησίας, στο πώς θα τηρούν καί θα υπακούουν, κατά δύναμιν, τις ευαγγελικές εντολές του Σωτήρος Χριστού, στο πώς θα καθαρισθούν από τα πάθη καί τέλος στο πώς θα οδηγηθούν στον φωτισμό καί από εκεί στην κατά Χάριν θέωσι. Δηλαδή, στο πώς θα αγωνισθούν στην παρούσα ζωή. Διότι από σήμερα πρέπει να αρχίσει η κάθαρσις από τα πάθη! Από σήμερα ό φωτισμός! Από τήν παρούσα ζωή η τελείωσις καί ο αγιασμός! Από τον παρόντα κόσμο ή βεβαιωμένη ελπίδα τής σωτηρίας καί το βίωμα-αίσθησις της Βασιλείας του Θεού εντός τής καρδίας!

Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι, πού καί μέσα στον κόσμο, κατά καιρούς βιώνουν τήν ενέργεια τής Νοεράς προσευχής, εν Αγίω Πνεύματι, ως πρόγευση, ότι θα καταστούν «κληρονόμοι μέν Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού». Είναι όλοι αυτοί πού έλαβαν το μήνυμα καί το έκαμαν πράξη ζωής με θεοφιλείς αγώνες, για να δουν τήν Δόξα του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία Του, όχι ως < πυρ καταναλίσκον > , αλλά ως ΦΩΣ απείρου αγάπης και θείας μακαριότητας…

Ο πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Αναγνωστόπουλος

http://clubs.pathfinder.gr/xristianos/8592?forum=73542&read=78